Zmiany w programie Vademecum BHP

Szczegółowa historia zmian w programie Vademecum BHP

29.05.2024
Nowość! Ocena ryzyka zawodowego metodą Pięciu Kroków
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono nową metodę oceny ryzyka zawodowego - "Five Steps/Pięć Kroków". Metoda ta jest prostym, ale skutecznym narzędziem do identyfikacji i zarządzania zagrożeniami w miejscu pracy. Poniżej przedstawiamy krótki opis metody:
KROK PIERWSZY - Rozpoznanie zagrożeń:
Zidentyfikowanie wszelkich potencjalnych niebezpieczeństw w środowisku pracy.
KROK DRUGI - Ustalenie, kto może być narażony na ryzyko i w jaki sposób:
Określenie, które osoby mogą być dotknięte zagrożeniami i jak mogą na nie wpłynąć.
KROK TRZECI - Ocena ryzyka zawodowego na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń:
Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia oraz potencjalnych skutków każdego zidentyfikowanego zagrożenia.
KROK CZWARTY - Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków:
Zebranie wyników oceny ryzyka i sformułowanie rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych.
KROK PIĄTY - Przegląd i aktualizacja oceny ryzyka:
Regularne sprawdzanie i aktualizowanie oceny ryzyka w celu uwzględnienia wszelkich zmian w środowisku pracy lub procedurach.

Wielkość ryzyka zawodowego w metodzie Pięciu Kroków jest iloczynem:
- prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia P
- częstotliwości narażania na zagrożenie F
- wielkości możliwych następstw S
- liczby narażonych na zagrożenie osób P
29.05.2024
Nowa aplikacja - Konsola administracyjna Serwera Vademecum
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodaliśmy aplikację Konsola administracyjna, dzięki której administrator może zdalnie zarządzać pracą Serwera Vademecum. Najważniejsze funkcje Konsoli:
- zatrzymywanie i uruchamianie serwera
- informację dotyczące stanu serwera
- log pracy serwera
- możliwość zdalnej aktualizacji serwera (z linku, z pliku, pobieranie automatycznych aktualizacji)
- tworzenie archiwum
- możliwość wysłania komunikatów do komputerów klienckich

Konsola jet dostępna w menu start. Dostępna jest również w oknie administracyjnym Serwera, po użyciu funkcji Narzędzia -> Pobierz program do zdalnej administracji Serwerem

Dzięki nowej Konsoli będą Państwo mogli łatwo i wygodnie zarządzać serwerem z dowolnego miejsca, co znacząco poprawi efektywność i wygodę pracy.
29.05.2024
Własne szablony wydruku w module "Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia", wprowadzono możliwość tworzenia własnych szablonów wydruku.

W tym celu należy użyć przycisku "Drukuj", który znajduje się na górze okna, następnie wybrać odpowiedni dokument, do którego chcemy stworzyć szablon wydruku i użyć przycisku "Własny wzór...". W oknie, które się pojawi, należy wybrać opcję "Dodaj wzór", nadać mu odpowiednią nazwę i po wprowadzeniu pożądanych zmian, zaakceptować je. Stworzony wzór automatycznie ustawi się jako domyślny dla wydruków."
29.05.2024
Własne szablony wydruku w module "ŚOI - dobór"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "ŚOI - dobór", wprowadzono możliwość tworzenia własnych szablonów wydruku.

W tym celu należy użyć przycisku "Drukuj", który znajduje się na górze okna i wybrać funkcję "Własny szablon wydruku...". W oknie, które się pojawi, należy wybrać opcję "Dodaj wzór", nadać mu odpowiednią nazwę i po wprowadzeniu pożądanych zmian, zaakceptować je. Stworzony wzór automatycznie ustawi się jako domyślny dla wydruków."
29.05.2024
Własne szablony wydruku w module "Analiza stanu BHP"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Analiza stanu BHP", wprowadzono możliwość tworzenia własnych szablonów wydruku.

W tym celu należy użyć przycisku "Drukuj", który znajduje się na górze okna i wybrać funkcję "Własny szablon wydruku...". W oknie, które się pojawi, należy wybrać opcję "Dodaj wzór", nadać mu odpowiednią nazwę i po wprowadzeniu pożądanych zmian, zaakceptować je. Stworzony wzór automatycznie ustawi się jako domyślny dla wydruków.
29.05.2024
Własne szablony wydruku w module "Dozór techniczny maszyn i urządzeń"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Dozór techniczny maszyn i urządzeń", wprowadzono możliwość tworzenia własnych szablonów wydruku.

W tym celu należy użyć przycisku "Drukuj", który znajduje się na górze okna i wybrać funkcję "Własny szablon wydruku...". W oknie, które się pojawi, należy wybrać opcję "Dodaj wzór", nadać mu odpowiednią nazwę i po wprowadzeniu pożądanych zmian, zaakceptować je. Stworzony wzór automatycznie ustawi się jako domyślny dla wydruków."
29.05.2024
Nowe funkcje w Serwerze Vademecum
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono nowe funkcje do aplikacji Serwer Vademecum:
- pokazywanie przy starcie informacji dotyczących adresu IP oraz używanym porcie
- możliwość pobrania Konsoli administracyjnej
- możliwość wysyłania informacji do komputerów klienckich
- sprawdzanie automatycznych aktualizacji internetowych
29.05.2024
Sygnalizowanie przekroczenia dopuszczalnego ryzyka w module ORZ
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji modułu ORZ, podczas opracowywania stanowiska pracy, dodano pomarańczowy znacznik (kropkę) przy skutkach zagrożeń, które przekraczają dopuszczalne ryzyko. Dzięki tej funkcji łatwiej zauważycie Państwo obszary wymagające interwencji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.
26.04.2024
Poprawa wyglądu okna Dane pracownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono wygląd i działania okna Dane pracownika:
- Poprawiono kolorystykę okienka
- Poprawiono czytelność
05.04.2024
Własne szablony wydruków w module "Kalkulator wydatku energetycznego"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Kalkulator wydatku energetycznego", wprowadzono możliwość tworzenia własnych szablonów wydruku.

W tym celu należy użyć przycisku "Drukuj", który znajduje się na górze okna i wybrać funkcję "Własny szablon wydruku...", a następnie wybrać rodzaj szablonu wydruku do edycji. W oknie, które się pojawi, należy wybrać opcję "Dodaj wzór", nadać mu odpowiednią nazwę i po wprowadzeniu pożądanych zmian, zaakceptować je. Stworzony wzór automatycznie ustawi się jako domyślny dla wydruków.
Za pomocą nowej funkcji zyskują Państwo możliwość stworzenia własnego wzoru dokumentu, dzięki czemu można wstawić np. swoje logo, tabelkę, czy też inne pozycje, które będą pojawiać się na wydruku. Pola automatycznie uzupełniane także można przenosić, lecz należy robić to ostrożnie w taki sposób, by nie rozdzielić pól z wielokropkami.
05.04.2024
Własne szablony wydruku w module "Ocena obciążenia metodą OWAS"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Ocena obciążenia metodą OWAS", wprowadzono możliwość tworzenia własnych szablonów wydruku.

W tym celu należy użyć przycisku "Drukuj", który znajduje się na górze okna i wybrać funkcję "Własny szablon wydruku...". W oknie, które się pojawi, należy wybrać opcję "Dodaj wzór", nadać mu odpowiednią nazwę i po wprowadzeniu pożądanych zmian, zaakceptować je. Stworzony wzór automatycznie ustawi się jako domyślny dla wydruków.
29.03.2024
Nowe wersje instrukcji BHP
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono nowe wersje instrukcji stanowiskowych dla pracowników:
- wykonujących prace biurowo-administracyjne
- obsługujących komputery i drukarki
- wykonujących pracę zdalną

Instrukcje są dostępna w module Instrukcje stanowiskowe, po rozwinięciu kategorii "Biuro".
29.03.2024
Nowy moduł: Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego metodą OWAS
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono nowy moduł "Ocena obciążenia metodą OWAS", który pozwala wyznaczyć obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego i jest dobrym uzupełnieniem dla Kalkulatora Wydatku Energetycznego, który głównie wyznacza obciążenie dynamiczne. Jej celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z nieprawidłowymi pozycjami ciała przy wykonywaniu pracy, uwzględniając czas utrzymywania danej pozycji ciała oraz wartości sił zewnętrznych. OWAS może być wykorzystywana do identyfikacji nieprawidłowych pozycji ciała oraz do zaproponowania środków zaradczych mających na celu zmniejszenie ryzyka urazów i schorzeń związanych z pracą. Jest to przydatne narzędzie w zakresie projektowania stanowisk pracy oraz organizacji zadań zawodowych w sposób, który minimalizuje obciążenia dla pracowników.

Metoda ta jest uregulowana prawnie w Polsce.

W module sporządzana jest fotografia dnia, podobnie, jak w module Kalkulator Wydatku Energetycznego. Następnie dla każdej wykonywanej czynności określa się pozycję ciała oraz wartość sił zewnętrznych. działających na pracownika (np. ciężar przenoszonych przedmiotów). Istnieje możliwość zamieszczenia zdjęcia do każdej czynności.
W celu ułatwienia pracy, dodano możliwość skopiowania fotografii dnia z wcześniej opracowanych stanowisk, a także z modułu "Kalkulator wydatku energetycznego".
29.03.2024
Wyświetlanie odpowiednich ikon dla zewnętrznych dokumentów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w modułach Szkolenia, Personel, Dokumenty w drzewku wyświetlane są właściwe ikony dla dokumentów zewnętrznych, np. Word, Excel, Pdf.
29.03.2024
Kalkulator Wydatku Energetycznego - kopiowanie danych z modułu do oceny obciążenia metodą OWAS
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość podstawiania danych z opracowanych w module do oceny obciążenia metodą OWAS stanowisk.
29.03.2024
Stanowiska i oddziały na listach pracowników w Wypadkach
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, dodano kolumny ze stanowiskami i oddziałami na listach pracowników, dostępnych podczas pracy w module Wypadki.
29.03.2024
Aktualizacja bazy danych laboratoriów badających warunki pracy
Aktualizacja informacji bazodanowych
Zaktualizowano dane teleadresowe laboratoriów badających warunki pracy.
28.02.2024
Usprawnienia przy dodawaniu zewnętrznych dokumentów związanych z pracownikiem
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, podczas dodawania dokumentów zewnętrznych dotyczących pracownika dodano nowe funkcje:
- możliwość dodawania wielu dokumentów jednocześnie
- możliwość pobrania i zapisania wskazanego dokumentu w wybranym miejscu
- przyspieszenie działania modułu
28.02.2024
Wykrywanie problemów z pracą sieciową przy starcie programu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano komunikat o braku dostępu do folderu SharedDoc i konieczności jego konfiguracji na serwerze przy starcie programu. W przypadku braku dostępu, można uruchomić program bez możliwości drukowania. Informacje o problemie można skopiować do schowka i np. wysłać do administratora sieci.

Przy braku dostępności serwera usunięto możliwość zmiany ustawień pracy sieciowej bezpośrednio z programu. W celu rozwiązania problemu, polecamy zamknąć program i poczekać aż serwer zostanie włączony przez administratora.
28.02.2024
Przyspieszenie działania modułów związanych z pracownikami
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji przyspieszono otwieranie danych pracownika w modułach m.in. Personel, Szkolenia, Wypadki.
28.02.2024
Poprawa szybkości działania programu w wersji sieciowej
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono szybkość pracy programu w wersji sieciowej.
28.02.2024
Poprawa działania modułu Akty prawne
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono sposób wyświetlania aktów prawnych.
30.01.2024
Podstawy prawne na wydrukach w module Audyt stanowisk i obiektów (listy kontrolne)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość umieszczania podstaw prawnych na wydrukach audytów oraz do ich kart oceny.
Funkcja ta jest domyślnie w module włączona. W celu jej wyłączenia można użyć przycisku Ustaw, dostępnego na górze ekranu.
29.01.2024
Aktualizacja audytu stanowiska komputerowego
Zmiana funkcjonalności
W związku z wejściem w życie 17.11.2023 r., rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 2023, poz. 2367), uaktualniono audyt dotyczący Stanowiska komputerowego, zawierający odniesienia do najnowszych przepisów.
29.01.2024
Udoskonalenie działania protokołu wypadkowego w module "Wypadki przy pracy"
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono generowanie skondensowanej wersji protokołu wypadkowego.
29.01.2024
Pobieranie danych obsługiwanej firmy
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono sposób pobierania z internetu danych obsługiwanej firmy na podstawie NIP lub REGON.
Program automatycznie prosi użytkownika o wybranie odpowiedniej nazwy skróconej oraz adres skróconego obsługiwanej firmy.
29.01.2024
Udoskonalenie nazw dokumentów w modułach Szkolenia i Personel
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono nazwy dokumentów dostępnych w modułach Szkolenia i Personel, usuwając z nich słowo "Wzór". Poprawi to sposób tworzenia własnych dokumentów na postawie dostępnych szablonów.
29.01.2024
Usprawnienia na karcie Dane pracownika
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono działanie dokumentów zewnętrznych pracowników poprzez dodanie przycisku Otwórz plik, który pozwala na szybsze otwieranie plików związanych z pracownikiem.
Już wkrótce!
Nowa metoda oceny - OWAS
W następnej aktualizacji wprowadzimy do programu metodę oceny OWAS (Ovako Working Posture Analysis System), która pozwala wyznaczyć obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego. Metoda OWAS jest zatem dobrym uzupełnieniem dla Kalkulatora Wydatku Energetycznego, który głównie wyznacza obciążenie dynamiczne.

Jej celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z nieprawidłowymi pozycjami ciała przy wykonywaniu pracy, uwzględniając czas utrzymywania danej pozycji ciała oraz wartości sił zewnętrznych.

OWAS może być wykorzystywana do identyfikacji nieprawidłowych pozycji ciała oraz do zaproponowania środków zaradczych mających na celu zmniejszenie ryzyka urazów i schorzeń związanych z pracą. Jest to przydatne narzędzie w zakresie projektowania stanowisk pracy oraz organizacji zadań zawodowych w sposób, który minimalizuje obciążenia dla pracowników.

Metoda ta jest uregulowana prawnie w Polsce.
Już wkrótce!
Nowa metoda ORZ - 5 STEPS
W następnej aktualizacji wprowadzimy do programu metodę "5 STEPS", która jest metodą oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Ta metoda została opracowana w celu zapewnienia strukturalnego podejścia do oceny ryzyka oraz skutecznego planowania działań zapobiegawczych. Skrót "5 STEPS" odnosi się do pięciu głównych kroków, które należy przeprowadzić podczas procesu oceny ryzyka:

Identyfikacja zagrożeń
Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zagrożenia mogą obejmować różne czynniki, takie jak substancje chemiczne, niebezpieczne maszyny, niebezpieczne warunki pracy itp.

Ocena ryzyka
Należy ocenić, jakie ryzyko te zagrożenia stwarzają dla pracowników. Ocena ryzyka obejmuje analizę prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznych sytuacji oraz skutków tych sytuacji dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Kontrola ryzyka
W tym kroku należy podjąć działania w celu kontrolowania i redukcji ryzyka zawodowego. Może to obejmować wprowadzenie środków zapobiegawczych, takich jak procedury bezpieczeństwa, szkolenia pracowników, stosowanie ochrony osobistej, zmiany w organizacji pracy itp.

Monitorowanie i ocena skuteczności
Po wprowadzeniu środków kontrolnych ważne jest monitorowanie ich skuteczności oraz regularna ocena ryzyka w miejscu pracy. Jeśli okazuje się, że ryzyko nie zostało odpowiednio zredukowane, konieczne mogą być dalsze działania zapobiegawcze lub korekcyjne.

Komunikacja i zaangażowanie pracowników
Ważnym elementem metody "5 STEPS" jest zaangażowanie pracowników w proces oceny ryzyka oraz komunikacja z nimi na temat identyfikowanych zagrożeń i podejmowanych działań zapobiegawczych. Włączenie pracowników może przyczynić się do lepszego zrozumienia ryzyka zawodowego oraz identyfikacji dodatkowych możliwości poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Metoda "5 STEPS" jest użytecznym narzędziem zarządzania ryzykiem, które pomaga organizacjom w skutecznym zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników.
29.01.2024
Nowa wersja Edytora YDO
Przypominamy
Do dyspozycji naszych klientów oddano najnowszą wersję Edytora YDO, który obsługuje dokumenty generowane w programach z rodziny Vademecum Soft (format .ydo).
Przypominamy, że dokumenty utworzone w Vademecum BHP można otwierać i edytować na innych komputerach.

Edytor YDO można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej:
https://vademecum-soft.pl/do-pobrania/
22.01.2024
Poprawa działania okienka zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono sposób działania zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika - dostępnych po naciśnięciu przycisku "Zewnętrzne dokumenty związane z osobą", w oknie dane pracownika.
15.01.2024
Kalkulator wydatku energetycznego - uwzględnianie warunków pracy na stanowisku
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość uwzględnienia warunków pracy wpływających na zapewnianie posiłków i napojów dla pracowników, zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - Dz. U. 1996 Nr 60 poz. 279.
Ponadto dodano możliwość przyznania posiłków i napojów dla wszystkich pracowników uznaniowo.
Funkcje te są dostępne po użyciu po użyciu przycisku z symbolem zębatki, w module Kalkulator wydatku energetycznego.

15.01.2024
Kalkulator wydatku energetycznego - uwzględnianie warunków pogodowych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość uwzględniania warunków pogodowych przy określaniu konieczności zapewnienia posiłków oraz napojów w Kalkulatorze wydatku energetycznego.
Wpływ mają:
- pora roku
- temperatura otoczenia
- temperatura na stanowisku pracy
Możliwość określenia warunków pogodowych jest dostępna podczas drukowania "Raportu dotyczącego wydatku energetycznego dla pracowników".
15.01.2024
Możliwość zamknięcia sesji innej osoby, podczas sieciowej pracy w module ORZ oraz Audyty
Zmiana funkcjonalności
W wersji sieciowej programu do komunikatu o edycji Stanowiska ORZ lub Audytu stanowiska pracy przez inną osobę dodano możliwość zamknięcia jego sesji.
Za pomocą tej funkcjonalności można na przykład rozwiązać problem istniejącej sesji osoby, której komputer miał awarię prądu.
15.01.2024
Kalkulator wydatku energetycznego - aktualizacja wydruków
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono ulepszenia wydruków raportów związanych z wydatkiem energetycznym.
Wybrane warunki pracy oraz warunki pogodowe będą uwzględniane na wydruku raportu wydatku energetycznego dla pracowników.
Ponadto, do każdego wydruku związanego z wydatkiem energetycznym dodano zasady zapewniania pracownikom nieodpłatnych posiłków i napojów zawarte w rozporządzeniu.
15.01.2024
Kalkulator Wydatku Energetycznego - kopiowanie danych z innych stanowisk
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość podstawiania danych z już opracowanych stanowisk KWE.
15.01.2024
Usprawnienia w module Szkolenia
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Szkolenia wprowadzono:
- możliwość wpisywanie do akt pracownika faktu odbycia szkolenia wstępnego, z oznaczeniem jako ważne bezterminowo
- poprawne wstawianie daty odbycia szkolenia wstępnego do zaświadczenia
08.01.2024
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km":
- Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
- Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców
- Minimalna miesięczna składka za prowadzących działalność gospodarczą
- Minimalne składki miesięczne za osobę współpracującą
- Odsetki w obrocie gospodarczym
27.12.2023
Ulepszenie pracy lokalnej na komputerze, gdzie zainstalowany jest Serwer Vademecum
Zmiana techniczna
W przypadku wykrycia serwera, przy pracy bez podłączenia do niego, pojawiają się odpowiednie ostrzeżenia.
W takiej sytuacji zablokowano również tworzenie kopii zapasowych automatycznych, gdyż zajmuję się tym serwer.
30.11.2023
Przeszukiwanie poradników przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodaliśmy możliwość łatwego przeszukiwania 177 poradników przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, które dostępne są w internecie. Obejmują one kluczowe tematy związane z BHP i prawem pracy.

Wyszukiwać można za pomocą haseł, dzięki czemu łatwo można znaleźć interesujący temat.
30.11.2023
Audyt "Praca na wysokościach"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt stanowisk pracy i obiektów (listy kontrolne)" został dodany nowy audyt, dotyczący pracy wykonywanej na wysokościach.
30.11.2023
Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nowy rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Rejestr jest dostępny w module Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia, po użyciu przycisku Drukuj...
30.11.2023
Nowa Instrukcja BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono nową instrukcję stanowiskowa dla pracowników wykonujących pracę zdalną. Instrukcja jest dostępna w module Instrukcje stanowiskowe. Instrukcję BHP pracy zdalnej można znaleźć wybierając w drzewku folder "Biuro", a następnie folder "Praca zdalna".
30.11.2023
Ostrzeżenie o niewystarczającej ilości ŚOI w magazynie podczas wydawania
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono nowe ustawienie w module "ŚOI wydawanie", dostępne po użyciu przycisku Ustaw:
"Ostrzegaj o zbyt małej ilości w magazynie w czasie wydań środków ochrony indywidualnej."

Po zaznaczeniu nowego ustawienia, program automatycznie wyróżni na czerwono środki ochrony indywidualnej, których ilość w magazynie nie jest wystarczająca do wydania ich pracownikowi.
30.11.2023
Możliwość występowania ujemnych stanów magazynowych ŚOI
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono nowe ustawienie w module "ŚOI wydawanie", dostępne po użyciu przycisku Ustaw:
"Dopuszczaj ujemne stany magazynowe"

Po zaznaczeniu nowego ustawienia, program będzie umożliwiał wydawanie Środków Ochrony Indywiualnej pomimo ich niedostępności i oznaczał ujemny stan magazynowy.
Dzięki temu będzie np. możliwe:
- ewidencjonowanie środków w kolejności "wydanie"->"przyjęcie", zamiast odwrotnej.
- nieuwzględnianie stanu magazynu dla niektórych środków ochrony
30.11.2023
Nowe ikony w module Wypadki
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono ikony do przycisków w dolnej części menu w module Wypadki.
Nowe ikony poprawiają wygląd ekranu oraz ułatwiają skorzystanie z dostępnych tam funkcji.
30.11.2023
Nowy wzór umowy o pracę - obowiązujący w 2023 r.
Zmiana szablonu wydruku
W module Personel, dodano nowy wzór umowy o pracę, który obowiązuje od 2023 roku na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 641).

Dokument można odnaleźć wybierając na drzewku dokumentów z lewej strony kolejno pozycje: "Dokumenty kadrowe" --> "Przyjęcie do pracy" --> "Umowa o pracę" --> "WZÓR umowy o pracę (od 2023 r.)".
30.10.2023
Automatyczne określanie płci dla dodawanych pracowników
Zmiana funkcjonalności
W modułach zawierających dane pracowników, w czasie dodawania pracownika, wprowadzono automatycznego podpowiadanie jego płci. Dla imion kończących się literą "A" ustanawiana jest płeć "kobieta". W pozostałych przypadkach jest ustawiana płeć "mężczyzna".
30.10.2023
Import danych za pomocą plików TXT i TSV
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importu (pracowników, szkoleń, badań i uprawnień) z pliku z rozszerzeniem TXT i TSV.
30.10.2023
Wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono nowy dokument - wzór wniosku o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.
24.10.2023
Usunięcie stopki w dokumentach dotyczących wypadków
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji w module Wypadki przy pracy usunięto stopki z informacjami o producencie programu z dokumentów:
- Protokół
- Karta statystyczna wypadku (Z-KW)
18.10.2023
Dodatkowe menu dostępne przy użyciu prawego przycisku myszki
Zmiana techniczna
Dodatkowe menu dostępne przy użyciu prawego przycisku myszki, który pozwala przejść do edycji danych pracownika lub wyświetlić opracowane stanowiska, na których znajduje się wybrany pracownik. Funkcja dostępna jest w module "Kalkulator wydatku energetycznego" oraz "Środki ochrony indywidualnej - dobór".
06.10.2023
Nowe raporty dotyczące wydatku energetycznego
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano dwa nowe raporty dotyczące opracowanych wydatków energetycznych:
- Raport dotyczący opracowanych wydatków energetycznych dla poszczególnych stanowisk
- Raport dotyczący obliczonego wydatku energetycznego dla poszczególnych pracowników, ze wskazaniem liczby należnych posiłków i napojów

Raporty są dostępne w module Kalkulator Wydatku Energetycznego po użyciu przycisku Drukuj.
06.10.2023
Eksport danych zawartych module "ŚOI wydawanie" do plików CSV
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliowiono eksport poniższych wykazów do pliku CSV:
- ŚOI dla wszysktich stanowisk
- Rozmiary ŚOI dla pracowników
- Zapotrzebowanie i zamówienie ŚOI na dzień
- Wydania i przyjęcia ŚOI w wybranym okresie

Eksport jest dostępny w module "Środki Ochrony Indywidualnej - Wydawanie", po użyciu przycisku wykazy i zaznaczeniu opcji "Zapisz do CSV".
06.10.2023
Wykaz przyjęć w module Środki Ochrony Indywidualnej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano wykaz przyjęć Środków Ochrony Indywidualnej w wybranym okresie.
Wykaz jest dostępny w module "Środki Ochrony Indywidualnej - Wydawanie", po użyciu przycisku wykazy.
06.10.2023
Nowe możliwości dotyczące własnych folderów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość:
- tworzenia własnych folderów dostępnych tylko dla aktualnie obsługiwanej firmy
- przenoszenie folderu do folderu głównego drzewka
- udostępniania zewnętrznego dokumentu we wszystkich obsługiwanych firmach

Funkcje dostępne są w modułach:
- Szkolenia
- Personel
- Dokumenty
- Instrukcje stanowiskowe
06.10.2023
Zwiększenie liczby dostępnych znaków dla rozmiarów ŚOI
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zwiększono dozwoloną liczbę znaków do 80 w polu Rozmiar w module ŚOI - Wydawanie
03.10.2023
Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Dokumenty, dodano nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym, na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2023 poz. 1240).
03.10.2023
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji uaktualniono następujący akt prawny:
- Dz.U. 2023 poz. 1240, Rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
29.09.2023
Informowanie o statusie aktów prawnych w momencie ich przeglądania w programie
Zmiana funkcjonalności
Dodano funkcję informowania o statusie aktu prawnego, który jest pobierany z internetu w momencie przeglądania aktu w programie.

Informacje pojawiają się pod okienkiem zawierającym treść aktu prawnego:
- czy akt jest obowiązujący?
- czy akt posiada tekst jednolity?
- data wejścia w życie ostatniej zmiany
- data opracowania aktu w programie

W przypadkach wymagających uwagi, na dole ekranu pojawia się czerwony przycisk "Uwaga!" z dodatkowymi informacjami:
- ostrzeżenie o niedawnych zmianach w akcie
- ostrzeżenie o nadchodzących zmianach w akcie
- data wejścia w życie najbliższej zmiany

Dzięki tej funkcji można się zorientować, czy trzeba podjąć kroki zmierzające do dostosowania stosowanych procedur do nadchodzących lub niedawnych zmian w przepisach.

Jeszcze więcej informacji o wybranym akcie prawnym można uzyskać naciskając przycisk "Więcej... ", który otworzy odpowiednią stronę portalu Kancelarii Sejmu.
29.09.2023
Eksport statystycznej karty wypadku do pliku XML, w celu zaimportowania go do portalu GUS
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję eksportu statystycznej karty wypadku do pliku XML, w celu zaimportowania go na portalu GUS. Funkcja jest dostępna w module "Wypadki przy pracy" w zakładce "GUS". Po uzupełnienie danych w programie można skorzystać z funkcji eksportu naciskając przycisk: "Zapisz jako XML", który znajduje się na dole ekranu. Pojawi się wówczas komunikat, z poziomu którego można otworzyć szczegółową instrukcję całej procedury wysyłki statystycznej karty wypadku na portal GUS.

Nowa funkcja pozwoli zdecydowanie skrócić czas potrzebny na dopełnienie obowiązku względem GUS.
29.09.2023
Eksport szkoleń, badań oraz uprawnień do pliku CSV
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję eksportu szkoleń, badań oraz uprawnień wprowadzonych do programu. Funkcja znacznie przyspiesza proces przenoszenia danych pracowników z jednej firmy do drugiej.

Aby skorzystać z tej funkcji należy:
1. Przejść do modułu "Personel", "Szkolenia" lub "Dokumenty"
2. Nacisnąć przycisk "Eksport" po prawej stronie ekranu
3. Wybrać z listy interesujący nas rodzaj eksportu
4. Zaznaczyć pola, które chcemy eksportować
5. Nacisnąć "Akceptuj" i wybrać miejsce zapisu pliku
6. Zapisany plik możemy następnie zaimportować w nowej obsługiwanej firmie
29.09.2023
Tworzenie nowych użytkowników w module "Terminarz BHP"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono tworzenie nowych użytkowników w module "Terminarz BHP" oraz zarządzanie ich uprawnieniami.

Dodane możliwości:
- tworzenie nowych użytkowników
- wybieranie dla nich rodzaju uprawnień (szef, asystent, pracownik)
- zlecanie zadań dla pracowników
- podgląd zadań innych użytkowników, jeśli ma się odpowiednie uprawnienia

Tworzenie nowych użytkowników dostępne jest po zalogowaniu się do Terminarza BHP, a następnie wybraniu opcji "Uprawnienia" na górze ekranu. Oprócz dodawania użytkowników, możliwe jest również ich usuwanie oraz zmiana uprawnień.
29.09.2023
Możliwość połączenia konta użytkownika programu z kontem w module "Terminarz BHP"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono połączenie konta użytkownika programu, z kontem w module "Terminarz BHP", w celu wyświetlania zaplanowanych zadań w przypomnieniach programu.

W celu połączenia konta należy przejść do modułu "Hasła", który jest dostępny po wejściu do obsługiwanej firmy, a następnie wybraniu lub stworzeniu nowego użytkownika i skorzystaniu z nowej funkcji "Połącz z kontem kalendarza".
Wielu użytkowników programu może być podłączona do jednego konta terminarza.
Połączone konta można rozłączać.
29.09.2023
Eksport danych pracowników do plików CSV
Zmiana techniczna
Poprawiono eksportowanie danych pracowników zawierających znak " (cudzysłów) do formatu
CSV.
Już wkrótce!
Wkrótce: Przypomnienia o nadchodzących i niedawnych zmianach w aktach prawnych
W następnej aktualizacji program przy starcie będzie informował o nadchodzących i niedawnych zmianach we wszystkich aktach zawartych w programie.
30.08.2023
Lepszy import plików programu Excel
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji polepszono importowanie spraw z plików programu Excel. Zmiany dotyczą:
- znaczne przyspieszenie importu
- zablokowanie importu, jeśli w pliku są dwie kolumny o tej samej nazwie
- lepsze działanie paska postępu
- możliwość przerwania importu
- naprawione ignorowanie danych po pustym wierszu
30.08.2023
Statystyki dotyczące importu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono statystyki dotyczące importu. Poprawa polega na lepszej identyfikacji ewentualnych problemów.
Informacje jakie mogą pojawić się po zaimportowaniu danych:
- Znalezionych rekordów w pliku,
- Dodanych rekordów,
- Uaktualnionych rekordów,
- Pominiętych rekordów (PESEL już istnieje),
- Pominiętych rekordów (pusty PESEL),
- Pominiętych rekordów (nie znaleziono PESELU),
- Pominiętych rekordów (istniejące dane dotyczą innego PESELU),
- Czas wykonania importu
30.08.2023
Pobieranie i tworzenie kopii zapasowej na komputerach klienckich
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dla użytkowników wersji sieciowej programu, umożliwiono pobieranie i tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z komputerów klienckich, co znacząco ułatwia przywracanie danych bez konieczności dostępu do serwera.
29.08.2023
Lepszy import plików CSV z kodowaniem UTF-8
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie danych o pracownikach z plików CSV, których kodowanie to UTF-8.
18.08.2023
Liczne usprawnienia modułu "ŚOI - wydawanie"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dokonano licznych usprawnień modułu "ŚOI - wydawanie". Należą do nich m.in.:
- podział na "bieżące" oraz "kosz" w magazynie (przyciski w prawym dolnym rogu okna)
- możliwość usuwania ŚOI z magazynu
- możliwość przywracania usuniętych ŚOI do magazynu
- filtrowanie listy ŚOI w magazynie
- filtrowanie listy "Ochrony należne pracownikowi"
- filtrowanie listy "Wydanie ŚOI należnych w okresie 14 dni."
- lepsza edycja ilości ŚOI, którą chcemy wydać pracownikowi
- nowy przycisk "Wyczyść", który usuwa wszystkie ŚOI z listy do wydawania
- możliwość wyboru ilości ŚOI podczas złomowania
- możliwość ponownego złomowania, nawet jeśli nie wydano nowego ŚOI
- informacja o próbie dodania w magazynie nowego ŚOI, który już w nim jest - pokazywana jest również jego dotychczasowa ilość
- podczas dokonywania przyjęcia do magazynu, program podpowiada w dymku dotychczasową ilość i cenę danego ŚOI
28.07.2023
Aktualizacja audytów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt stanowisk pracy i obiektów", uaktualniono audyty:
- Uniwersalny
- Stanowiska komputerowego
- Rodzicielstwa
zawierające odniesienia do najnowszych przepisów aktów prawnych.
28.07.2023
Tworzenie folderów, których otwarcie wymaga specjalnych uprawnień
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość zabezpieczenia dostępu do własnych folderów. Aby z niej skorzystać należy:
1. W module "Hasła" zaznaczyć użytkownikowi "Dostęp do folderów VIP"
2. W wybranym module z dokumentami zaznaczyć folder, który ma mieć ograniczony dostęp i z "Menu" wybrać funkcję "Uczyń folder dostępnym jedynie dla użytkowników VIP" (dostępne również pod prawym przyciskiem myszy)

Dzięki tej funkcji, tylko niektórzy użytkownicy programu będą mieli dostęp do wybranych folderów oraz do zawartych w nich dokumentów.
28.07.2023
Wstawianie pól automatycznie wypełnianych do szablonów dokumentów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadziliśmy funkcję wstawiania pól do szablonów dokumentów. W edytorze pojawił się nowy przycisk "Tryb edycji szablonu", po użyciu którego dowolny dokument przechodzi w tryb edycji. W dowolnym miejscu na dokumencie możemy teraz wstawić pole (przycisk "Wstaw pole") wybierane z rozwijanej listy.
Umożliwiliśmy wstawianie najczęściej wykorzystywanych pól dostępnych w Vademecum BHP. Są teraz również dostępne automatycznie wypełniane pola własne użytkownika - pochodzących z importowanych danych.

Dzięki tej funkcji można w pełni personalizować swoje szablony dokumentów.

Dostępne do wstawienia pola, które są automatycznie wypełniane, dotyczą m.in.:
- Informacji dotyczących pracownika
- Informacji dotyczących obsługiwanej firmy
- Informacji dotyczących szkoleń
28.07.2023
Aplikacja do zdalnej administracji serwerem
Zmiana techniczna
W najnowszej wersji sieciowej programu dodaliśmy możliwość zdalnego zarządzania Serwerem Vademecum.
Dzięki pobraniu takiej aplikacji możliwe jest wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych serwera:
- zatrzymywanie serwera
- wznawianie pracy serwera
- oglądanie statystyk pracy serwera
- restartowanie serwera
- pobieranie z serwera informacji technicznych
- pobieranie z serwera dziennika błędów
- naprawa indeksów baz danych
- diagnostyka i konserwacja baz danych
- zdalne instalowanie aktualizacji na serwerze
- odłączanie użytkowników od serwera
27.07.2023
Nowy dokument - wniosek o pracę zdalną
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Personel", dodano wzór wniosku o pracę zdalną.
27.07.2023
Ulepszenie sposobu nadawania uprawnień użytkownikom
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość ustawienia uprawnień globalnych, które będą obowiązywać dla każdej z obsługiwanych firm.
Pozostawiono możliwość dostosowania uprawnień dla każdej z obsługiwanych firm indywidualnie.

Szczegółowy sposób działania opisaliśmy w Instrukcji programu. Przypominamy, że jest ona dostępna w menu Pomoc lub pod przyciskiem "F1".
27.07.2023
Uaktualniono maksymalne stężenia czynników szkodliwych
Zmiana techniczna
W module "Rejestr czynników szkodliwych" zaktualizowano maksymalne stężenia czynników szkodliwych (NDS i NDSCh), rakotwórczość oraz mutagenność oraz załączniki do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
27.07.2023
Lepsze formatowanie dokumentu: "Szczegółowy wykaz danych personalnych pracowników"
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono generowanie dokumentu "Szczegółowy wykaz danych personalnych pracowników" dostępnego w modułach "Szkolenia" i "Personel". Program teraz uzależnia liczbę wierszy w tabeli, zależnie od ilości danych, których wykaz chcemy uzyskać.
27.07.2023
Poprawa importowania oraz eksportowania danych
Zmiana techniczna
Dane importowe oraz eksportowe uzupełniliśmy o poniższe pola:
1. Numer ewidencyjny pracownika
2. Rodzaj innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. Numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. Data wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość
5. Kraj wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość

Szczegółowe informację dotyczące importowania można znaleźć w pomocy dostępnej w programie.
27.07.2023
Aktualizacja bazy danych laboratoriów badających warunki pracy
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowano dane teleadresowe laboratoriów badających warunki pracy
04.07.2023
Automatyczna kopia zapasowa przed importem
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej przed wykonaniem importu.
Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników korzystających z pracy sieciowej.
27.06.2023
Poprawiony wygląd głównego menu programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono wygląd głównego menu programu.
Zmiany mają na celu zapewnić przyjemniejszą pracę z programem, poprzez łatwiejszą nawigację oraz większą czytelność.
27.06.2023
Sukcesywna migracja baz danych do nowego silnika
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji kontynuujemy stopniową migrację baz danych do lepszego silnika. Przenieśliśmy automatycznie wszystkie informacje związane z pracownikami, takie jak dane personalne

Przypominamy, że głównymi zaletami nowego silnika baz danych są m.in:
- znacznie większa szybkość działania
- bardzo dobry algorytm szyfrowania
- zwiększone limity ilości przechowywania danych
- mniejsza awaryjność np. przy przerwach w dostawie prądu
- brak możliwości powstania konfliktu z silnikami bazodanowymi innych programów (np. kadrowych)
29.05.2023
Umożliwiono dodawanie ramki do instrukcji stanowiskowych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Instrukcje stanowiskowe", umożliwiono dodawanie ramki do instrukcji stanowiskowych wraz z możliwością jej dostosowania przez użytkownika.

Po wejściu do modułu widoczna jest nowa sekcja "ustawienia ramki" wraz z podglądem ramki, której ustawienia można edytować. Po otworzeniu instrukcji
ramka nie będzie widoczna. Pojawi się dopiero na wydruku.

Ustawienia dostępne do edycji:
- odległość ramki od strony
- wybór czy chcemy drukować obramowanie instrukcji + kolor + grubość
- wybór czy chcemy drukować przekreślenie instrukcji + kolor + grubość
29.05.2023
Szkolenia dla pracowników wielu firm - lepsze działanie
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono działanie funkcji: szkolenie dla pracowników wielu firm. W module "Szkolenia" dodano nad listą pracowników nowy przycisk "Przeprowadź szkolenie dla pracowników wielu firm", po naciśnięciu którego pojawia się lista obsługiwanych firm, z domyślnie wybraną pozycją "wszystkie". Funkcja pozwala przeprowadzić wspólne szkolenie dla pracowników z różnych obsługiwanych firm.
W celu łatwiejszej identyfikacji pracowników, pojawia się kolumna zawierająca nazwę firmy, w której dany pracownik jest zatrudniony.
29.05.2023
Nowy wzór świadectwa pracy 2023
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nowy wzór świadectwa pracy 2023 obowiązujący od 23.05.2023 r. Zmiana wzoru wynika z dyrektywy dotyczącej rodzicielstwa oraz dyrektywy work-life balance.
29.05.2023
Wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Personel", dodano wzór wniosku o urlop opiekuńczy
29.05.2023
Wniosek o zwolnienie z powodu działania siły wyższej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Personel", dodano wzór wniosku o zwolnienie z powodu działania siły wyższej
29.05.2023
Zmiana wyglądu modułów z dokumentami
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w modułach z dokumentami:
- powiększono okno z listą pracowników
- znacznie poszerzono kolumnę ze stanowiskiem
- dodano kolumnę z oddziałem
- dodano możliwość szybkiego filtrowania stanowiska/oddziału
29.05.2023
Klonowanie wierszy w tabelach Edytora YDO
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nową funkcję - klonowanie wiersza w tabeli - w Edytorze YDO.
Funkcja jest dostępna w menu Tabela-->Klonuj aktualny wiersz
Po jej użyciu wiersz, w którym znajduje się kursor, zostanie sklonowany zadaną liczbę razy.

Opcja ta, dostępna jest również po naciśnięciu prawego przycisku myszy na wybranym wierszu i wybraniu z menu kontekstowego "Klonuj aktualny wiersz..."
25.04.2023
Eksport dokumentów Edytora YDO do formatów programu "Microsoft Word"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, poprawiono funkcję eksportu dokumentów do plików programu "Microsoft Word", z wbudowanego programu "Edytor YDO" do formatów:
- .doc
- .docx

Funkcja jest dostępna jeśli program "Microsoft Word" jest zainstalowany.
Funkcja dostępna jest po naciśnięciu "Plik" w górnym menu Edytora YDO, wybraniu z listy: "Eksportuj...", a następnie w sekcji "zapisz jako typ" - wybraniu interesującego nas formatu.
25.04.2023
Tworzenie kopii zapasowych podczas pracy sieciowej
Zmiana funkcjonalności
Najnowszy program umożliwia tworzenie kopii zapasowych również podczas pracy sieciowej.
W następnej aktualizacją dodamy możliwość pobierania kopii zapasowej z serwera na lokalny komputer. Użytkownicy będą mogli również zdalnie usuwać kopie zapasowe z serwera, co pozwala na łatwiejsze zachowanie porządku.
05.04.2023
Zaktualizowano wzór skierowania na badanie lekarskie
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji zaktualizowano wzór skierowania na badanie lekarskie, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 607) - załącznik nr 3a
29.03.2023
Audyt pracy zdalnej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt stanowisk pracy i obiektów (listy kontrolne) został dodany nowy audyt, dotyczący wykonywania pracy zdalnej, który uwzględnia zmiany w Kodeksie Pracy, obowiązujące od 7 kwietnia 2023 roku.
29.03.2023
Poprawa generowania dokumentacji dla pracowników zagranicznych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji programu wprowadzono ulepszenia związane ze sporządzaniem dokumentacji dla pracowników zagranicznych. Oprócz danych dowodu osobistego, program umożliwia wprowadzanie innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Wybrany dokument tożsamości będzie wstawiał się automatycznie na sporządzany wydruk.

Aktualnie obsługiwane są poniższe typu dokumentów:
- Dowód osobisty
- Paszport
- Karta pobytu
- Karta stałego pobytu
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- Numer identyfikacyjny TIN
- Numer ubezpieczeniowy
- Inny rodzaj identyfikacji podatkowej
- Urzędowy dokument
29.03.2023
Numerowanie kart wypadków
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji programu, zgodnie z sugestiami użytkowników, dodano możliwość numerowania kart wypadku.
29.03.2023
Tytuł ubezpieczenia pracownika w module "Wypadki przy pracy"
Zmiana funkcjonalności
W module "Wypadki przy pracy", wprowadzono możliwość wyboru tytułu ubezpieczenia już w pierwszej zakładce - "Ogólne".
Dzięki temu, w zależności od wyboru tytułu ubezpieczenia (tj. z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), możliwe będzie prawidłowe wypełnienie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy.

Rodzaj tytułu ubezpieczenia wpływa na to:
- czy należy powołać zespół powypadkowy
- czy sporządzić kartę wypadku, czy protokół powypadkowy
- sposób wypełniania karty wypadku (sekcja III, punkt 4)
29.03.2023
Poprawa interfejsu do oceniania wymagań w audytach
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w modułach audytów, uproszczono system oceniania poszczególnych wymagań.
Aktualnie są dostępne przyciski, do określania stopnia zgodności z wymaganiami:
1. Dobra
2. Dostateczna
3. Negatywna
29.03.2023
Odświeżony wygląd programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji odświeżono wygląd programu, zmieniając wygląd następujących elementów:
- nowe przyciski w górnym menu programu
- nowe, nowocześniejsze przyciski na ekranie startowym
29.03.2023
Nowy silnik baz danych
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji rozpoczęliśmy stopniową migrację baz danych do nowego, lepszego sinika baz danych.
Główne jego zalety to:
- znacznie większa szybkość działania
- bardzo dobry algorytm szyfrowania danych
- zwiększone limity ilości przechowywania danych
- mniejsza awaryjność np. przy przerwach w dostawie prądu
- brak możliwości powstania konfliktu z silnikami bazodanowymi innych programów (np. kadrowych)

Proces automatycznej migracji rozpoczęliśmy od przeniesienia do nowego silnika:
- danych dotyczących zdjęć z modułów wypadki przy pracy, wypadki uczniów, ocena ryzyka zawodowego, audyty stanowisk oraz obiektów
- załączników dotyczących pracowników obsługiwanych firm
29.03.2023
Wzory dokumentów dotyczących kontroli trzeźwości pracownika
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji wprowadzono nowe wzory dokumentów dotyczące kontroli trzeźwości pracownika:
- Obwieszczenie w sprawie wzoru kontroli trzeźwości
- Protokół badania kontroli trzeźwości

Dodatkowo, udoskonalono wzór regulaminu pracy o część dotyczącą kontroli trzeźwości pracowników.
24.02.2023
Wstawianie zdjęć do edytora tekstu YDO
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dokonano istotnych usprawnień wstawiania zdjęć do edytora tekstu YDO. Zdjęcia automatycznie dostosowują się do szerokości wydruku strony, co pozwala uniknąć problemów z ich proporcjami. Ponadto, jeśli zdjęcie jest w dużej rozdzielczości, użytkownik ma możliwość automatycznego zmniejszenia jego rozmiaru, co znacznie przyspiesza proces edycji. Funkcja ta jest dostępna poprzez zaznaczenie opcji "Zmniejsz rozmiar", która pojawi się po wybraniu zdjęcia.
13.01.2023
Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Wypadki przy pracy", wprowadzono nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy obowiązujący od 01.01.2023 r. Wprowadzono również nową część uzupełniającą, która jest dostępna, po wybraniu z listy rozwijanej u góry ekranu pozycji "UZUP".

Główne zmiany, które należy wziąć pod uwagę:
- na wydruku zastąpiono konieczność rysowania obwódek, symbolami "X" w odpowiednich polach
- konieczność podawania kodu położenia geograficznego miejsca wypadku (POLE 15)
- konieczność podawania e-maila osoby sporządzającej statystyczną kartę wypadku przy pracy (dół wydruku)
- konieczność podawania czy wypadek był związany z pracą w formie zdalnej lub telepracy POLE (Z1 oraz Z2)
- część uzupełniająca nie jest już drukowana razem z częścią podstawową
- podczas sporządzania nowej statystycznej karty wypadku przy pracy, należy wziąć pod uwagę możliwe różnice w klasyfikacjach oraz oznaczeniach kodowych, względem poprzedniej wersji karty

Dla jednostek, które są zobowiązane wypełniać pola X1, X2 oraz X3 (specjalny REGON):
- konieczność podawania kodu miejscowość (gmina), na terenie której znajduję się jednostka lokalna (POLE X1)
- konieczność podawania kodu PKD (POLE X2)
13.01.2023
Zaktualizowano klasyfikacje oraz oznaczenia kodowe w statystycznej karcie wypadku
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zaktualizowano klasyfikacje oraz oznaczenia kodowe podczas sporządzania statystycznej karty wypadku w następujących tabelach:
- obywatelstwo
- status zatrudnienia
- rodzaj urazu
- miejsce urazu
- liczba pracujących
- przyczyny wypadku
- miejsce powstania wypadku
- czynnik materialny powodujący uraz
13.01.2023
Nowy rodzaj wypadku - związany z pracą w formie zdalnej lub telepracy
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w statystycznej karcie wypadku wprowadzono możliwość oznaczenia, że wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy.
13.01.2023
Nowa baza nazw miejscowości i gmin wraz z odpowiadającymi kodami
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano aktualną bazę nazw miejscowości i gmin.

Dzięki niej, w czasie uzupełniania statystycznej karty wypadku, można wyszukać i wybrać z listy:
- położenie geograficzne miejsca wypadku, wraz z odpowiadającym kodem
- miejscowość (gmina), na terenie której znajduję się jednostka lokalna, wraz z odpowiadającym kodem
13.01.2023
Aktualna baza zawodów wraz z kodami, w module "Wypadki przy pracy"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zaktualizowano bazę zawodów i odpowiadających im kodów w module "Wypadki przy pracy", która wykorzystywana jest podczas:
- opracowywania statystycznej karty wypadku
- sporządzania protokołu powypadkowego
03.01.2023
Przenoszenie własnych plików i folderów w modułach z dokumentami
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w modułach:
- Szkolenia,
- Personel,
- Dokumenty,
- Instrukcje stanowiskowe
umożliwiono przenoszenie własnych plików/folderów.

Zaznaczanie następuje za pomocą przycisków:
- SPACJA
- INSERT
- CTRL + X
- Prawy przycisk myszy -> "zaznacz/odznacz..."

Przenoszenie następuje po wybraniu folderu, do którego chcemy przenieść pliki/foldery i naciśnięciu:
- CTRL + V
- Prawy przycisk myszy -> "Przenieś tutaj..."
03.01.2023
Zaznaczanie plików w liście własnych dokumentów w modułach Szkolenia, Personel, itp.
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w modułach
- Szkolenia,
- Personel,
- Dokumenty,
- Instrukcje stanowiskowe
W "Liście własnych dokumentów", dodano możliwość zaznaczania własnych dokumentów, które chcemy przenieść do wybranego folderu. Należy użyć wybranego przycisku:
- Zaznacz (nad listą dokumentów)
- Zaznacz wszystkie (nad listą dokumentów)
- INSERT
- Prawy przycisk myszy -> "zaznacz/odznacz..."

Po zaznaczeniu wybranych dokumentów należy:
- zamknąć moduł "Lista własnych dokumentów"
- wybrać folder, do którego chcemy przenieść pliki
- nacisnąć CTRL + V lub Prawy przycisk myszy -> "Przenieś tutaj..."
22.12.2022
Zwiększenie liczby znaków w polach ulica oraz skrót kontrahenta
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zwiększono dozwoloną liczbę znaków do 50 w polach ulica oraz skrót dla kontrahenta oraz obsługiwanej firmy.
22.12.2022
Usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych podczas pracy sieciowej. Zależnie od pory dnia, po odłączeniu ostatniego użytkownika, program odczeka odpowiednią ilość czasu zanim rozpocznie tworzenie kopii zapasowej.

Jeśli tworzenie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem, program automatycznie ponowi próbę, nie wpływając na pracę użytkowników.
30.11.2022
Dodawanie własnych folderów użytkownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano możliwość dodawania własnych podfolderów przez użytkownika za pomocą przycisku "Dodaj folder" oraz folderów głównych za pomocą przycisku "Dodaj folder główny" w następujących modułach:
- Szkolenia
- Personel
- Dokumenty
- Instrukcje stanowiskowe
30.11.2022
Import pól własnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w Imporcie danych o pracownikach, wprowadzono możliwość importowania pól własnych użytkownika do programu. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, w Imporcie danych o pracownikach należy użyć przycisku "Dodaj pole".
30.11.2022
Edytor zaimportowanych pól własnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w oknie dane personalne pracownika, wprowadzono zakładkę pozwalającą edytować zaimportowane pola własne.
30.11.2022
Poprawa wyglądu i działania okienka dane pracownika
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono czytelność okienka dane pracownika.
Rzadziej używane informacje zostały przeniesione do rozwijalnych zakładek:
- dowód osobisty
- imiona rodziców
- dodatkowe informacje
- edycja zaimportowanych pól własnych
30.11.2022
Nowe pola w imporcie pracowników
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, do Importu danych o pracownikach, dodano nowe pola:
- numeru budynku i lokalu w jednej kolumnie
- numer ewidencyjny pracownika
30.11.2022
Przykładowe dane do zaimportowania w trybie demo
Zmiana funkcjonalności
Do najnowszej aktualizacji dodano przykładowe dane testowe do zaimportowania w trybie demo:
- Badania
- Pracownicy
- Szkolenia
30.11.2022
Możliwość zamknięcia sesji innej osoby, podczas sieciowej pracy w module Audyt
Zmiana funkcjonalności
W wersji sieciowej programu do komunikatu o edycji Audytu przez inną osobę dodano możliwość zamknięcia jego sesji.
Może to posłużyć do rozwiązania problemu istniejącej aktywnej sesji osoby, która miała awarię prądu.
30.11.2022
Udoskonalono import danych pracowników
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, dodano poniższe ulepszenia importowania plików:
- Podpowiadanie nazw kolumn z importowanego pliku poprzez rozwijane menu dostępne przy każdej pozycji.
- Po zmianie danych we wcześniej wybranym pliku, nazwy kolumn można zaktualizować za pomocą przycisku "Pobierz nazwy pól/kolumn z pliku
- Automatyczne wykrywanie ustawień pliku CSV:
- rodzaj separatora pola
- zastosowane kodowanie znaków
- Zwiększono liczbę znaków, z których może składać się nazwa importowanej kolumny do 40 znaków oraz dodano ostrzeżenie, jeśli ta liczba została przekroczona
- Dodano sprawdzanie czy w importowanym pliku wszystkie kolumny mają różne nazwy
- Powiększono całe okno do konfiguracji importu
30.11.2022
Statystyki rekordów importu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji wprowadzono statystyki rekordów dokonanego importu, zawierające:
- liczbę znalezionych rekordów
- liczbę zaimportowanych rekordów
- liczbę pominiętych rekordów
- liczbę uaktualnionych rekordów
30.11.2022
Praca sieciowa programów Vademecum Soft
Przypominamy
Przypominamy o możliwości pracy programu na wielu stanowiskach w sieci lokalnej oraz w sieci internetowej.
Mamy w ofercie minikomputer Dell Wyse 5070 skonfigurowany do pracy jako serwer naszych programów.

Jest to doskonałe rozwiązanie ze względu na:
- bardzo mały pobór mocy (5-15 watów)
- bezgłośną pracę
- bardzo dobre parametry techniczne
- bardzo mały rozmiar komputera
- niską cenę
- bezpieczny system operacyjny z rodziny Linux
- brak potrzeby podłączania monitora oraz akcesoriów peryferyjnych

Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania.
30.09.2022
Nowy moduł: Kalkulator wydatku energetycznego dla stanowisk
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono nowy moduł "Kalkulator wydatku energetycznego", który pozwala wyliczyć wydatek energetyczny pracownika na określonym stanowisku pracy.
30.09.2022
Możliwość zamknięcia sesji innej osoby, podczas sieciowej pracy w module wypadki oraz ORZ
Zmiana funkcjonalności
W wersji sieciowej programu do komunikatu o edycji Wypadku lub Stanowiska ORZ przez inną osobę dodano możliwość zamknięcia jego sesji.
Za pomocą tej funkcjonalności można rozwiązać problem istniejącej aktywnej sesji osoby, której komputer miał awarię prądu.
28.07.2022
Audyt rodzicielstwa
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Audyt stanowisk pracy i obiektów (listy kontrolne), uaktualniono audyt dotyczący rodzicielstwa poprzez dodanie odnośników do przepisów prawnych.
28.07.2022
Audyt młodocianych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Audyt stanowisk pracy i obiektów (listy kontrolne), uaktualniono audyt dotyczący pracy młodocianych poprzez dodanie odnośników do przepisów prawnych.
28.07.2022
Możliwość kontaktu z producentem poprzez czat
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość kontaktu z naszym zespołem poprzez chat bezpośrednio dostępny w programie.
Rozmowę z producentem można rozpocząć za pomocą przycisku Pomoc - Chat z producentem programu.
28.07.2022
Udoskonalono funkcję generowania plików PDF dla wydruków seryjnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, udoskonalono funkcję generowania plików PDF w czasie wydruków dla wielu pracowników.
Udoskonalenie dotyczy:
- modułu Szkolenia
- wydruków seryjnych

Dzięki tej funkcjonalności, w bardzo łatwy sposób można seryjnie wydrukować np. zaświadczenia odbycia szkoleń.
30.05.2022
Nowy audyt: Rodzicielstwo
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt stanowisk pracy i obiektów", dodano audyt wymagań dotyczących Rodzicielstwa.
30.05.2022
Nowy audyt: Młodociani
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt stanowisk pracy i obiektów", dodano nowy audyt dotyczący Młodocianych.
30.05.2022
Aktualizacja audytu stanowiska komputerowego
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt stanowisk pracy i obiektów", uaktualniono audyt dotyczący Stanowiska komputerowego, zawierający odniesienia do najnowszych przepisów aktów prawnych.
30.05.2022
Poprawiono działanie kopiowania danych podczas opracowywania nowej oceny ryzyka
Zmiana funkcjonalności
W modułach "Ocena ryzyka zawodowego" oraz "Audyt stanowisk pracy i obiektów" ulepszono wybór stanowiska, z którego nastąpi podstawianie danych.
Pojawia się tabela z dostępnymi ocenami z możliwością wyszukiwania.
30.05.2022
Zaktualizowano działanie linków z odniesieniami do aktów prawnych
Zmiana techniczna
Poprawiono działanie linków/odnośników w poszczególnych audytach dostępnych w module "Audyt stanowisk pracy i obiektów".
- odniesienia do przepisów zaktualizowano
- powiększono przyciski z odniesieniem do aktów prawnych i załączników
- dodano możliwość zamykania pojawiającego się okienka z pomocą klawisza Escape
11.05.2022
Proponowanie wcześniej wybranego folderu do zapisu pliku PDF
Zmiana techniczna
Udoskonalono proponowanie zapisu plików PDF generowanych za pomocą programu do wcześniej wybranego przez użytkownika folderu.
29.04.2022
Generowanie plików w formacie PDF
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji:
- do programu Wprowadzono okienko z możliwością wyboru, gdzie zapisać generowany plik PDF
- program wzbogacono o propozycje nazwy generowanego pliku, na podstawie rodzaju zawartych w nim informacji
- program automatycznie otwiera wygenerowany plik
30.03.2022
Audyt szkolnictwa
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Audyt stanowisk i obiektów (listy kontrolne), uaktualniono audyt dotyczący Oceny bezpieczeństwa w szkole na podstawie nowelizacji aktów prawnych.
Dodatkowo, usprawniono działanie odnośnika odwołującego się do aktu prawnego regulującego dane wymaganie.
30.03.2022
Kadry, dokumenty - przebudowa interfejsu graficznego i sposobu działania
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, gruntownie przebudowano i ulepszono sposób działania modułów:
- Kadry
- Umowy, druki
30.03.2022
Poprawa wzorów wydruków
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono bardzo wiele wzorów wydruków, szczególnie w module Szkolenia
30.03.2022
Wypadki - wydruk protokółu powypadkowego
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono działanie wydruku protokołu wypadkowego w sekcji nr 7 (Stwierdza się, że wypadek...)
Odpowiednie przekreślenia dokonują się automatycznie.
30.03.2022
Wypadki - nieuznane
Zmiana funkcjonalności
Dopracowano sposób kwalifikowania wypadków nieuznanych w
- Filtrze wypadków
- W module analiza statystycza wypadków
30.03.2022
Szkolenia poprawa działania numerowania zaświadczeń
Zmiana techniczna
W module szkolenia poprawiono drukowanie numerów zaświadczeń dla odbytych szkoleń w niektórych dokumentach.
24.02.2022
Analiza statystyczna wypadków (wypadki nieuznane)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Wypadki przy pracy", w Analizie statystycznej dodano możliwość wyboru rodzaju wypadku - uznany, nieuznany lub wszystkie.
Dodatkowo, udoskonalono wydruk Analizy statystycznej wypadków.
24.02.2022
Wypadki w Analizach stanu BHP (wypadki nieuznane)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Analiza stanu BHP", w sekcji Wypadki wprowadzono fiszkę dotyczącą uwzględniania lub nie wypadków nieuznanych za wypadek przy pracy.
24.02.2022
Wzory zaświadczeń o szkoleniach z zakresu BHP
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module "Szkolenia" usprawniono działanie pól automatycznie wstawiających dane do wzoru zaświadczenia.
14.02.2022
Nowa karta wypadku
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, w module "Wypadki przy pracy" dodano nowy wzór Karty Wypadku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 stycznia 2022 r.
28.01.2022
Piktogramy czynników szkodliwych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module ORZ, w czynnikach wprowadzono grupy zagrożeń GHS dla czynników chemicznych oraz pyłów.
Odpowiednie piktogramy widoczne są na wydruku oceny ryzyka stanowiska.
28.01.2022
Poradnik Covid-19
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w sekcji "Informacje" dostępnej na ekranie głównym, wprowadzono link do poradnika COVID-19, dotyczący ogólnych wytycznych bezpieczeństwa i ochrony osób pracujących w czasie epidemii.
28.01.2022
Wzory dokumentów w module Szkolenia
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, w module Szkolenia, przywrócono pojedynczy wydruk strony 1 i 2 dla wzorów dokumentów:
- Programów szkoleń z zakresu bhp
- Zaświadczeń, świadectw
28.01.2022
Wzór zaświadczenia o szkoleniu z zakresu BHP
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, uaktualniono wzór zaświadczenia o szkoleniu z zakresu BHP oraz wzory zaświadczeń szkoleń okresowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Już wkrótce!
Nowy moduł - Kalkulator wydatku energetycznego
Trwają prace nad nowym modułem - Kalkulatorem wydatku energetycznego. Będzie on służył do szacowania wydatku energetycznego pracowników podczas pracy.

Wyniki będą przydatne m.in. do:
- kwalifikowania niektórych rodzajów pracy, jako pracy w szczególnych warunkach
- oceny ryzyka zawodowego
- realizacji rozporządzeń w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Analiza wyników wydatku energetycznego może być podstawą do zmian warunków, środowiska, narzędzi i metod pracy w celu racjonalizacji wysiłku pracownika lub ostrzeżeniem przed skutkami nadmiernego obciążenia.
09.12.2021
Zachęcamy do zgłaszania propozycji zmian dotyczących programu
Przypominamy
Wszystkich naszych Klientów zachęcamy do zgłaszania propozycji udoskonaleń, nowych funkcji oraz modułów w programie. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.
Można je zgłaszać drogą mailową: serwis@vademecum-soft.pl
07.12.2021
Opis stanowiska ORZ
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module Ocena ryzyka zawodowego, w opisie stanowiska wprowadzono możliwość zmiany kolejności cechy poprzez przeciąganie poszczególnych cech.
26.11.2021
Opis stanowiska ORZ
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Ocena Ryzyka Zawodowego, w Opisie stanowiska pracy, wprowadzono możliwość dodawania oraz edytowania przez użytkownika wbudowanych cech stanowiska pracy.
26.11.2021
Dodawanie zadań do Terminarza BHP
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość dodawania zadań do Terminarza BHP bez wychodzenia z modułów programu, za pomocą przycisku Terminarz dostępnego w górnym pasku.
26.11.2021
Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami BHP
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość automatycznego wstawiania danych pracownika we wzorze oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami BHP, dostępnym w module Personel.
26.11.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km":
- Odsetki ustawowe
- Odsetki maksymalne
26.11.2021
Aktualizacja bazy danych laboratoriów badających warunki pracy
Aktualizacja informacji bazodanowych
Zaktualizaowano dane teleadresowe laboratoriów badających warunki pracy
27.10.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km":
- Minimalne wynagrodzenie miesięczne - I-XII 2022
- Opłaty lokalne
- Przeciętne wynagrodzenie III kwartał 2021
- Ustawowe odsetki
- Podatek od środków transportowych
- Odsetki maksymalne
- Ryczałt ewidencjonowany
- Składki PFRON
W najnowszej aktualizacji wprowadzono najważniejsze informacje na temat podatku liniowego
27.09.2021
Dodanie daty zezłomowania ŚOI
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module ŚOI - wydawanie, wprowadzono możliwość dodania daty przedwczesnego zużycia ŚOI (zezłomowania) na liście wydanych ŚOI i w historii wydawania.
27.09.2021
Audyt zaleceń dotyczących COVID-19
Zmiana funkcjonalności
Pomimo braku jednoznacznych przepisów prawnych, w najnowszej aktualizacji, w module Audyt stanowisk pracy i obiektów (listy kontrolne), wprowadzono audyt zaleceń dotyczących przeciwdziałania COVID-19 w zakładzie pracy, na podstawie wytycznych opublikowanych przez CIOP.
27.09.2021
Wydruk programów szkoleń i zaświadczeń o szkoleniach
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, w module Szkolenia, zmieniono sposób drukowania strony 1 oraz 2 dokumentów szkoleniowych. Teraz można obie strony drukować za jednym razem.
Zmiana dotyczy dotyczy:
- programów szkoleń oraz
- zaświadczeń o szkoleniach.
27.09.2021
Regulamin pracy zdalnej
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji w module Dokumenty dodano regulamin pracy zdalnej oraz wzór oświadczenia pracownika o potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem.
22.07.2021
Oświadczenia RODO
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji programu w module Wypadki przy pracy do przydatnych dokumentów dodano oświadczenia RODO dla:
- osoby poszkodowanej
- osoby wskazanej do kontaktu
- świadka wypadku
- świadka wypadku niebędącym pracownikiem
22.07.2021
Klasyfikacja wypadków
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji programu, oprócz oznaczenia kolorystycznego zdarzenia potencjalnie wypadkowego dodano oznaczenie kolorystyczne pozwalające na identyfikacje wypadku jako uznany lub nie uznany.
22.07.2021
Usprawnienie drukowania wypadków w rejestrze
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w modułach wypadki i wypadki uczniów dodano możliwość wyboru zakresu dat wypadków do wydrukowania rejestru wypadków.
22.07.2021
Okienko dodawania wypadku ucznia
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w module Wypadki uczniów poprawiono czytelność oraz usprawniono działanie okienka umożliwiające dodawanie i edytowanie danych ucznia.
22.07.2021
Numer ewidencyjny pracownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Personel dodano okienko z numerem ewidencyjnym pracownika. Numer ten uwzględniany jest również przy eksporcie danych pracowników w module Personel.

22.07.2021
Wyszukiwanie pracownika po numerze ewidencyjnym lub po numerze PESEL
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość wyszukiwania pracownika za pomocą numeru ewidencyjnego (nadawanego wewnętrznie) lub numeru PESEL w następujących modułach:
- Personel
- Szkolenia
- Dokumenty
22.07.2021
Zmiana zakładek oraz wzorów dokumentów
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji w module Wypadki przy pracy zmieniono nazwy zakładki Zawiadomienie na Zgłoszenie oraz wzór dokumentu, na podstawie ostatnio aktualizowanych wzorów od Państwowej Inspekcji Pracy.
21.06.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19
- Zasiłek dla bezrobotnych
- Przeciętne wynagrodzenie miesięczne - I kwartał 2021 r.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Wynagrodzenie młodocianych
- Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
- Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
- Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
21.06.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne:

- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702, Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622, Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
18.05.2021
ORZ: Podstawianie danych z podobnych stanowisk
Zmiana techniczna
Rozszerzono możliwość podstawiania danych.
W okienku "Stanowisko ORZ", dostępnym w czasie dodawania lub zmiany stanowiska, w okienku na dole można wybrać jakie dane mają być podstawione z podobnego stanowiska.
18.05.2021
ORZ: Podstawianie danych o czynnikach szkodliwych
Zmiana techniczna
Po prawej stronie modułu po naciśnięciu przycisk "Czynniki szkodliwe" pojawia się menu rozwijane, w którym jest nowa możliwość podstawienia danych z podobnego stanowiska.
Podstawić można albo usuwając istniejące już dane, albo tylko uzupełniając.
Jeśli czynnik szkodliwy istnieje w stanowisku do którego się podstawa oraz w stanowisku z którego się podstawia, to dane nie zostaną zastąpione, chyba, że wybierze się opcję "Usuń dotychczasowe czynniki i pomiary".

18.05.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne:
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2018 poz. 771, Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2021 poz. 796, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym
- Dz.U. 2012 poz. 890, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Dz.U. 1991 Nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
- Dz.U. 1997 Nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2001 Nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Dz.U. 2018 poz. 2215, Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- Dz.U. 2020 poz. 1086, Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
- Dz.U. 2016 poz. 1860, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- Dz.U. 2017 poz. 67, Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
- Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145, Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2017 poz. 2217, Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
- Dz.U. 2019 poz. 303, Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529, Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2018 poz. 1716, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 2016 poz. 65, Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
- Dz.U. 2018 poz. 9, Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2013 poz. 888, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi-Dz.U.2020, poz. 1604, Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
29.04.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy (01.04.2021-31.03.2022 r.)
- Najniższe wynagrodzenie miesięczne młodocianego (03.2021- 05.2021 r.)
- Emeryci i Renciści - zarobki maksymalne (od 01.03.2021 r.)
- Emeryci i Renciści - maksymalne zmniejszenie emerytury i renty (od 1.03.2021 r.)
- Emeryci i Renciści - kwoty najniższych emerytur i rent (od 1.03.2021 r.)

Dodatkowo, od 1 kwietnia 2021 r. zmieniają się stawki ubezpieczenia wypadkowego (moduł płace oraz obsługiwana firma)
29.04.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne:
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2006 Nr 52 poz. 379, Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2018 poz. 2519, Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
13.04.2021
Wykaz prac uciążliwych dla kobiet w ciąży
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w module "Dokumenty" dodano wykaz prac uciążliwych, szkodliwych oraz niebezpiecznych dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
13.04.2021
ABC BHP Informator dla pracodawców
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy odnośnik do nowego informatora bezpieczeństwa pracy dla pracodawców udostępnionego przez Państwową Inspekcję Pracy.
13.04.2021
Pytanie o potwierdzenie, przy zamknięciu programu w okienku "Pracownik"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy okno z zapytaniem o potwierdzenie, aby zabezpieczyć użytkownika przed przypadkowym zamknięciem w czasie uzupełniania danych pracownika.
13.04.2021
Kategoria ryzyka dla obsługiwanej firmy / nowa składka wypadkowa
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodaliśmy możliwość zapamiętania kategorii ryzyka dla obsługiwanej firmy w okienku "obsługiwana firma".
13.04.2021
Pobieranie danych obsługiwanej firmy
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy możliwość , pobieranie z internetu danych obsługiwanej firmy na podstawie NIP lub REGON.
13.04.2021
Usprawnienie generowania wykazu przypomnień
Zmiana techniczna
W aktualnej wersji, uprawniono generowanie wykazu przypomnień w przypadku bardzo dużej liczby obsługiwanych firm:
- skrócono czas potrzebny na wygenerowanie wykazu
- poprawiono niezawodność tej funkcji
13.04.2021
Wprowadzenie nowych wartości Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia substancji
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji dodano oraz zaktualizowano wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia substancji dla:
- Pentan-1-ol [71 - 41 - 0]
- Pentan-2-ol [6032 - 29 - 7]
- Pentan-3-ol [584 - 02 - 1]
- 2-Metylobutan-l-ol [137 - 32 - 6]
- 2-Metylobutan-2-ol [75 - 85 - 4]
- 3-Metylobutan-2-ol [598 - 75 - 4]
- 2,2-Dimetylopropan-l-ol [75 - 84 - 3]
- 4-Toliloamina (4-aminotoluen) [106 - 49 - 0]
- Spaliny emitowane z silników Diesla [-] mierzone jako węgiel elementarny
- Trichlorek fosforylu [10025 - 87 - 3]
- Doksorubicyna [23214 - 92 - 8]
- Chlorowodorek doksorubicyny[25136 - 40 - 9]
13.04.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne.

- Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym
- Dz. U. 2012 poz. 890, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz. U. 1991 Nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
- Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
- Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
- Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
- Dz. U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku
- Dz. U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz. U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz. U. 2001 Nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
09.03.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Składki na PFRON - Aktualne od 2018 r.
- Emeryci i Renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
09.03.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne.

- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959, Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 2018 poz. 9, Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275, Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2016 poz. 781, Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
- Dz.U. 2018 poz. 646, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2012 poz. 890, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Dz.U. 2018 poz. 1286, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
21.01.2021
Częstotliwość badań w Rejestrze Czynników Szkodliwych
Zmiana funkcjonalności
W module "Rejestr Czynników Szkodliwych" udoskonalono działanie okna z wynikiem pomiaru. Ponownie przeanalizowano częstotliwości badań wszystkich czynników.
W obecnej formie program, na podstawie stosunku "Wynik/Normatyw" automatycznie uzupełnia datę następnego pomiaru.
21.01.2021
Data następnego pomiaru w Rejestrze Czynników Szkodliwych
Zmiana funkcjonalności
W module "Rejestr Czynników Szkodliwych" w oknie "Wynik pomiaru" w sekcji "Następny pomiar" dodano kolumnę "Podstawa prawna". Po najechaniu myszką na symbol "(i)" pojawi się okno z informacją na jakiej podstawie została wyliczona data następnego pomiaru.
Okno zawiera odwołanie do aktu oraz opracowany tekst danego punktu, ustępu itd.
21.01.2021
Odstąpienie od badań czynników w Rejestrze Czynników Szkodliwych
Zmiana funkcjonalności
W module "Rejestr Czynników Szkodliwych" w oknie "Wynik pomiarów" program, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako datę następnego pomiaru wprowadza "brak", co jest tożsame z możliwością odstąpienia od dalszych badań danego czynnika.
Warunki na podstawie których uzupełniana jest możliwość odstąpienia od dalszych badań zostały opracowane na podstawie Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy).
21.01.2021
Ocena Ryzyka Zawodowego - Czynniki dodane przez użytkownika programu
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena Ryzyka Zawodowego" zmodyfikowano działanie grupy czynników środowiska pracy "Czynniki dodane przez użytkownika programu". Obecnie w tej grupie pojawiają się wszystkie czynniki dodane przez użytkownika w pozostałych grupach,
21.01.2021
Ocena Ryzyka Zawodowego - nowe źródła zagrożeń
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena Ryzyka Zawodowego" dodano nowe domyślne źródła zagrożeń w poszczególnych grupach czynników środowiska pracy.
- Pożar
- Wybuch
- Prowadzenie pojazdów
- Wypadek komunikacyjny
- Hałas
- Wibracje
- Drgania
- Zapylenie
- Pośpiech
- Gorące powierzchnie
- Pośpiech
- Gorące powierzchnie
- Gorący żużel
- Energia elektryczna
- Prace związane z odpowiedzialnością
- Statyczne obciążenie fizyczne
21.01.2021
Ocena Ryzyka Zawodowego - grupy czynników środowiska pracy
Zmiana funkcjonalności
Zmieniono działanie grup Czynników środowiska pracy. Do domyślnego widoku poszczególnych czynników będą dodawane czynniki najczęściej wykorzystywane przez użytkownika.
21.01.2021
Ocena Ryzyka Zawodowego - najczęściej wykorzystywane skutki zagrożeń
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena Ryzyka Zawodowego" na ekranie "Wybór skutków zagrożeń" kolorem zielonym oznaczono najczęściej wykorzystywane przez użytkownika skutki zagrożeń.
Dodatkowo po prawej stronie, nad listą skutków zagrożeń, dodano przycisk "Najczęściej używane". Przycisk ten filtruje listę pozostawiając tylko najczęściej wykorzystywane skutki zagrożeń.
21.01.2021
Audyt - najczęściej oznaczane wymagania
Zmiana funkcjonalności
W module "Audyt stanowisk pracy i obiektów" kolorem zielonym wyróżniono najczęściej oznaczane przez użytkownika wymagania.
21.01.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Wynagrodzenie krajowe - Przeciętne miesięczne - 2020 r. - 2020 r. IV kwartał
- Składki ZUS - Składki ZUS rozpoczynający działalność - Aktualnie w 2021 r.
- Składki ZUS - Składki ZUS przedsiębiorcy - Aktualnie w 2021 r.
- Składki ZUS - Składki ZUS osoby współpracującej - Aktualnie w 2021 r.
21.01.2021
Badania warunków pracy
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowano listę laboratoriów.
21.01.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 2020, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych


Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2016 poz. 65, Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
- Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Dz.U. 2020 poz. 1086, Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145, Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
- Dz.U. 2016 poz. 781, Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2018 poz. 646, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 2018 poz. 1629, Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2019 poz. 2020, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
20.01.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Skala podatkowa - Aktualnie w 2021 r.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Koszty przychodu pracownika - Aktualnie w 2021 r.
- Podatek dochodowy od osób prawnych - Stawka podatku dochodowego - Aktualnie w 2021 r.
20.01.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 2020, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122, Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
- Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
- Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Dz.U. 2020 poz. 527, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1836 , Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 2018 poz. 2519, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 2016 poz. 1579, Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122, Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
- Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639, Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
- Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
- Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322, Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
- Dz.U. 2013 poz. 888, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
18.12.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
Odsetki - Ustawowe - Aktualnie
Odsetki - Odsetki w obrocie gospodarczym - Od 01.07.2020 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych - Ryczałt ewidencjonowany - W 2021 r.
Inne Podatki - Od nieruchomości - Od 2021 r.
Wynagrodzenie krajowe - Prognozowane przeciętne wynagrodzenie - W 2021 r.
Wynagrodzenie krajowe - Minimalne miesięczne - Od 2021 I - 2021 XII
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - Od 01.2021 - 12.2021
Składki na Fundusz Pracy - Od 2021 r.
Zasiłki - Pielęgnacyjny - Od 2021 r.
Zasiłki - Chorobowy - Wskaźnik waloryzacji - 2021 r.
Zasiłki - Dla bezrobotnych - Od 01.09.2020 r.
Składki ZUS - Składki ZUS rozpoczynający działalność - Od 2021 r.
Składki ZUS - Składki ZUS przedsiębiorcy - Od 2021 r.
Składki ZUS - Składki ZUS osoby współpracującej - Od 2021 r.
18.12.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne.

- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 2020 poz. 527, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
- Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639, Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
15.12.2020
Badania warunków pracy
Zmiana funkcjonalności
Moduł "Badania warunków pracy" został całkowicie przebudowany. Obecnie w module znajduje się lista laboratoriów akredytowanych i dane są regularnie aktualizowane. Istnieje możliwość filtrowania listy po województwach i miastach oraz istnieje możliwość wyszukiwania laboratoriów po wpisanej frazie.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po szkoleniach
Zmiana funkcjonalności
Rozbudowano możliwość filtrowania pracowników po szkoleniach. Filtrowanie możliwe jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel" po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli któregoś ze szkoleń:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli żadnego ze szkoleń:
- Pracownicy, którzy odbyli wszystkie szkolenia:
- Pracownicy, którzy odbyli któreś ze szkoleń:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane szkolenia.
W przypadku obsługi wielu firm w module "Szkolenia" w polu "Firma:", po wybraniu opcji "", istnieje możliwość filtrowania pracowników z wszystkich obsługiwanych firm.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po badaniach
Zmiana funkcjonalności
Rozbudowano możliwość filtrowania pracowników po badaniach. Filtrowanie możliwe jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel" po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli któregoś z badań:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli żadnego z badań:
- Pracownicy, którzy odbyli wszystkie badania:
- Pracownicy, którzy odbyli któreś ze badań:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane badania.
W przypadku obsługi wielu firm w module "Szkolenia" w polu "Firma:", po wybraniu opcji "", istnieje możliwość filtrowania pracowników z wszystkich obsługiwanych firm.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po uprawnieniach
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników po uprawnieniach. Filtrowanie możliwe jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel" po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE uzyskali któregoś z uprawnień:
- Pracownicy, którzy NIE uzyskali żadnego z uprawnień:
- Pracownicy, którzy uzyskali wszystkie uprawnienia:
- Pracownicy, którzy uzyskali któreś z uprawnień:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane uprawnienia.
W przypadku obsługi wielu firm w module "Szkolenia" w polu "Firma:", po wybraniu opcji "", istnieje możliwość filtrowania pracowników z wszystkich obsługiwanych firm.
15.12.2020
Resetowanie wprowadzonych filtrów
Zmiana funkcjonalności
Po przefiltrowaniu pracowników ostatnie wprowadzone filtry są domyślnie zapamiętywane, ma to ułatwiać wprowadzanie coraz bardziej szczegółowego filtrowania.
W celu ułatwienia rozpoczęcia nowego filtrowania w opcji "Filtr..." wprowadzono przycisk "Zeruj filtry", który resetuje wszystkie wprowadzone wcześniej opcje filtrowania.
15.12.2020
Drobne poprawki
Zmiana funkcjonalności
Naprawiono znane problemy z programem:
- edycja własnego czynnika środowiska pracy w module "Ocena ryzyka zawodowego"
- przechodzenie do kolejnego skutku zagrożenia po jego ocenie
15.12.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Składki na PFRON - Aktualne od 2018 r.
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
- Młodociani - Najniższe składki ZUS - Aktualnie 2020 XII - 2021 II
15.12.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 1742, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
- Dz.U. 2020 poz. 1860, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
- Dz.U. 2020 poz. 1892, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 2019 poz. 595, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202, Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335, Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- Dz.U. 2018 poz. 1716, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1287, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.
- Dz.U. 2018 poz. 305, Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
28.10.2020
Automatyczne uruchamianie serwera
Zmiana funkcjonalności
Ustawienia dostępne są po uruchomieniu serwera. W oknie aplikacji "Serwer Vademecum" należy nacisnąć przycisk "Narzędzia" i z rozwiniętej listy wybrać "Ustawienia autostartu serwera...".
Do wyboru dostępne będą 3 opcje:
- "Nie uruchamiaj serwera automatycznie"
- "Uruchamiaj przy starcie Windows"
- "Uruchamiaj po zalogowaniu użytkownika"
28.10.2020
Nowe źródła zagrożeń i zagrożenia w Ocenie Ryzyka Zawodowego
Zmiana funkcjonalności
Do modułu Ocena Ryzyka Zawodowego wprowadzono nowe źródła zagrożeń i przypisano do nich potencjalne zagrożenia w Ocenie Ryzyka Zawodowego.
Czynniki sprzyjające zakażeniu SARS-CoV-2 (COVID-19)
- Zatłoczone pomieszczenia
- Kontakt z chorymi i zakażonymi 109
- Zwarte stanowiska pracy (niezachowanie właściwego odstępu między pracownikami)
- Nieścisłe przestrzeganie procedur
- Brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu
- Brak środków profilaktycznych (np. stacji ze środkami dezynfekującymi)
- Brak środków ochrony zbiorowej (np. przegrody między stanowiskami pracy)
- Brak środków ochrony osobistej (np. maseczki, rękawiczki)
- Kontakt z odpadami medycznymi
Czynniki związane z pracą zdalną
- Brak odpowiednich warunków do wykonywania pracy
- Brak narzędzi do wykonywania pracy
- Brak balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym
- Ograniczone kontakty społeczne
- Zmniejszenie aktywności fizycznej
- Nieergonomiczne stanowisko pracy
- Harmonogram pracy
- Brak odpowiedniego przeszkolenia z pracy zdalnej
- Praca przy monitorze ekranowym
- Oświetlenie za słabe
- Oświetlenie za silne
- Praca w stałej pozycji
- Mobbing
28.10.2020
Informacja o aktualizacji baz danych
Zmiana funkcjonalności
Podczas aktualizowania baz danych wyświetlana jest informacja która z aplikacji (program lub serwer) aktualizuje dane.
28.10.2020
Naprawa indeksów baz danych
Zmiana techniczna
Zoptymalizowano i usprawniono działanie naprawy indeksów baz danych programu.
28.10.2020
Naprawa indeksów baz danych - wybór bazy
Zmiana techniczna
Obecnie istnieje możliwość wyboru pomiędzy naprawą indeksów aktywnej bazy, a konserwacją wszystkich baz.
28.10.2020
Konserwacja baz danych
Zmiana techniczna
Usprawniono i zoptymalizowano działanie konserwacji baz danych programu.
28.10.2020
Konserwacja baz danych - wybór bazy
Zmiana techniczna
Obecnie istnieje możliwość wyboru pomiędzy konserwacją aktywnej bazy, a konserwacją wszystkich baz.
28.10.2020
Optymalizacja aktualizacji baz danych
Zmiana techniczna
Rozwiązano problem równoczesnej aktualizacji danych przez serwer i program.
28.10.2020
Aktualizacja baz danych przez serwer
Zmiana techniczna
Podczas aktualizowania danych przez serwer, po najechaniu na ikonę serwera, w pasku zadań pokazywany jest postęp aktualizacji.
28.10.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Inne podatki - Opłaty lokalne - Aktualne od 01.01.2021 r.
- Inne podatki - Od środków transportowych - Aktualne od 01.01.2021 r.
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie
- Zasiłki - Chorobowy - Wskaźnik waloryzacji - Aktualnie
28.10.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 1609, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207, Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Dz.U. 2019 poz. 1830, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622, Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529, Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2017 poz. 1089, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2018 poz. 2215, Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- Dz.U. 2018 poz. 9, Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz.U. 2017 poz. 2217, Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
28.10.2020
Nowe numery telefonów
Komunikaty
Z uwagi na pracę zdalną, pomoc techniczna nie jest obecnie dostępna pod stacjonarnymi numerami telefonów.
Aktualne numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Aktualne numery telefonów: 798 466 998, 798 501 022
28.08.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Składki na PFRON - Aktualne od 2018 r.
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
- Młodociani - Najniższe składki ZUS
28.08.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 1298, Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
- Dz.U. 2018 poz. 2215, Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- Dz.U. 2020 poz. 1356, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2019 poz. 1375, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335, Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
- Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275, Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322, Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529, Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2016 poz. 1155, Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Dz.U. 2016 poz. 1860, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2017 poz. 2217, Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
- Dz.U. 2018 poz. 1629, Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
20.07.2020
Czynniki psychofizyczne w ocenie ryzyka zawodowego
Zmiana funkcjonalności
Do oceny ryzyka zawodowego wprowadzono możliwość dodania czynników psychofizycznych. Można je dodać po naciśnięciu na przycisk "Czynniki szkodliwe" i wybraniu z listy "Czynniki psychofizyczne".
Do listy skutków zagrożeń dodane zostały także skutki specyficzne dla czynników psychofizycznych.
20.07.2020
Skierowanie na badania
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono działanie skierowania na badania lekarskie. Podczas wstawiania danych pracownika wstawiane są wszystkie czynniki szkodliwe występujące na stanowisku ORZ do którego przypisany jest pracownik.
20.07.2020
Czynniki fizyczne
Zmiana funkcjonalności
Do oceny ryzyka zawodowego wprowadzono możliwość dodawania czynników fizycznych występujących na danym stanowisku. Można je dodać po naciśnięciu na przycisk "Czynniki szkodliwe" i wybraniu z listy "Czynniki fizyczne". Będą one również widoczne na wydruku.
Czynniki fizyczne dodane w module "Ocena ryzyka zawodowego" zostają przypisane do stanowiska także w module "Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia".
20.07.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Wynagrodzenie krajowe - Przeciętne miesięczne - 2020 r. - 2020r. II kwartał
20.07.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 803, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu
- Dz.U. 2020 poz. 1086, Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2020 poz. 1066, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 2020 poz. 527, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2013 poz. 403, Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
- Dz.U. 2018 poz. 646, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2013 poz. 888, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2016 poz. 781, Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
29.06.2020
Poprawiony kalendarz
Zmiana funkcjonalności
W kalendarzu wyświetlany jest teraz miesiąc poprzedni, obecny oraz następny. Poprawiono działanie kalendarza oraz zaktualizowano listę dni ustawowo wolnych od pracy.
22.06.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Składki na PFRON - Aktualne od 2018- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie w 2016 - 2020r.
- Zasiłki - Chorobowy - Wskaźnik waloryzacji - Aktualnie
- Zasiłki - Dla bezrobotnych - Aktualnie od 06.2020 r.
22.06.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 907, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2020 poz. 819, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
- Dz.U. 2020 poz. 1066, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
- Dz.U. 2020 poz. 965, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
- Dz.U. 2020 poz. 1018, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2013 poz. 403, Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
22.05.2020
Słowa kluczowe w aktach prawnych
Zmiana funkcjonalności
Do aktów prawnych zostały dołączone słowa kluczowe (tagi). Po wybraniu pakietu i zaznaczeniu aktu prawnego poniżej pojawia się lista słów kluczowych obrazujących zakres tematyczny danego aktu prawnego. Po kliknięciu w słowo klucz zostanie nam wyświetlona lista aktów z danym słowem.
22.05.2020
Wyszukiwanie aktów prawnych po słowach kluczach
Zmiana funkcjonalności
Została wprowadzona możliwość wyszukiwania aktów prawnych zawierających słowa kluczowe (tagi). Funkcja dostępna jest z poziomu głównego ekranu po naciśnięciu przycisku "Szukaj słów kluczowych / tagów".
Po wejściu do wyszukiwarki po lewej stronie widoczna jest lista wszystkich tagów z programu, a po prawej stronie lista aktów w których występuje zaznaczony tag.
W celu dynamicznego wyszukiwania należy zacząć wpisywać poszukiwane słowo kluczowe w polu tekstowym znajdującym się nad listą tagów. Po wpisaniu poszukiwanych słów kluczowych lista pasujących tagów zostanie automatycznie zawężona. Gdy wybierzemy jeden z tagów, po prawej wyświetli nam się lista pasujących do niego aktów prawnych.
22.05.2020
Możliwość wprowadzania szkoleń/badań/uprawnień wielodniowych
Zmiana funkcjonalności
W sekcji "Terminy" pod przyciskiem "Szkolenia, badania i uprawnienia" przywrócono możliwość dodawania szkoleń, badań i uprawnień wielodniowych. W celu włączenia terminów wielodniowych w oknie "Szkolenia, badania i uprawnienia" w polu "Ustawienia" należy zaznaczyć opcję "Szkolenia mogą być wielodniowe".
W przypadku starych szkoleń, badań i uprawnień w których były ustawione terminy wielodniowe, terminy te zostaną ponownie wyświetlone.
22.05.2020
Możliwość filtrowania pracowników bez wybranych szkoleń
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników bez wybranych szkoleń z sekcji "Terminy" - "Szkolenia, badania i uprawnienia". Filtrowanie dostępne jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel".
W celu zastosowania filtrowania należy w jednym z modułów wybrać przycisk "Filtr..." znajdujący się w polu "Lista". Następnie w nowym oknie zaznaczyć opcję "Pracownicy spełniający kryteria:", w odblokowanych opcjach zaznaczyć pole "Wybierz pracowników, którzy NIE odbyli szkoleń:" , wybrać interesujące nas szkolenie i zaakceptować wybory.
Na liście pracowników pozostaną jedynie pracownicy nieposiadający wybranego szkolenia.
22.05.2020
Możliwość filtrowania pracowników bez wybranych badań
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników bez wybranych badań z sekcji "Terminy" - "Szkolenia, badania i uprawnienia". Filtrowanie dostępne jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel".
W celu zastosowania filtrowania należy w jednym z modułów wybrać przycisk "Filtr..." znajdujący się w polu "Lista". Następnie w nowym oknie zaznaczyć opcję "Pracownicy spełniający kryteria:", w odblokowanych opcjach zaznaczyć pole "Wybierz pracowników, którzy NIE odbyli badań:" , wybrać interesujące nas badanie i zaakceptować wybory.
Na liście pracowników pozostaną jedynie pracownicy nieposiadający wybranego badania.
22.05.2020
Przycisk resetujący aktywne filtrowanie
Zmiana funkcjonalności
W modułach "Szkolenia" oraz "Personel" pod polem "Lista:" wprowadzono przycisk "Pełna" wskazujący, że w danym momencie do listy pracowników są stosowane pewne filtry.
W celu zresetowania aktywnych filtrów należy zaznaczyć przycisk "Pełna". Po wybraniu przycisku, na liście wyświetlani będą wszyscy pracownicy.
22.05.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Wynagrodzenie krajowe - Przeciętne miesięczne - 2020 r. - 2020 r. I kwartał
- ZFŚS i świadczenia urlopowe - Aktualnie
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie w 2016-2020r.
- Emeryci i renciści - Maks. zmniejszenie emerytury i renty - Aktualnie w 2018-2020 r.
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
- Młodociani - Najniższe składki ZUS
22.05.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 792, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959, Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2018 poz. 1716, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1040, Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
- Dz.U. 2013 poz. 1722, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
- Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 2020 poz. 527, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz.U. 2019 poz. 1046, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej
- Dz.U. 2019 poz. 816, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
24.04.2020
Optymalizacja wyświetlania historii zmian programu
Zmiana funkcjonalności
Zmieniono działanie historii zmian w programie, dzięki czemu przyspieszono ich czas ładowania przy pracy sieciowej.
24.04.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Składki na Fundusz Pracy - Aktualnie w 2020 r.
- Odszkodowania za wypadek przy pracy
24.04.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 697, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2018 poz. 109, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2018 poz. 646, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
- Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377, Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2016 poz. 1155, Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Dz.U. 2017 poz. 1089, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2018 poz. 1716, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
19.03.2020
Wprowadzenie oznaczeń metody w module ORZ
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena Ryzyka Zawodowego" wprowadzono oznaczenie metody jaką została sporządzona ocena ryzyka zawodowego dla danego stanowiska. Oznaczenie jest widoczne na ekranie "wybór czynników środowiska pracy".
19.03.2020
Dodawanie własnych czynników chemicznych w module ORZ
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono działanie dodawania własnych (spoza listy) czynników chemicznych w module "Ocena Ryzyka Zawodowego".
19.03.2020
Dodawanie własnych pyłów w module ORZ
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono działanie dodawania własnych (spoza listy) pyłów w module "Ocena Ryzyka Zawodowego".
19.03.2020
Możliwość wprowadzania zmian w karcie czynnika w module ORZ
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono działanie wprowadzania zmian w karcie czynników biologicznych, chemicznych i pyłów. Zmiany można wprowadzić od razu po dodaniu czynnika.
19.03.2020
Nowa wersja poradnika "BHP dla pracodawcy"
Zmiana funkcjonalności
W module "Informacje" zamieszczono odnośnik do nowszej wersji poradnika "BHP dla pracodawców", opracowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.
19.03.2020
Drobne poprawki
Zmiana funkcjonalności
- Naprawiono działanie przycisków "Do góry" i "W dół" w module "Ocena Ryzyka Zawodowego" w oknie dodawania czynników biologicznych, chemicznych oraz pyłów
- W module "Ocena Ryzyka Zawodowego" na ekranie "wybór skutków zagrożenia" po dwukrotnym naciśnięciu na możliwy skutek zagrożenia, pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia skutku.
- W module "Ocena Ryzyka Zawodowego" na ekranie "ocena zagrożeń" poprawiono działanie tabeli do oceny metodą 3 pkt
- W modułach "Szkolenia" oraz "Ocena Ryzyka Zawodowego" poprawiono odnośnik do aktu o częstotliwości badań okresowych
- Poprawiono działanie filtrowania w module "Personel", gdy w module "Szkolenia" nie wprowadzono żadnego rodzaju szkolenia

19.03.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Wynagrodzenia krajowe - Przeciętne miesięczne - 2019 r.- 2019 r. IV kwartał
- Wynagrodzenia krajowe - Dla celów emerytalnych
- Składki na PFRON - Aktualnie od 2018 r.
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie w 2016-2020 r.
- Emeryci i renciści - Maks. zmniejszenie emerytury i renty - Aktualnie w 2018 - 2020 r.
- Emeryci i renciści - Najniższe emerytury i renty - Aktualnie od 03.2020 r.
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
- Młodociani - Najniższe składki ZUS - Aktualnie 2020 III - 2020 V
- Zasiłki - Chorobowy - Wskaźnik waloryzacji
19.03.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 296, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
- Dz.U. 2019 poz. 1830, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
- Dz.U. 2020 poz. 258, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
- Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2016 poz. 1155, Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 2018 poz. 771, Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2013 poz. 888, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322, Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2018 poz. 47, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
- Dz.U. 2012 poz. 890, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335, Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628, Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1287, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.
- Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122, Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639, Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202, Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549, Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
13.02.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne.

- Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 2018 poz. 771, Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549, Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 2018 poz. 1286, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
- Dz.U. 2019 poz. 1659, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
- Dz.U. 2015 poz. 1964, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1727, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
29.01.2020
Zmiana NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Zmiana funkcjonalności
Na mocy rozporządzenia z dnia 09.01.2020 r. zmianie uległy następujące czynniki:
- 29. Arsen [7440-38-2]
- 41. Benzo[a]piren [50-32-8]
- 46. Beryl [7440-41-7] i jego wiązki nieorganiczne
- 65. Buta -1,3-dien [106-99-0]
- 100. Chloroeten (chlorek winylu) [75-01-4]
- 138. Dibenzo[a,h]antracen [53-70-3]
- 152. 1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu) [107-06-2]
- 157. 2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina [101-14-4]
- 207. 1,2-Epoksypropan [75-56-9]
- 238. Fenylohydrazyna [100-63-0] i jej sole # w przeliczeniu na fenylohydrazynę Chlorowodorek fenylohydrazyny [59-88-1], [27140-08-5] Siarczan(VI) fenylohydrazyny [52033-74-6]
- 248. Formaldehyd^22) [50-00-0]
- 303. Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne # w przeliczeniu na Cd: # frakcja wdychalna^4)
- 454. Pyły drewna [-] # frakcja wdychalna^4), ^23)
- 505. 2-Toliloamina (o-toluidyna) [95-53-4]
- 526. Trimetyloamina [75-50-3]
- 542. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) # jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA20), ^24) [-]
- 554. Związki chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI) [-]

LINK: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000061/O/D20200061.pdf
21.01.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Skala podatkowa - Aktualnie w 2020 r.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Koszt przychodu pracownika - Aktualnie w 2020 r.
- Podatek dochodowy od osób prawnych - Odliczenia od dochodu - Darowizny
- Wynagrodzenia krajowe - Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie - Aktualnie w 2020 r.
- Zasiłki - Pielęgnacyjny - Aktualnie od 01.2020
- Składki ZUS - Składki ZUS rozpoczynający działalność - Aktualnie w 2020 r.
- Składki ZUS - Składki ZUS przedsiębiorcy - Aktualnie w 2020 r.
- Składki ZUS - Składki ZUS osoby współpracującej - Aktualnie w 2020 r.
21.01.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 2531, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
- Dz.U. 2019 poz. 2544, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Dz.U. 2020 poz. 10, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2001 nr 49, poz. 508, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
- Dz.U. 2006 nr 158, poz. 1121, Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
- Dz.U. 1966 nr 24, poz. 151 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1982 nr 19, poz. 145 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1984 nr 53, poz. 272 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
- Dz.U. 1993 nr 47, poz. 211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Dz.U. 1996 nr 132, poz. 622 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1997 nr 89, poz. 555 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 106, poz. 679 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- Dz.U. 1997 nr 115, poz. 741 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1998 nr 162, poz. 1118 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 83, poz. 930 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2001 nr 63, poz. 639 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 2001 nr 125, poz. 1371 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2007 nr 82, poz. 556, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
- Dz.U. 2008 nr 223, poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2013 poz. 403, Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2016 poz. 1860, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchylone:
- Dz.U. 2019 poz. 788, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych
- Dz.U. 2018 poz. 2238, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- Dz.U. 2018 poz. 2527, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
- Dz.U. 2014 poz. 224, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej
- Dz.U. 2015 poz. 1431, Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
17.12.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Składki na PFRON
- Wynagrodzenia krajowe - Przeciętne miesięczne - 2019 r. III kwartał
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Ryczałt ewidencjowany - W 2020 r.
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie miesięczne młodocianego
17.12.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne:

- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622, Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2017 poz. 1089, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
- Dz.U. 2018 poz. 771, Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234, Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702, Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549, Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
- Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959, Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661, Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682, Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379, Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2016 poz. 781, Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2013 poz. 1656, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
- Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1121, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1741, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
- Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
12.11.2019
Wyszukiwanie w opracowanych aktach prawnych
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono wyszukiwanie frazowe w opracowanych aktach prawnych. Wyszukiwanie dostępne jest po wciśnięciu kombinacji klawiszy "Ctrl + F". Na dole ekranu znajduje się przycisk "Następne" umożliwiający przechodzenie do kolejnych odnalezionych fraz.
12.11.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Inne podatki - Od nieruchomości - Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2020 r.
- Inne podatki - Od środków transportowych - Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w 2020 r.
- Inne podatki - Opłaty lokalne
- Wynagrodzenie krajowe - Minimalne miesięczne
- ZFŚS i świadczenia urlopowe
12.11.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne:

- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 2013 poz. 403 - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
- Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2016 poz. 831 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2016 poz. 1860 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- Dz.U. 2018 poz. 1668 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 2017 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
- Dz.U. 2010 nr 145 poz. 978 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej
- Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
- Dz.U. 2018 poz. 2442 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
- Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 2018 poz. 109 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
12.11.2019
Zmieniona została statystyczna karta wypadku Z-KW
Zmiany w aktach prawnych
Zmieniono statystyczną kartę wypadku Z-KW:

- wprowadzono zmiany ujęte w rozporządzeniu
- wprowadzono dynamiczne uzupełnianie pola "Dane pracodawcy"

Karta dostępna jest do wydruku po uzupełnieniu danych w module "Wypadki" w zakładce "GUS".
Karta dostępna jest także w module "Dokumenty" po wejściu w folder "Wypadki i choroby zawodowe" i następnie w folder "Wypadki przy pracy".
14.10.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Skala podatkowa
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Koszt przychodu pracownika
- Zasiłki - Pielęgnacyjny
- Zasiłki - Chorobowy
14.10.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty prawne:

Dz.U. 2019 poz. 1659 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
Dz.U. 2019 poz. 1835 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zaktualizowane akty prawne:

Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 2016 poz. 1579 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Dz.U. 2018 poz. 317 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Dz.U. 2018 poz. 680 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2019 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2015 poz. 1688 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509 - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 2018 poz. 1000 - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2013 poz. 21 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070 - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2017 poz. 2217 - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2013 poz. 403 - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 2017 poz. 67 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2018 poz. 1668 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2017 poz. 708 - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2018 poz. 680 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz.U. 2012 poz. 186 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Dz.U. 2016 poz. 2292 - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 278 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 189 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi.
14.10.2019
Zaktualizowano druk z zasadami równego traktowania w pracy
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowany został druk dotyczący zasad równego traktowania w pracy. Dostępny on jest w module "Kadry" po wejściu w folder "Przyjęcie do pracy", a następnie w folder "Równouprawnienie kobiet i mężczyzn".
05.09.2019
Nowe przykładowe oceny ryzyka zawodowego
Zmiana techniczna
Do danych demo dodano 22 nowe przykładowe oceny ryzyka zawodowego.
05.09.2019
Zaktualizowano dane placówek w sekcji Informacje
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowano i uzupełniono dane placówek:
- Dozoru technicznego
- Oddziałów ZUS
- Inspektoratów PIP
- Stacji San-Epid
- Urzędów Statystycznych
05.09.2019
Aktualizacja wskaźników
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowane zostały następujące wskaźniki:

- składki na PFRON
05.09.2019
Nowe karty szkolenia okresowego
Zmiany w aktach prawnych
Zmienione zostały karty szkolenia okresowego. Treść kart została dostosowana do wymogów nowego rozporządzenia. Wprowadzony został m.in. podział na liczbę godzin poświęconych wykładom i ćwiczeniom. Karty te można znaleźć w module "Szkolenia" w folderze "Programy szkoleń z zakresu bhp" - "Szkolenie okresowe".
05.09.2019
Nowe zaświadczenie ukończenia szkolenia wstępnego
Zmiany w aktach prawnych
Zmieniona została karta szkolenia wstępnego. Jej treść została dostosowana do wytycznych zawartych w nowym rozporządzeniu. Kartę tą można znaleźć w module "Szkolenia" w folderze "Zaświadczenia, świadectwa" - "Szkolenie wstępne".
05.09.2019
Zmieniona została statystyczna karta wypadku Z-KW
Zmiany w aktach prawnych
Zmieniono statystyczną kartę wypadku Z-KW. Poprzedni wzór może być wykorzystywany do końca roku. Karta dostępna jest do wydruku po uzupełnieniu danych w module "Wypadki" w zakładce "GUS" .
05.09.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 1300 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
- Dz.U. 2019 poz. 1311 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
- Dz.U. 2019 poz. 1375 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2008 nr 4 poz. 23 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej i metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
- Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 - USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
- Dz.U. 2018 poz. 771 - Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2017 poz. 1566 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2015 poz. 1688 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2014 poz. 827 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
- Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
- Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 2018 poz. 1716 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 2018 poz. 1629 - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 - Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2017 poz. 1089 - Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
12.08.2019
Lepsze wyszukiwanie na spisach
Zmiana techniczna
Rozszerzono możliwości przeszukiwania na spisach w programie. Obecnie przy przeszukiwaniu brany pod uwagę jest cały wiersz, co umożliwia lepsze sprecyzowanie zapytania.
12.08.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r.
12.08.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 1376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 2018 poz. 109 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- M.P. 2019 poz. 666 Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 2016 poz. 831 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
- Dz.U. 2018 poz. 646 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2014 poz. 949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
09.07.2019
Nowy wzór protokołu powypadkowego
Zmiana funkcjonalności
Został zaktualizowany wzór protokołu powypadkowego, dostępnego w module "Wypadki przy pracy" w zakładce "Protokół". Wyboru formy protokołu (wersja 4-stronicowa lub skondesowana) dokonuje się po naciśnięciu przycisku "Drukuj" lub "Ustaw" dostępnego na górze ekranu.
09.07.2019
Zaktualizowano wykaz chorób zawodowych
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowany został wykaz chorób zawodowych. Dostępny on jest w module "Dokumenty" w folderze "Wypadki i choroby zawodowe" .
09.07.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego
09.07.2019
Wprowadzono zaświadczenia OL-9 oraz OL-9A
Zmiany w aktach prawnych
Dodano nowe zaświadczenia OL-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) oraz zaświadczenie OL-9A (informacja o miejscach leczenia).
Można je znaleźć w module "Wypadki przy pracy" po wciśnięciu przycisku "Przydatne dokumenty" i wybraniu folderu "Zaświadczenia lekarskie". Zastępują one występujące do tej pory zaświadczenia N-9 oraz N-9A.
09.07.2019
Nowy wzór zaświadczenia ZAS-7
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano wzór zaświadczenia ZAS-7 (zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową). Dostępne jest ono w module "Wypadki przy pracy" po wciśnięciu przycisku "Przydatne dokumenty" i wybraniu folderu "Zaświadczenia lekarskie".
09.07.2019
Zaktualizowano wniosek OL-2
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowany został wniosek OL-2 (wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego). Jest on dostępny w module "Personel" w folderze "Pisma różne".
09.07.2019
Zmiany dotyczące aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty:
- Dz.U. 2019 poz. 1103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
- Dz.U. 2019 poz. 1046 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej

Akty zaktualizowane:
- Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1974 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
- Dz.U. 2019 poz. 1220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
- Dz.U. 2019 poz. 1225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
- Dz.U. 2019 poz. 1100 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
- Dz.U. 2018 poz. 317 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (od lipca)
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
01.07.2019
Nowy system wyszukiwania aktów prawnych - uwzględniający odmianę wyrazów
Zmiana techniczna
Przy przeszukiwaniu aktów prawnych brana jest pod uwagę odmiana szukanych słów. W wypadku, gdy program nie rozpoznaje wpisanego słowa (nazwy własne, literówki, niedokończone słowa), wyszukiwane jest dokładnie wpisane słowo.
01.07.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Zaokrąglenia w VAT, akcyza
13.06.2019
Pomiary czynników szkodliwych na wydruku ORZ
Zmiana funkcjonalności
Do wydruku oceny ryzyka zawodowego dodano informacje o ostatnio dokonanych pomiarach pyłów, czynników fizycznych oraz chemicznych (data, typ pomiaru, wynik i normatyw).
13.06.2019
Możliwość oceny ryzyka zawodowego dla mierzalnych czynników fizycznych
Zmiana techniczna
W tej aktualizacji wprowadzono możliwość oceny ryzyka zawodowego dla mierzalnych czynników fizycznych wprowadzonych dla danego stanowiska przez moduł Rejestr czynników szkodliwych. Czynniki te pojawiają się automatycznie jako możliwe źródła zagrożeń, na drzewku po lewej stronie modułu Ocena ryzyka zawodowego.
13.06.2019
Uaktualniono maksymalne stężenia czynników szkodliwych
Zmiany w aktach prawnych
W module Rejestr czynników szkodliwych zaktualizowano maksymalne stężenia czynników szkodliwych (NDS i NDSCh), rakotwórczość oraz mutagenność oraz załączniki do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
31.05.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Składki na PFRON
- Odszkodowania za wypadek przy pracy
- Zarobki maksymalne dla emerytów i rencistów (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Maksymalne zmniejszenie emerytury i renty (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Najniższe wynagrodzenie dla młodocianych (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Najniższe składki ZUS dla młodocianych(01.06.2019 - 31.08.2019)
- Zasiłki dla bezrobotnych (01.06.2019 - 31.05.2020)
- Kasy fiskalne (od 01.01.2019)
31.05.2019
Nowe akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty prawne zawarte w programie:

Z zakresu Bhp:
- Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240 - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Inne przepisy:
- Dz. U. 2005 nr 85 poz. 728 - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz. U. 2019 poz. 820 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
- Dz. U. 2019 poz. 788 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych
- Dz. U. 2016 poz. 1860 - Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- M.P. 2019 poz. 270 - Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej


Akty prawne zaktualizowane w programie:

Z zakresu Bhp:
- Dz. U. 2007 nr 41 poz. 268 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku lub incydentu kolejowego
- Dz. U. 2016 poz. 1036 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
- Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Dz. U. 2010 nr 184 poz. 1240 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk
- Dz. U. 2009 nr 105 poz. 869 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
- Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych


Inne przepisy:
- Dz. U. 2014 poz. 1145 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
- Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1727 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
- Dz. U. 2013 poz. 1656 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
- Dz. U. 2013 poz. 1719 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1692 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
- Dz. U. 2001 nr 149 poz. 1674 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
- Dz. U. 2016 poz. 473 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
- Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
- Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1040 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
- Dz. U. 2016 poz. 1714 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
- Dz. U. 2015 poz. 1804 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
- Dz. U. 2016 poz. 1715 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
- Dz. U. 2019 poz. 816 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
11.03.2019
Przypomnienia - ustawienia
Zmiana funkcjonalności
W aktualnej wersji programu dodano możliwość ustawień do systemu przypomnień w programie.
Za pomocą przycisku Ustaw na głównym ekranie można ustalić, które kategorie przypomnień mają się kiedy wyświetlać:
Dostępne są następujące kategorie przypomnień
- Terminy umów o prace
- Szkolenia
- Badania
- Uprawnienia
- Badania po zwolnieniu
- Oceny ryzyka zawodowego
- Rejestr czynników szkodliwych
- Środki ochrony indywidualnej
- Dozór techniczny
- Statystyczne karty wypadku
- Zadania z terminarza

Za pomocą ustawień można wyłączyć poszczególne kategorie oraz ustawić im jak wcześnie dane powiadomienie ma się pojawiać oraz jak długo po przekroczeniu terminu.
11.03.2019
Przypomnienia o statystycznej karcie wypadku
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji programu dodano nowy rodzaj przypomnień, dotyczący sporządzenia Statystycznej karty wypadku, która powinna zostać wysłana w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.
11.03.2019
Poprawa systemu wyświetlania oraz wyszukiwania w aktach prawnych
Zmiana techniczna
Przywrócono możliwość oglądania przepisów dotyczących wymagań zawartych w audytach.
Dodatkowo usprawniono system wyszukiwania w aktach prawnych - w akcie pojawia się miejsce wystąpienia poszukiwanej frazy oraz przycisk Następny - przenoszący do następnego wystąpienia w otwartym akcie.
11.03.2019
Nowe akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty prawne zawarte w programie:
- Dz.U. 2019 poz. 303 - Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
- Dz.U. 2017 poz. 2217 - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
- Dz.U. 2019 poz. 391 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
- Dz.U. 2019 poz. 411 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1727 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
- Dz.U. 2008 nr 4 poz. 23 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
- Dz.U. 2014 poz. 915 - Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług


Akty prawne zaktualizowane w programie:
- Dz.U. 2018 poz. 9 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
- Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
- Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 - Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
- Dz.U. 2013 poz. 1722 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
- Dz.U. 2007 nr 41 poz. 268 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku lub incydentu kolejowego
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529 - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2014 poz. 827 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
- Dz.U. 2016 poz. 1036 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
- Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
- Dz.U. 2018 poz. 1668 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 - Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2015 poz. 1844 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Dz.U. 2016 poz. 831 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2018 poz. 856 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
15.02.2019
Nowe stawki ZUS
Zmiana wskaźników gospodarczych
W module ZUS/stawki diety km zostały wprowadzone obowiązujące w 2019 stawki ZUS
22.01.2019
Możliwość dodawania własnych dokumentów (np. Pdf) w modułach Szkolenia, Personel, Dokumenty, Instrukcje stanowiskowe
Zmiana funkcjonalności
Najnowszą wersję programu wzbogacono o możliwość dodawania własnych dokumentów (np. typu PDF lub Word) do istniejących drzewek w modułach Szkolenia, Personel, Dokumenty, Instrukcje stanowiskowe
22.01.2019
Dodano trzy poradniki dla pracodawców - BHP, Prawo Pracy oraz RODO
Zmiana funkcjonalności
Na głównym ekranie dodano przyciski z poradnikami Państwowej Inspekcji Pracy:
- Informator dla pracodawców - ABC BHP
- Informator dla pracodawców - Prawo Pracy
- Informator dla pracodawców - Ochrona danych osobowych w miejscu pracy
22.01.2019
Nowy system aktów prawnych
Zmiana techniczna
Najnowsza wersja programu zawiera nowy system aktów prawnych - poprawiona została czytelność aktów prawnych.
Dzięki nowemu systemowi możemy znacząco zwiększyć liczbę aktów prawnych dostępnych w programie.
22.01.2019
Zmiany dotyczące czynników szkodliwych
Zmiany w aktach prawnych
W programie uwzględniono zmiany dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych oraz klasyfikowanie ich jako rakotwórcze wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. (tekst aktu prawnego dyrektywy można znaleźć w pakiecie Czynniki szkodliwe, chemiczne i wybuchowe)

Czynniki szkodliwe, których zmiany dotyczą:
- Związki chromu (VI)
- Ogniotrwałe włókna ceramiczne
- Krzemionka krystaliczna - frakcja respirabilna
- Benzen
- Chloroeten
- Epoksyetan
- 1,2-Epoksypropan
- Akrylamid
- 2-Nitropropan
- 2-Toliloamina
- Buta-1,2-dien 2,2 mg/m3
- Hydrazyna 0,013 mg/m3
- Bromoeten

22.01.2019
Nowe akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Dzięki nowemu systemowi aktów prawnych w programie dodano dużą liczbę aktów prawnych. W kolejnych aktualizacja liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać:
W tej aktualizacji dodano:

Przepisy dotyczące BHP:
- Ust. o Państwowej Straży Pożarnej
- Ust. o ochronie osób i mienia
- Rozp. o warunkach techn. eksploatacji, napraw urządzeń transportu bliskiego
- Ust. o podatku leśnym
- Ust. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Ust. o specjalnym podatku węglowodorowym
- Rozp. o Bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
- Ust. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o gazach cieplarnianych
- Rozp. o standardach emisyjnych dla instalacji, spalania paliw oraz urządzeń spalania odpadów
- Rozp. o ustalaniu okoliczności wypadków i chorób w związku ze Służbą Więzienną
- Rozp. o zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
- Rozp. o wymaganiach kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych
- Rozp. o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zmniejszającego jego stopień
- Obw. o wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
- Ust. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
- Rozp. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej
- Rozp. w sprawie sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów
- Rozp. o wykazach z danymi o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
- Rozp. o ochronie środowiska w komórkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej
- Dyr. PE w sprawie ochrony pracowników przed czynnikami rakotwórczymi

Inne przepisy:
- Ust o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
- Ust. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
- Ust. o wykon. zadań przy informatyzacji działal. organów administr. podat., celnej i skarb.
- Ust. o sporcie
- Rozp. zryczałtowny podatek od przychodów osób fiz.
- Rozp. o wynagrodz. za czynności doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Ust. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Ust. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
- Ust. o Krajowej Administracji Skarbowej
- Ust. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
- Rozp. w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych
05.11.2018
Nowy dokument - wykaz prac wzbronionych młodocianym poniżej 16 lat
Zmiana funkcjonalności
Dokument znajduje się w module "Dokumenty" w folderze "Wykazy". Został stworzony zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
05.11.2018
Zmiany w dokumencie - wykaz prac wzbronionych młodocianym
Zmiana funkcjonalności
Dokument znajduje się w module "Dokumenty" w folderze "Wykazy". Został uaktualniony zgodnie obowiązującym Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
05.11.2018
Zmiany w dokumencie - wykaz prac uciążliwych dla kobiet w ciąży
Zmiana funkcjonalności
Dokument znajduje się w module "Dokumenty" w folderze "Wykazy". Zmiany zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią).
05.11.2018
Import danych pracowników bezpośrednio z plików Excela
Zmiana funkcjonalności
Do programu dodana została możliwość importowania danych pracowników, szkoleń, badań i uprawnień z plików Excela: xls oraz xlsx. Operację tę przeprowadza się na tym samym ekranie co import z pozostałych formatów.
Przypominamy, że szczegółowa instrukcja odnośnie importu znajduje się w pomocy w programie (przycisk F1 na klawiaturze) w rozdziale 10. Szkolenia w części "Import danych pracowników z innych programów"
05.11.2018
Zatrudnianie młodocianych od 15 roku życia - zmiany od 1 września 2018 r.
Komunikaty
1 września 2018 r. zmienił się wiek osoby, którą można uznać za młodocianego pracownika. Wiek ten uległ obniżeniu z 16 do 15 lat.
Podstawa prawna - Kodeks pracy art. 190.
10.10.2018
Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa i ustawie o VAT
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1499).

Ustawa wprowadza zmiany przepisów dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Zmiany dotyczą między innymi stworzenia podstaw prawnych do przekazywania informacji o żądaniu lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez bank lub SKOK oraz zmieniają przepisy o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanemu.

Ponadto w ustawie o VAT wprowadzono zmiany mające na celu zapewnienie większej kompletności i czytelności zestawienia podatników, którzy nie zostali zarejestrowani, którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT, a także ci podatnicy których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
01.10.2018
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Zmiany w aktach prawnych
19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Głównym zamierzeniem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe. Ustawa zmienia także formalne wymogi korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych m.in. wprowadza oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.
Ustawa znajduje się w programie Vademecum pod pozycją 1114 z 2018 roku.
15.08.2018
Ujednolicenia tekstów ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Do najnowszej aktualizacji dodano ujednolicone teksty ustaw, m.in.:
- Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139)
- Ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155)
- Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191)
- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)
- Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270)
- Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316)
- Ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351)
- Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1376)

W nawiasach zostały podane nowe metryki, pod którymi można znaleźć treść danej ustawy.
15.08.2018
Ujednolicona ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1471) została opublikowana ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest ona częścią tzw. pakietu odpadowego. Ma on zlikwidować nieprawidłowości w gospodarce odpadami w kraju. Wprowadza ona szereg zmian w funkcjonowaniu Inspekcji, m.in. w zakresie czasu pracy inspektorów oraz ich uprawnień.
Drugą częścią pakietu jest nowelizacja ustawy o odpadach.
10.08.2018
Do programu dodano listy kontrolne dotyczące maszyn: stacjonarnych, mobilnych i podnoszących
Zmiana funkcjonalności
Do modułu Audyt stanowisk pracy i obiektów (listy kontrolne) dodano trzy nowe listy kontrolne dotyczące minimalnych wymagań przy obsłudze maszyn:
- stacjonarnych
- mobilnych
- do podnoszenia
Zostały one stworzone na podstawie obowiązujących rozporządzeń oraz Polskich Norm. Dzięki listom kontrolnym z łatwością można skontrolować stan bhp maszyn w firmie.
06.08.2018
Dziennik dostępu do modułów programu (RODO)
Zmiana funkcjonalności
Do programu został dodany dziennik zawierający działania poszczególnych użytkowników - głównie próby otwarcia modułów. Zawiera on informacje jaki użytkownik, którego dnia oraz o której godzinie chciał wejść do danego modułu. W kolumnie "Opis" widać, czy został przyznany mu dostęp, czy też nie.
Aby zobaczyć dziennik, należy kliknąć przycisk z nazwą obsługiwanej firmy -> Hasła -> Dziennik.

Przypominamy, że program pozwala na ograniczenie dostępu do niektórych modułów poprzez hasłową blokadę - więcej informacji na ten temat w pomocy w programie (przycisk F1 na klawiaturze) w rozdziale 13. Hasłowy dostęp do wybranych modułów.
01.07.2018
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 lipca zaczyna obowiązywać wprowadzenie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Zmiany te zostały ujęte w art. 2 pkt 37, art. 87 ust. 6a i 6b, art. 103a, art. 108a-108d ustawy o podatku od towarów i usług i obejmują między innymi wprowadzenie terminu #rachunku VAT", o którym mowa w ustawie Prawo bankowe oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Podstawą do zmian jest ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
01.07.2018
Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera nowy tekst rozporządzenia NDS i NDN czynników szkodliwych. Zostały tam zmienione wartości dopuszczalnych stężeń dla 32 substancji chemicznych i dodane 15 nowych substancji szkodliwych.
Zastąpił on obecne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1348).

Nowe rozporządzenie dostępne dostępne jest pod pozycją nr 1286 (Dz. U. z 2018 r.)
01.07.2018
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa nowelizacyjna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1076) wprowadza zmiany w następujących ustawach:
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Kodeks pracy,
- o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o systemie ubezpieczeń społecznych,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- o rencie socjalnej.
11.06.2018
Ujednolicone teksty ustaw
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji zawarte są nowe, ujednolicone teksty ustaw:

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191),
- Ustawa o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155),
- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).
- Ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114),
- Ustawa o o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036),
- Ustawa Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
11.06.2018
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Zmiany w aktach prawnych
Do programu dodano nową ustawę o ochronie danych osobowych, która ureguluje kwestie związane z RODO. W projekcie ustawy znajdują się również przepisy określające zakres odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie danych.
Przepisy ustawy powołują także do życia nowy organ właściwy w kontekście ochrony danych osobowych. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który zastąpi dotychczasowy organ czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Ustawa o ochronie danych osobowych posiada metrykę: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
28.05.2018
Informacje o miejscu przechowywania danych
Zmiana funkcjonalności
Informujemy, że w programie znajdują się do Państwa wglądu informacje dotyczące miejsca przechowywania danych z programu: Pomoc -> Informacje techniczne-> zakładka RODO.
28.05.2018
Nowy dokument - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zmiana funkcjonalności
Dokument dodano w module Personel -> "Pisma różne" oraz w module Dokumenty -> w folderze "Regulaminy".
28.05.2018
Program Vademecum BHP zgodny z wymogami RODO
Komunikaty
W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: "RODO"),

Program działa zgodnie z wymogami, które stawia RODO. W najnowszej aktualizacji został wykonany szereg zabezpieczeń w programie, m.in.:

- zostało wzmocnione szyfrowanie baz danych zawierających dane osobowe oraz rozszerzono zakres danych objętych szyfrowaniem,
- w programie znajdują się informacje o miejscu przechowywania danych - Pomoc -> Informacje techniczne -> zakładka RODO,
- wymagana nazwa użytkownika podczas korzystania z uprawnień dostępu i wchodzeniu do modułów,
- możliwość trwałego usunięcia pracownika z programu, bądź zamazania jego danych,
- Terminarz najbliższych zadań nie wyświetla się automatycznie po starcie programu - aby go zobaczyć należy zalogować się, a następnie kliknąć na pasku ikonę "Przypomnienia".

Dodatkowo (w razie wystąpienia problemów z programem), podczas przesyłania do nas danych za pomocą Aplikacji serwisowej Yarston należy potwierdzić zapoznanie się z informacjami o RODO (należy kliknąć w niebieski napis - informacje się wyświetlą)

Przypominamy, że program pozwala na ograniczenie dostępu do niektórych modułów poprzez hasłową blokadę - więcej informacji na ten temat w pomocy w programie (przycisk F1 na klawiaturze) w rozdziale 13. Hasłowy dostęp do wybranych modułów
21.05.2018
Możliwość trwałego usunięcia pracownika z programu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zostało umożliwione trwałe usunięcie pracownika z archiwum. Jeśli pracownik znajduje się w archiwum należy kliknąć przy nim przycisk "Usuń" -> program zapyta, czy na pewno usunąć pracownika z programu, po wyrażeniu zgody pokaże się informacja w jakich miejscach w programie zostały użyte dane pracownika. Można zdecydować, czy dane pracownika usunąć, czy zamazać.
Zamazywanie danych może być przydatne w sytuacji, gdy nie chcemy np. zaburzyć numeracji dokumentacji pustym numerem, dokument taki będzie wtedy widoczny, ale w miejscu imienia i nazwiska pracownika będzie widoczne "DANE ZAMAZANE"
18.05.2018
Tekst jednolity ustawy Kodeks pracy
Zmiany w aktach prawnych
Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (maj 2018 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. Posiada metrykę Dz. U. z 2018 r., poz. 917
27.04.2018
Tekst jednolity ustawy Ordynacja podatkowa
Zmiany w aktach prawnych
Dnia 27 kwietnia 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Ordynacja podatkowa Dz. U. z 27 kwietnia 2018 r., poz. 800.
25.04.2018
Wymagana nazwa użytkownika podczas korzystania z uprawnień dostępu i wchodzeniu do modułów
Zmiana techniczna
W programie zawarty jest mechanizm ograniczający dostęp dla poszczególnym osobom korzystającym z programu do poszczególnych modułów programu. W przypadku korzystania z tego modułu do tej pory program wymagał podania jedynie hasła przy wchodzeniu do poszczególnych modułów.
Po najnowszej aktualizacji wymagane jest także podanie nazwy użytkownika.
Więcej informacji na temat uprawnień można odnaleźć w instrukcji obsługi do programu.
25.04.2018
Wzmocnienie szyfrowania baz danych zawierających dane osobowe
Zmiana techniczna
W bieżącej aktualizacji wzmocnione szyfrowanie baz danych zawierających dane osobowe oraz rozszerzono zakres danych objętych szyfrowaniem.
24.04.2018
Nowe dokumenty dotyczące wypadków przy pracy
Zmiana funkcjonalności
Do modułu wypadki dodano nowe druki ZUS w formacie PDF:

ZAS-7 - zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową
OL-9 - zastępuje wcześniej stosowany druk N-9 (załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego)
OL-9A - zastępuje wcześniej stosowany druk N-9A (informacja o miejscach leczenia)

Dokumenty znajdują się w module Wypadki przy pracy -> "Przydatne dokumenty" w folderze "Pisma różne".
24.04.2018
Nowy dokument - wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
Zmiana funkcjonalności
W przypadku wątpliwości dotyczących zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, pracodawca może wystąpić do ZUS w sprawie kontroli prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego składając wniosek ZUS OL-2.

Dokument znajduje się w module Personel, w folderze "Pisma różne".
20.04.2018
Nowa ustawa w programie - Prawo przedsiębiorców
Zmiany w aktach prawnych
Prawo przedsiębiorców to jedna z najważniejszych ustaw dla polskich przedsiębiorców. Wchodzi ona w skład tzw. Konstytucji biznesu i zastąpi ona funkcjonującą do tej pory ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

W ustawie zawarte są m.in. katalog praw i obowiązków przedsiębiorców, wprowadzenie instytucji działalności nieewidencjonowanej, wprowadzenie tzw. #ulgi na start# , zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON; i inne.
Przewidziano także nowe zasady i rozwiązania dotyczące postępowania instytucji państwowych względem przedsiębiorców.

Ustawa wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.
28.03.2018
Jednolity tekst ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Zmiany w aktach prawnych
27 marca 2018 r. został opublikowany nowy jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. poz. 623).
Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone przed 5 marca 2018 r. oraz wynikające z :
- ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305)
- ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 962).

Wprowadzenie nowego jednolitego tekstu aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej.

28.03.2018
Jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Ogłoszono jednolity tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. z 2018 r. poz. 620.
Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "BHP i p-poż" w pakiecie "Przepisy p-poż".
05.03.2018
Nowa funkcja - możliwość dodawania zewnętrznych dokumentów związanych z pracownikiem
Zmiana funkcjonalności
Do najnowszej aktualizacji została dodana nowa funkcja - możliwość dołączenia zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika. To duże ułatwienie w prowadzeniu kartoteki pracownika - dzięki takiej funkcji można dodawać np. skany, zdjęcia, czy dokumenty tekstowe utworzone poza programem Vademecum.

Aby dodawać zewnętrzne dokumenty należy wejść do modułu Personel, wybrać pracownika, kliknąć przycisk "Zmień". Otworzy się wtedy okno "Rejestr zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika". Dokument dodaje się za pomocą przycisku "Dodaj".
Po naciśnięciu przycisku "Pokaż/Zmień" można go obejrzeć, lub edytować nazwę dokumentu. Podgląd dokumentu włącza się po naciśnięciu ikony lupy przy sformułowaniu "Otwórz/edytuj plik".

Funkcja działa również w wersji sieciowej.
01.03.2018
Zakaz handlu w niedziele i święta (Dz. U. z 2018 r., poz. 305)
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zakazie handlu w niedziele, święta, a także ograniczająca handel w dniu 24 grudnia i Wielką Sobotę (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
Najważniejszą istotą ustawy jest zakaz handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych. To także zakaz podejmowania się czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikom i zatrudnionym wykonywania pracy w handlu oraz z wykonywania czynności związanych z handlem (art. 5).

Ustawa weszła w życie 01.03.2018 r., jednak do końca 2018 roku zakaz handlu nie dotyczy pierwszej i ostatniej niedzieli w każdym miesiącu kalendarzowym.

Ustawa nowelizuje przepisów Kodeksu Pracy o czasie pracy.
01.03.2018
Jednolity tekst ustawy "Kodeks pracy"
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks pracy zyskał nową metrykę - Dz.U. z 2018 r. poz. 108.

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone do kodeksu pracy w ciągu ostatniego roku.
01.03.2018
Liczne zmiany w aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera liczne zmiany w aktach prawnych, m.in. takich jak:

- Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska,
- Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
- Prawo o ruchu drogowym,
- Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- Ustawa o o transporcie drogowym.

Zmiany weszły na postawie zmian opublikowanych w Dzienniku Ustaw z 2018 r.
01.03.2018
Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2018 r. pod pozycją 511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu, został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
02.02.2018
Uzupełnione wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
W 2018 r. weszło w życie wiele zmian dotyczących wskaźników i stawek - zostały one uaktualnione w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
02.02.2018
Jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w aktach prawnych
Tekst jednolity zawiera liczne zmiany, m.in.:

- Zmiana terminu zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej według jednolitej 19% stawki podatku - z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.
- Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku zbycia udziałów (akcji), nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo pochodnych instrumentów finansowych lub praw majątkowych, wartości przychodu, jaki był określony i podlegał opodatkowaniu przy nabyciu zbywanych akcji
- ograniczono zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonych
09.01.2018
Poprawa działania modułu "Wypadki przy pracy"
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na liczne pytania naszych klientów okno z wypadkiem jest znacznie większe w trybie pełnoekranowym. Naprawiono także problem z widocznością zakładek po manualnych zmianach rozmiaru okna programu.
Poszerzono także niektóre pola w module.
09.01.2018
Liczne zmiany w aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera liczne zmiany w aktach prawnych, m.in. takich jak:

- Ustawa o drogach publicznych
- Ustawa o transporcie drogowym,
- Prawo ochrony środowiska,
- Prawo energetyczne,
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
- Kodeks pracy,
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Ustawa o Inspekcji Handlowej,
- Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

Zmiany weszły na podstawie Dzienników Ustaw:
1) z 2018 r.:
- poz. 4,
- poz. 6,
- poz. 9,
- poz. 12
2) z 2017 r.:
- poz. 2400,
- poz. 2369,
- poz. 2102,
- poz. 2056,
- poz. 2290,
- poz. 2245,
- poz. 1952
08.12.2017
Zmiany w PIT 2018 - nowe limity zwolnień podatkowych i zmiany w kosztach autorskich
Zmiany w aktach prawnych
Na mocy ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) od 01.01.2018r. nastąpią ważne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wpłynie on na m.in. na:
- rozliczenia podatkowe zatrudnianych osób (ograniczenia w zakresie stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu)
- limit zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z ZFŚŚ
a także na zapomogi losowe, fundusze związkowe oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci.

Akt zawierający zmiany znajduje się w programie pod pozycją 2032 z 2016 roku.
13.11.2017
Rozbudowa modułu "Analiza stanu bhp, wskaźniki bhp"
Zmiana funkcjonalności
Moduł "Analiza stanu bhp, wskaźniki bhp" do tej pory umożliwiał nadzór nad personelem i wypadkami w firmie. Zostały dodane do niego nowe funkcje:

- możliwość tworzenia analizy za wybrany okres - w każdej firmie należy co najmniej raz w roku przeprowadzać analizę stanu bhp, dlatego w programie można wybrać rok, lub dany okres w roku za który ma być tworzona analiza,
- analiza szkoleń - widnieją tam szkolenia pracowników firmy w danym roku lub okresie. W części "Liczba przeszkolonych" widoczna jest liczba szkoleń okresowych, wstępnych oraz ich suma,
- analiza badań - widnieją tam badania pracowników firmy w danym roku lub okresie. W części "Liczba przebadanych" widoczna jest liczba badań okresowych, wstępnych do przyjęcia do pracy oraz ich suma.
- jeśli obowiązkowe dane wykorzystywane do analizy zatrudnionych nie są kompletne (brakuje płci lub daty urodzenia) program sygnalizuje to znakami zapytania w danych polach. Aby je uzupełnić należy wybrać takiego pracownika i kliknąć przycisk "Zmień dane..."

Ulepszony został wydruk ("Drukuj analizę stanu bhp") - więcej pól uzupełnia się automatycznie (tabele dotyczące szkoleń i badań w firmie).
Moduł jest także dostosowany do pracy z włączoną fukcją VIP.
04.11.2017
Liczne ujednolicenia tekstów ustaw
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji ujednolicono wiele aktów prawnych, m.in.:

- Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201),
- Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
- Ustawę o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226),
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- Ustawę o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1314),
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
- Ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368),
- Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383),
- Ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393),
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369).
- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560),
- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577),
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
- Rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686),
- Ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773),
- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983),
- Ustawę o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952),
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1949),
- Ustawę o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892),
- Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1904),
- Ustawę o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849),
- Ustawę Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876),
01.09.2017
Zaktualizowano moduł z przydatnymi informacjami z internetu
Zmiana funkcjonalności
Przycisk odnoszący do przydatnych informacji z internetu został umieszczony na głównym ekranie w programie w części "Informacje".

Do modułu dodano link do aktualnej bazy firm Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Zaktualizowany został link do wyszukiwarki bankomatów.

01.09.2017
Nowy moduł w programie - "Szukaj informacji o pracownikach"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji został dodany nowy moduł - "Szukaj informacji o pracownikach". W module znajdują się informacje zawarte w programie dotyczące pracownika. Po wejściu do modułu należy przycisnąć przycisk "Wybierz" i wybrać pracownika z listy, bądź wpisać jego dane (np. nazwisko) i zaakceptować wybór. Pokazują się wtedy informacje o pracowniku, takie jak:

- dane personalne,
- terminy zaplanowanych badań i szkoleń,
- kursy modułu szkolenia,
- wypadki pracownika,
- wypadki, gdzie pracownik był innym poszkodowanym,
- wypadki, gdzie pracownik był świadkiem,
- wypadki, gdzie pracownik był członkiem zespołu oceniającego,
- wypadki, gdzie pracownik był członkiem zespołu powypadkowego,
- ocena ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik,
- czynniki szkodliwe,
- dobór ŚOI,
- wydawanie ŚOI należnych pracownikowi

Po kliknięciu wybranej kategorii, program otwiera odpowiedni moduł i wyświetla szczegółowe informacje o niej.
01.09.2017
Przycisk "Start" w programie
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na prośby naszych klientów w programie pojawił się przycisk "Start" pozwalający na powrót do ekranu głównego podczas pracy w dowolnym miejscu w programie.
Znajduje się on w lewym górnym rogu programu (na pasku nawigacyjnym).
01.09.2017
Łatwiejsze otwieranie aktów prawnych
Zmiana techniczna
Podczas wyszukiwania aktów według numerów, akty można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy, lub przyciskiem Enter (wcześniej trzeba było nacisnąć przycisk Akceptuj).
10.08.2017
Kopiowanie oraz drukowanie fragmentów załączników aktów prawnych do schowka
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji została dodana funkcja kopiowania załączników aktów prawnych. Po zaznaczeniu fragmentu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, pokaże się wtedy menu, z którego można wybrać funkcję kopiowania, wydruku zaznaczonego tekstu, wyszukiwania oraz zaznaczenia całości załącznika.
Działają także skróty klawiszowe: Ctrl+C (kopiowanie), Ctrl+P (drukowanie), Ctrl+F (wyszukiwanie), Ctrl+A (zaznaczenie całości).
05.07.2017
Całkowity koszt wypadku przy pracy ponoszony przez przedsiębiorstwo - nowa funkcja
Zmiana funkcjonalności
Nowa funkcjonalność w module "Wypadki przy pracy". Dla przedsiębiorstw wypadki przy pracy mogą mieć wpływ na podwyższenie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe a także powodować zwiększoną absencję chorobową powodującą konieczność zastępstw lub pracy w nadgodzinach, niższą wydajność i jakość wykonywanej pracy a ponadto powodują straty materialne.
Do tej pory w programie istniała funkcja dodania łącznych strat materialnych powstałych w związku z zaistniałym wypadkiem.
W najnowszej aktualizacji program liczy składniki kosztów wypadków przy pracy obciążające przedsiębiorstwo wg wzoru KZO = ( KCS + KPMiT + KN +KZ + KZP + KSM + KNP + KOW +KI ) - O

gdzie:
KZO - koszt ogółem ponoszony przez przedsiębiorstwo
KCS - koszt czasu straconego
KPMiT - koszt pomocy medycznej i transportu
KN - koszt nadgodzin
KZ - koszt zastępstw
KZP - koszt zakłóceń w produkcji
KSM - koszt strat materialnych
KNP - koszt napraw
KOW - koszt odszkodowań finansowanych ze środków własnych
KI - koszty inne
O - odszkodowania otrzymane z instytucji ubezpieczeniowych.

Koszt wypadku ponoszony przez przedsiębiorstwo stanowi różnicę między sumą poszczególnych składników kosztów wypadków a odszkodowaniami otrzymanymi z instytucji ubezpieczeniowych.
Straty materialne można ewidencjonować w złotych lub w euro.

Funkcja jest dostępna w module "Wypadki przy pracy" w wierszu "Straty mat." po naciśnięciu przycisku "PLN/Euro"
04.07.2017
Nowy dokument w programie - wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych
Zmiana funkcjonalności
Wzór karty jest zgodny z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
W programie znajduje się on w module "Dokumenty" w folderze "Gospodarka odpadami".
03.07.2017
Nowy wzór dokumentu dot. gospodarki odpadami
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji uaktualniony został wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych. Jest on stworzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W programie można go znaleźć w module "Dokumenty" w folderze "Gospodarka odpadami".

20.06.2017
Ujednolicono ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Zmiany w aktach prawnych
Ogłoszony jednolity tekst uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 maja 2017 r. oraz zmiany wprowadzone przez:

- ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615),
- przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379)
- ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 768)
01.06.2017
Świadectwo pracy wydawane obowiązkowo od 1 czerwca 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 czerwca 2017 roku świadectwo pracy pracodawca wydaje osobie zatrudnionej obowiązkowo po wygaśnięciu stosunku pracy. Wprowadzone zostały także zmiany w zasadach ich wydawania (zmiany do rozporządzenia Dz. U. z 2017 r., poz. 2292).
01.06.2017
Obszerna nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy # Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 935 wprowadza w Kodeksie postępowania administracyjnego wiele zmian, m.in:

- poszerzeniu ulega definicja (zakres) postępowania administracyjnego,
- wprowadza się zasadę rozstrzygania na korzyść strony w przypadku wątpliwości co do treści normy prawnej,
- zmienia się zasada pogłębiania zaufania obywateli,
- terminy upływające w sobotę przesuwają się na pierwszy dzień nie będący wolnym od pracy,
- administracyjna współpraca europejska.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r.
18.05.2017
Nowy załącznik do rozporządzenia ws. wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 maja 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Jego przepisy określą wykazy prac wzbronionych kobietom ciężarnym lub karmiącym dziecko piersią, a nie jak dotychczas wszystkim kobietom. Prace wymienione w załączniku do nowych przepisów zostały podzielone na 8 części.
08.05.2017
Do programu dodano nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji znajdują się uaktualnione wzory dokumentów:

- wzór karty przekazania odpadów,
- wzór karty ewidencji odpadów.

Są one określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
W programie znajdują się w module Dokumenty -> Gospodarka odpadami
02.05.2017
Nowy dokument w programie - oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zakładowymi zasadami BHP
Zmiana funkcjonalności
Nowy dokument znajduje się w module Personel, na drzewku dokumentów w folderze Dokumenty kadrowe.
10.04.2017
Nowy jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Aktualny jednolity tekst ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej znajduje się w Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2017 r. poz. 736. Obejmuje on zmiany wprowadzone:
- ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. poz. 904),
- ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2138),
- ustawą z 14 grudnia 2016 r. # Przepisy wprowadzające ustawę # Prawo oświatowe (Dz U. z 2017 r. poz. 60)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 marca 2017 r.

Jednolity tekst aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej.
05.04.2017
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - tekst jednolity
Zmiana wskaźników gospodarczych
Marszałek Sejmu RP w obwieszczeniu z 5 kwietnia 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640).
Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone przed dniem 5 kwietnia 2017 r. Aktualny jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się w Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2017 r. poz. 786.
01.04.2017
Na niektóre maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych nie będą potrzebne już dodatkowe uprawnienia
Zmiany w aktach prawnych
1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i d rogowych.
Zmianie ulega załącznik do rozporządzenia, w którym określone zostały maszyny i urządzenia, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu.
24.03.2017
Wysokie kary za wystawianie pustych i fałszywych faktur w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Przedsiębiorcy fałszujący faktury oraz wystawiający puste dokumenty (i posługujący się nimi) muszą liczyć się z karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Takie zmiany w Kodeksie karnym wprowadziła ustawa nowelizacyjna, która weszła w życie 1 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 244). Nowe przepisy mają zapobiegać wyłudzaniu podatku VAT.
14.03.2017
Nowy moduł - Analiza stanu bhp, wskaźniki bhp
Zmiana funkcjonalności
Nowy moduł "Analiza stanu bhp, wskaźniki bhp" umożliwia nadzór nad personelem i wypadkami w firmie. Jest on bardzo przydatny podczas tworzenia analizy rocznej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązek sporządzenia okresowej analizy stanu bhp wynika z § 2 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis mówi, że do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

W nowym module:
- w części "Personel" widnieją pracownicy zapisani w bazie firmy, z podziałem na szczegółowe dane personalne pracownika. Poprzez przycisk "Zmień dane pracownika" możliwe jest wprowadzanie ewentualnych zmian w danych personalnych pracownika
- w części "Wypadki" widnieją wypadki występujące w firmie w danym roku, w "Wypadki razem" widoczna jest suma wypadków, dni L4 łącznie, ilość wypadków śmiertelnych oraz straty w PLN i EUR.

Wskaźniki: częstości, ciężkości i umieralności obliczane są na podstawie wzorów zawartych w dokumencie "Roczna analiza stanu bhp" .

Moduł umożliwia także wydruk dokumentu "Roczna analiza stanu bhp" - dzięki najnowszej aktualizacji więcej pól uzupełnia się automatycznie.
13.03.2017
Możliwość oznaczenia pracownika jako niepełnosprawnego
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono oznaczenie pracownika jako niepełnosprawnego.
Zmiany można dokonać w danych personalnych pracownika, po zaznaczeniu opcji "Pracownik jest niepełnosprawny". Taka informacja zostanie umieszczona także w module Analiza stanu bhp, wskaźniki bhp.
14.02.2017
Tekst jednolity rozporządzenia ws. badań lekarskich kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Opublikowany 14 lutego jednolity tekst rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
Rozporządzenie można wyszukać pod nową metryką: Dz. U. 17/31/250
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.
06.02.2017
Zmiany w ustawie o dozorze technicznym
Zmiany w aktach prawnych
Do ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 ze zm.) wprowadzone zostały zmiany, na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255).

Najważniejsza zmiana w ustawie - nie zawsze będą potrzebne uprawnienia do naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego.
01.02.2017
Nowy wzór świadectwa pracy
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, do modułu Personel został dodany nowy, obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. wzór świadectwa pracy
01.02.2017
Nowa wysokość składki zdrowotnej w 2017 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
Składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą - jej obliczenie jest możliwe dzięki ogłoszeniu przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za ostatni kwartał ubiegłego roku.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 18.01.2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wspomniane wynagrodzenie wyniosło 4404,17 zł. Jest ono o 123,37 zł wyższe od wynagrodzenia w analogicznym okresie 2015 r.

Zatem w 2017 roku minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3303,13 zł. Sama zaś składka na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi 9% podanej kwoty, wynosi 297,28 zł. Oznacza to, że składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosła w porównaniu do roku 2016 o 8,33 zł miesięcznie.
19.01.2017
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Zmiany w aktach prawnych
Nowelizacja ustawy dotyczy dwóch obszarów.
Pierwszy z nich to zmiany wynikające z konieczności implementacji dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Na podmioty te nałożono obowiązek ujawnienia informacji niefinansowych w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu.
Drugi obszar to wprowadzenie kolejnych ułatwień przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Dotyczą one m.in. możliwości obliczania kosztu wytworzenia produktu w sposób uproszczony, zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy, przez większą liczbę podmiotów.

Do ustawy o rachunkowości wprowadzono także nowy i uproszczony załącznik nr 6, który określa sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
możliwość przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie.

Wprowadzone zmiany mają po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.
09.01.2017
Zmiana limitu transakcji gotówkowych dla firm
Zmiany w aktach prawnych
Począwszy od 01.01.2017 r., we wszelkich transakcjach przekraczających wartość 15.000 zł (wartość brutto, włączając podatek VAT) przedsiębiorcy są zobowiązani do rozliczania swych należności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - art. 15d, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22p.
04.01.2017
Terminarz BHP - nowa funkcjonalność
Zmiana funkcjonalności
Moduł "Terminarz BHP" został umieszczony wśród pozostałych modułów, po prawej stronie głównego okna programu. Umożliwia on planowanie zadań wraz z przypomnieniami o nich.
Dodano nową funkcjonalność - zadania wpisane do terminarza wyświetlają się także na wykazie przypomnień (jeśli użytkownik nie ma w terminarzu ustawionego hasła).
03.01.2017
Nowa funkcja - dostęp VIP
Zmiana funkcjonalności
Do najnowszej aktualizacji dodano funkcję, która umożliwia korzystanie z modułów "Szkolenia", "Personel", "Dokumenty" przez kilku użytkowników, w taki sposób, aby jeden z nich miał dostęp do danych wszystkich pracowników, a drugi tylko do wybranych (pracownicy VIP).
Specjalista, który ma zaznaczoną opcję "Dostęp do danych VIP" (prawy górny róg ekranu z danymi użytkownika, obsługiwana firma, przycisk "Hasła"), może w module Personel nadawać pracownikom tytuł "VIP".
Dane pracownika VIP nie będą widoczne dla użytkowników, którzy mają odznaczoną tę opcję.
03.01.2017
Nowa funkcja - możliwość oznaczenia szkolenia pracowników jako kilkudniowego
Zmiana funkcjonalności
Jeśli czas trwania szkolenia, badania lub uprawnienia zawodowego był dłuższy niż jeden dzień, można przypisać je do danej osoby jako szkolenie kilkudniowe.
Umożliwiają to dodatkowe pola "Data od" i "Data do" (Dane personalne -> Zmień -> Szkolenia badania i uprawnienia -> Dodaj/Zmień)
01.01.2017
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1459 złotych.

WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.

Stosowne zmiany zostały uwzględnione w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).
01.01.2017
Minimalna stawka godzinowa w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13 złotych brutto.
Stawka obowiązuje również tych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm (samozatrudnionych). Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za nieprzestrzeganie przepisu grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265).
30.12.2016
Zaktualizowano zawartość modułu "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
1 stycznia 2017 weszło wiele zmian dot. wskaźników i stawek - zostały one uaktualnione w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

Zmieniono m.in.:
- skalę podatkową,
- podatek od nieruchomości,
- minimalne miesięczne wynagrodzenie i inne.
13.12.2016
Liczne zmiany do ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Od ostatniej aktualizacji zostały wprowadzone zmiany do ustaw, m.in. do:

- Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627),
- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672),
- Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888),
- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834),
- Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 170),
- Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907).
17.11.2016
Ujednolicone teksty ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera ujednolicone teksty ustaw:

- Prawo celne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1880)
- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834)
- Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822)
- Kodeks postępowania karnego ((Dz. U. z 2016 r., poz. 1749)
16.11.2016
Wyższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
Zmiana wskaźników gospodarczych
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kw. 2016 r. od dnia 01.12.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r. wyniosło - 4.055,04 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1100). Stawki wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 162,20 zł
II rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 202,75 zł
III rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 243,30 zł
15.11.2016
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - jednolite przepisy
Zmiany w aktach prawnych
W nowym jednolitym tekście ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uwzględniono zmiany wynikające z:
- 21 nowelizacji uchwalonych w okresie od kwietnia 2015 r. (Dz.U. poz. 699) do września 2016 r. (Dz.U. poz. 1579),
- przepisów ogłoszonych przed dniem 11.10.2016 r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz zadania organów w tym zakresie.
20.10.2016
Uchylenie rozporządzenia ws. zasadniczych wymagań dla maszyn
Zmiany w aktach prawnych
20 października br. utraciło moc obowiązywania rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

Podstawą uchylenia rozporządzenia jest art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). Zgodnie z tym przepisem, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) -m.in. rozporządzenie ws. zasadniczych wymagań dla maszyn - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. 6-miesięczny termin na wydanie nowych przepisów wykonawczych upłynął 20 października br.
12.10.2016
Jednolity tekst ustawy Kodeks pracy
Zmiany w aktach prawnych
W dniu 12 października w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1666). Obejmuje on liczne zmiany wprowadzane do Kodeksu Pracy w ostatnim okresie.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.
22.09.2016
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o kredycie konsumenckim
Zmiany w aktach prawnych
W programie umieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z trzech nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2014 r. do sierpnia 2015 r. oraz przepisów ogłoszonych przed dniem 1 sierpnia 2016 r.

Ustawa o kredycie konsumenckim określa m.in. zasady zawierania umów o kredyt konsumencki oraz szeroko opisuje obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego.
12.09.2016
Pracownicze programy emerytalne - opublikowano jednolite przepisy
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera jednolity tekst ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1449). W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z dwóch nowelizacji:

- ustawy z dn. 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844),
- ustawy z dn. 31.03.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 615),
przepisów ogłoszonych przed dniem 16.08.2016 r.
02.09.2016
Możliwość zaplanowania działań dla małego ryzyka zawodowego w starszych metodach oceny
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji została dodana możliwość zaplanowania działań dla małego ryzyka zawodowego w celu utrzymania go na dotychczasowym poziomie (w metodach oceny do 2008 r.)

W tym celu w module "Ocena ryzyka zawodowego" należy nacisnąć przycisk "Ustaw" znajdujący się na górnym pasku z przyciskami i zaznaczyć opcję pokazywania małego ryzyka. Będzie ono widoczne na ekranie "Ocena ryzyka zawodowego - zalecenia" . Można tam uzupełnić niezbędne działania w przypadku małego ryzyka zawodowego.
W takim przypadku należy zaplanować działania, zapewniające że ryzyko zawodowe pozostanie na co najwyżej tym samym poziomie.
02.09.2016
Dodano możliwość importu danych za pomocą kodowania UTF-8
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importu (pracowników, szkoleń, badań) z pliku CSV, w systemie kodowania znaków UTF-8. Dostępne w tej chwili kodowania to Windows-1250 oraz UTF-8
01.09.2016
Usuwanie własnych grup czynników środowiska pracy
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena ryzyka zawodowego" wprowadzono możliwość usunięcia dodanej przez użytkownika grupy czynników środowiska pracy.
Jeśli do grupy przypisane były czynniki środowiska pracy, zostaną one przeniesione do grupy o nazwie "Czynniki dodane przez użytkownika programu"
16.08.2016
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - jednolity tekst ustawy
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dn. 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy uzyskała nową urzędowo ujednoliconą wersję. Ustawa, o której mowa, opublikowana jest w Dzienniku Ustaw z dnia 16.08.2016 r. pod pozycją 1256.

W jednolitym tekście ustawy z dn. 13.07.2006 r. uwzględniono zmiany wynikające z sześciu nowelizacji uchwalonych w okresie od marca 2014 r. do kwietnia 2016 r. oraz z przepisów ogłoszonych przed dniem 22.07.2016 r.
05.07.2016
Możliwość zaplanowania działań dla małego ryzyka zawodowego
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji została dodana możliwość zaplanowania działań dla małego ryzyka zawodowego w celu utrzymania go na dotychczasowym poziomie. W tym celu w module "Ocena ryzyka zawodowego" należy nacisnąć przycisk "Ustaw" znajdujący się na górnym pasku z przyciskami i zaznaczyć opcję pokazywania małego ryzyka. Będzie ono widoczne na ekranie "Ocena ryzyka zawodowego - zalecenia" . Można tam uzupełnić niezbędne działania w przypadku małego ryzyka zawodowego.
W takim przypadku należy zaplanować działania, zapewniające że ryzyko zawodowe pozostanie na co najwyżej tym samym poziomie.
05.07.2016
Opcja tworzenia własnych wzorów wydruku w modułach Wypadki przy pracy oraz Wypadki uczniów
Zmiana funkcjonalności
W modułach "Wypadki przy pracy" oraz "Wypadki uczniów" dodano możliwość tworzenia własnych wzorów wydruków. Dzięki niej użytkownik może dodać kilka własnych wzorów wydruków w każdej z zakładek dostępnych w tych modułach, opierając się na wbudowanych wzorach.
05.07.2016
Usprawnienie wklejania tekstu zawierającego formatowanie
Zmiana funkcjonalności
Program ułatwia wklejenie tekstu zawierającego formatowanie (np. z edytora tekstu czy przeglądarki internetowej) do zawartych w programie pól.
12.06.2016
Większa czytelność tytułów aktów prawnych - widoczne dłuższe nagłówki
Zmiana funkcjonalności
Poprawa czytelności tytułów aktów prawnych, co pozwoli na łatwiejsze wyszukiwanie aktów i usprawni poruszanie się tych po dokumentach.
31.05.2016
Możliwość współpracy w wieloma systemami zapisu do PDF
Zmiana techniczna
Program został przystosowany do pracy w wieloma systemami generowania plików PDF.
31.05.2016
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Zmiany w aktach prawnych
19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584) oraz niektórych innych ustaw, z 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893). Ustawa upraszcza dokonywanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także zapewnia szybszą pomoc osobom, w których lokalu nielegalnie zarejestrowano działalność gospodarczą. Nowelizacja doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co uprości i ujednolici stosowanie prawa, a przede wszystkim zapewni wysokiej jakości dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców.
06.05.2016
Automatyczne sprawdzanie pisowni jest dostępne w większej liczbie miejsc w programie
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji rozszerzono funkcję sprawdzania pisowni w wielu modułach programu. Umożliwia ona korektę pisowni. Program podkreśla na czerwono nieprawidłowe wyrazy i umożliwia ich poprawę - podkreślony wyraz można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z listy prawidłowe słowo.
29.04.2016
Eksport pracowników
Zmiana funkcjonalności
Umożliwia dokonanie eksportu pracowników wraz w jego wszystkimi (lub tylko wybranymi) danymi. Eksport odbywa się do pliku w formacie CSV. Jest on obsługiwany przez większość arkuszy kalkulacyjnych i programów bazodanowych.
29.04.2016
Uaktualnienie skierowań do SEP
Zmiana funkcjonalności
Uaktualniono wnioski D1, D2, D3, E1, E2, E3.
29.04.2016
Dodano formularz ZUS: N-9A
Zmiana funkcjonalności
Do modułu wypadki dodano formularz ZUS związany z przyznaniem odszkodowania: N-9A. Jest to załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego.
29.04.2016
Poprawa wyglądu numeracji automatycznej na wydruku dokumentów
Zmiana funkcjonalności
Dopracowano wydruki zawierające automatyczną numerację - np. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Numeracja po wydrukowaniu dokumentu jest lepiej widoczna i bardziej czytelna.
29.04.2016
Możliwość wyświetlania pracowników oraz firm usuniętych z kartoteki
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość wyświetlania pracowników oraz firm, które zostały przeniesione do archiwum.
29.04.2016
Możliwość przywrócenia pracowników oraz firm usuniętych z kartoteki
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość przywrócenia do kartoteki pracowników oraz firm, które zostały przeniesione do archiwum.
29.04.2016
Zmiany w PKPiR
Zmiany w aktach prawnych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Nowe przepisy mają ułatwić ewidencjonowanie wydatków na badania i rozwój (B+R), które podlegają odliczeniu na podstawie przepisów ustawy o podatku PIT, oraz wprowadzić możliwość zwolnienia z obowiązku drukowania księgi.
11.04.2016
Poprawiono ergonomię okna programu
Zmiana funkcjonalności
Okno programu przy starcie jest większe, a proporcje wielkości pól lepiej odzwierciedlają ich zawartości.
11.04.2016
Poprawa proporcji w module "Wskaźniki, Stawki"
Zmiana techniczna
Poszerzono drzewko z wykazem wskaźników i stawek
11.04.2016
Nowe wskaźniki i stawki obowiązujące w 2016 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
Wprowadzono obowiązujące w 2016 r. wskaźniki i stawki. Między innymi:
- Przeciętne wynagrodzenie miesięczne,
- Prognozowane przeciętne miesięczne
- Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
- Maksymalne stawki podatku od nieruchomości
11.04.2016
Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie tego rozporządzenia uchylono ustawę: Dz.U. z 2013 r., poz. 252 i zastąpiono ją nowym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1962). Określa ono szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, które powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, zakres oraz formy realizacji szkolenia w zawodzie strażak.
11.04.2016
Dodano nowe rozporządzenie ws. szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Rozporządzenie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1964) traktuje o zakresach szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz elementach programów szkolenia. Określa sposób i tryb wnoszenia opłat za szkolenie. Zawiera ono także nowe wzory zaświadczeń o ukończeniu szkoleń.
11.04.2016
Zmiany w kodeksie pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie rozporządzeń:
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1268,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1268,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1224,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1220,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1066,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1066
wprowadzono liczne zmiany do Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502).
25.02.2016
ORZ - możliwość dodawania własnych grup czynników środowiska pracy
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena ryzyka zawodowego" wprowadzono możliwość dodawania przez użytkowników własnych grup czynników środowiska pracy. Takie rozwiązanie umożliwia posegregowanie różnych źródeł zagrożeń, aby lista była bardziej przejrzysta. Grupy czynników są oznaczone wytłuszczonym tekstem - widoczne po lewej stronie po wejściu do modułu. Użytkownik może do nich przypisać własne źródła zagrożeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu sporządzanie nowej oceny ryzyka zawodowego jest znacznie szybsze i wygodniejsze, o ile korzysta się z bazy własnych źródeł zagrożeń.

W celu dodania własnej grupy należy skorzystać z przycisku "Dodaj" widocznego nad listą czynników środowiska pracy po prawej stronie i z rozwijanegomenu wybrać pozycję "Dodaj grupę czynników środowiska pracy...".
24.02.2016
Wypadki przy pracy - większa liczba zakładek do tworzenia poleceń powypadkowych
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów w modułach "Wypadki przy pracy" oraz "Wypadki uczniów" dodano możliwość tworzenia większej liczby poleceń powypadkowych. Obecnie w programie można stworzyć 14 poleceń. Znajdują się one w zakładce "Polecenie".
24.02.2016
ORZ - szybsze zaznaczanie i odznaczanie skutków zagrożeń
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena ryzyka zawodowego" dodano możliwość zaznaczania i odznaczania skutków zagrożeń za pomocą jednego kliknięcia myszką na przycisku "Wybór". W tym celu należy przejść do modułu "Ocena ryzyka zawodowego - ekran wyboru skutków zagrożeń". Dzięki tej funkcji przygotowywanie nowej oceny powinno być szybsze. Łatwo można też wybrać preferowane skutki zagrożeń.
24.02.2016
Wypadki przy pracy - sprawne otwieranie danych wypadku
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji usprawniono funkcję otwierania wypadków w modułach "Wypadki przy pracy" oraz "Wypadki uczniów". Można to zrobić klikając dwukrotnie na dane identyfikacyjne osoby poszkodowanej, która znajduje się na indeksie wypadków w oknie modułu po prawej stronie.
24.02.2016
Terminarz najbliższych zadań (Przypomnienia) - dodano informację o oddziale pracownika
Zmiana funkcjonalności
W związku z licznymi prośbami kierowanymi do nas ze strony klientów poszerzono zakres informacji znajdujących się na wydruku Terminarza najbliższych zadań. Dodane zostało pole z informacją o oddziale przypisanym do pracownika. Dzięki temu zarządzanie osobami kierowanymi na badania i szkolenia powinno być prostsze.

Informacje o oddziale pracownika można uzupełnić otwierając jego dane personalne. Listę z Terminarzem najbliższych zadań otwiera się np. za pomocą przycisku "Przypomnienia" znajdującym się w centralnej części paska przyciskami.
24.02.2016
Ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2236).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
24.02.2016
Uaktualniono treść Kodeksu Pracy
Zmiany w aktach prawnych
W ostatnim czasie ustawodawca wprowadził liczne zmiany do Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Najważniejszą i ostatnią z nią jest zmiana wprowadzana przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1220, który wszedł w życie z dniem 22.02.2016 r. Likwiduje on między innymi możliwość zawierania umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Prawo pracy".
24.02.2016
Zaktualizowano dane demonstracyjne dla modułu "Ocena ryzyka zawodowego"
Komunikaty
Zmodernizowana została zawartość danych demonstracyjnych wykorzystywanych np. podczas nauki pracy w programie. Wprowadzono bardziej szczegółowe informacje dotyczące czynników środowiska pracy oraz źródeł zagrożeń dla niektórych stanowisk obecnych w module "Ocena ryzyka zawodowego". Dzięki temu będzie też można wygodniej korzystać z funkcji podstawiania danych do opracowywanych przez Państwa ocen.

Dane demonstracyjne można aktywować klikając przycisk "Demo" na górnym pasku. Użytkownik powinien znajdować się na głównym oknie programu.
02.02.2016
Ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774);
- Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1865);
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881);
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892);
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008);
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
02.02.2016
Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie nowa wersja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688). Jednocześnie uchylony został dotychczas obowiązujący w tym zakresie akt prawny (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155). W nowej ustawie odświeżono m. in. treść załączników.

Treść aktu dostępna jest w grupie przepisów "Inne przepisy" w pakiecie "Ochrona środowiska".
04.01.2016
Dodano nowy wzór umowy o pracę - obowiązuje od 22.02.2016 r.
Zmiana funkcjonalności
W module "Personel" dodano nowy wzór umowy o pracę, który zaczyna obowiązywać z dniem 22.02.2016 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2005). Dokument można odnaleźć wybierając na drzewku dokumentów z lewej strony kolejno pozycje: "Dokumenty kadrowe" --> "Przyjęcie do pracy" --> "Umowa o pracę" --> "WZÓR umowy o pracę (od 22.02.2016)".
23.12.2015
Ważne zmiany w Ocenie ryzyka zawodowego - wprowadzono szczegółowy program naprawczy
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena ryzyka zawodowego" dodano możliwość sporządzenia szczegółowego opisu działań naprawczych na stanowisku pracy. Dla każdego poważnego zagrożenia (przekraczającego dopuszczalne normy) dedykowane jest wyodrębnione miejsce, żeby wprowadzić opis dotyczący organizacji stanowiska pracy, wymaganych ochron indywidualnych oraz sposobu wykonywania pracy i szkoleń na ocenianym stanowisku.

Domyślnie zachowany został wariant obowiązujący dotychczas - wspólne działania profilaktyczne dla wszystkich zagrożeń na danym stanowisku pracy. Aby zmienić to ustawienie należy zaznaczyć stanowisko, dla którego chcemy wprowadzić szczegółowy program naprawczy, kliknąć przycisk "Zmień" widoczny po prawej stronie okna, oraz w sekcji "Pogram naprawczy" wybrać "Zalecenia określane dla poszczególnych skutków zagrożeń". W celu potwierdzenia decyzji należy kliknąć "Akceptuj. Użytkownik, w przypadku wybrania szczegółowego programu naprawczego, powinien pamiętać o wprowadzeniu stosownych danych na ekranie z zaleceniami w ocenianym stanowisku.

W każdej chwili można wrócić do poprzednio obowiązującego modelu zaznaczając w sekcji "Program naprawczy" sekcję "Zalecenia określane dla całego stanowiska".
23.12.2015
Usprawniono działanie Archiwum sieciowego
Zmiana techniczna
Dla osób wykorzystujących tzw. "Archiwum sieciowe" do przenoszenia obsługiwanych w programie firm pomiędzy komputerami wprowadzono kilka usprawnień. Archiwum sieciowe otwiera się teraz w nowym okienku i zostało uodpornione na czasem występujące awarie.
23.12.2015
Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa zmieniająca Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1635). Na tej podstawie zaktualizowano treść następujących aktów:
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101);
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).

Zmiany dotyczą wyeliminowania utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zmniejszenia obciążania Prokuratorii Generalnej sprawami mniejszej wagi oraz przyznania Generalnej nowej kompetencji tj. przejmowania na polecenie Prezesa Rady Ministrów zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą.
07.12.2015
Listopad - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286);
- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340);
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393);
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412);
- Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
- Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1431).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
07.12.2015
Zmiany w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o znakach i sygnałach drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1313. Zmiany dotyczą m. in. wprowadzenia nowych wzorów znaków drogowych. Zostały one umieszczone w załączniku jako aneks - na ostatnich stronach dokumentu.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Transport" w grupie "Inne przepisy".
07.12.2015
Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o znakach i sygnałach drogowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1326. Zmiany dotyczą określenia katalogu podmiotów, które będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Transport" w grupie "Inne przepisy".
07.12.2015
Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska i w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1434). Na tej podstawie do następujących aktów obecnych w programie wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),
- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686).

Zmiany służą wdrożeniu prawa Unii Europejskiej w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso III); dostosowaniu istniejącego systemu klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych.
03.11.2015
Ważne zmiany w module Ocena Ryzyka Zawodowego - większa czytelność
Zmiana funkcjonalności
Dla stanowisk zgodnych z wersją Oceny Ryzyka Zawodowego proponowaną przez nas od 2014 roku i opracowanych w oparciu o metodę 3 lub 5-ciopunktową wg PN wprowadzono duże udogodnienie. Na ekranie oceniania skutków zagrożeń oraz na wydruku dokumentu ORZ dodano kolumny opisujące prawdopodobieństwo zdarzenia (P) oraz ciężkość następstw (C). Z nowych kolumn w oknie programu można korzystać za pomocą tabelki służącej do oceniania widocznej po prawej stronie. Oceny w niej wskazane zostaną przeniesione do kolumn P i C.

Na wydruku informacje dotyczące prawdopodobieństwa zdarzenia oraz ciężkości następstw pojawią się dopiero wtedy, gdy wszystkie zagrożenia wybrane w ORZ zostaną ocenione przy pomocy tabelki.
03.11.2015
ORZ - szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne oraz pyły oceniane tak jak pozostałe zagrożenia
Zmiana funkcjonalności
Dbając o to, by coraz bardziej udoskonalać Ocenę Ryzyka Zawodowego wykonywaną w Vademecum BHP, dodaliśmy możliwość oceny szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i pyłów występujących na stanowisku pracy - tak samo jak pozostałych zagrożeń. Dodane do stanowiska czynniki szkodliwe pojawiają się i są oznaczane w oknie z zagrożeniami (po lewej stronie). Następnie można przypisać do nich możliwe skutki oraz poddać ocenie. Mamy nadzieję, że w obecnym kształcie wydruk ORZ jeszcze będzie bardziej odpowiadał Państwa wymaganiom.
03.11.2015
ORZ - sortowanie listy szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy
Zmiana funkcjonalności
W module Ocena Ryzyka Zawodowego dodano możliwość zmiany kolejności w jakiej wyświetlane są szkodliwe czynniki biologiczne, chemiczne i pyły. Zmiana ta widoczna jest w oknie programu oraz na wydruku Oceny Ryzyka Zawodowego. Pozwola ona zachować większą czytelność sporządzanych w programie dokumentów oraz ułatwia pracę użytkownikom.

Aby zmienić kolejność dla wybranego czynnika stwarzającego zagrożenie należy - w okienku, gdzie są one wyświetlane - posłużyć się przyciskiem "Do góry" lub "W dół".
03.11.2015
Październik - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125);
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142);
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203);
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1206);
- Rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1222);
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242).
Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
03.11.2015
Zmiany w przepisach w związku z ustawą o realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Zmiany w aktach prawnych
Weszła o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1265). Na tej podstawie zaktualizowano treść następujących aktów:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782);
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

Zmiany dotyczą ciągłej i bezpiecznej dostawy energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej tworząc w szczególności warunki do bezpiecznego tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kontynentu oraz zintegrowania systemów elektroenergetycznych. Wszelkie zmiany w treści aktów zostały stosowanie oznaczone i opisane.
03.11.2015
Zmiany w przepisach w związku z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Na tej podstawie zaktualizowano treść następujących aktów:
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 965);
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 640);
- Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 385);
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114).
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121);
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502);
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721);
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679).

Zmiany dotyczą utworzenia Rady Dialogu Społecznego - jako forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej - w zamian Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Wszelkie zmiany w treści aktów zostały stosowanie oznaczone i opisane.
28.09.2015
Wrzesień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094);
- Rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
28.09.2015
Zmiany w przepisach prawa w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 11 września 2015 weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 774). Na tej podstawie do następujących aktów obecnych w programie wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627),
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482).

Zmiany wprowadzają narzędzia sprzyjające ochronie krajobrazu; wprowadzają powszechną identyfikację i waloryzację krajobrazów; zmieniają definicję krajobrazu kulturowego.
28.09.2015
Zmiany w rozporządzeniu o substancjach rakotwórczych i mutagennych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 890) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1090. Zmiany dostosowują polskie normy prawne do prawa Unii Europejskiej (treść aktu poszerzono o odniesienia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego).

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Czynniki szkodliwe, chemiczne i wybuchowe".
28.09.2015
Zmiany w rozporządzeniu o bhp w miejscach występowania czynników chemicznych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1097. Wprowadzone niewielkie zmiany dostosowują polskie normy prawne do prawa Unii Europejskiej.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Czynniki szkodliwe, chemiczne i wybuchowe".
07.09.2015
Usprawniono mechanizm filtrowania i robienia wykazów w programie
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca, wrześniowa aktualizacja usprawnia funkcję filtrowania list pracowników w programie, tak, aby sporządzanie wykazów stało się szybsze i jeszcze wygodniejsze dla naszych użytkowników. Ma to szczególne znaczenie podczas zarządzania znaczną liczbą pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach lub w wielu oddziałach firmy.

Zmiany dotyczą modułów "Personel", "Szkolenia" oraz "Wypadki przy pracy" - po kliknięciu widocznego tam przycisku "Filtr" lub "Wykaz" otworzy się okienko z ustawieniami filtrów. Program domyślnie zaznacza wszystkie możliwe pozycje występujące w danym kryterium (np. stanowiska pracy). Za pomocą jednego kliknięcia myszką na pozycji można odznaczyć/zaznaczyć te pozycje, co nie było wcześniej możliwe.
07.09.2015
Nowy wzór wniosku pracownika o skierowanie na badanie do ZUS (po wypadku)
Zmiana funkcjonalności
Dodano nowy, uproszczony wzór wniosku w sprawie skierowania pracownika do lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. Podstawą prawną do sporządzania niniejszego wniosku są paragrafy 1-3 rozporządzenia w sprawie orzekania o uszczerbku na zdrowiu (Dz. U. z 2013 r., poz. 954). W nowym dokumencie postaraliśmy się zawrzeć tylko podstawowe informacje na temat osoby poszkodowanej oraz pracodawcy, dzięki czemu poprawiono jego czytelność w stosunku do już obecnego w programie wzoru skierowania na badanie do ZUS. W ten sposób przyspieszono również proces przygotowywania niezbędnej dokumentacji.

Z nowego skierowania można skorzystać wchodząc do modułu "Wypadki przy pracy", otwierając interesujący nas wypadek pracownika (przycisk "Otwórz" po prawej stronie okna), następnie wybierając "Dokumenty" z kolumny przycisków. W nowym oknie należy wybrać "Dokumenty związane z przyznaniem odszkodowania" -> "Skierowania na badania lekarskie do ZUS" -> "Proste skierowanie na badanie do ZUS". Po otworzeniu dokumentu oraz wybraniu przycisku "Wstaw dane", który widoczny jest w prawym górnym rogu okna edytora tekstu, wniosek zostanie uzupełniony o niezbędne informacje.

W dokumencie działa również funkcja inteligentnego skreślania. Za pomocą kliknięcia myszką można przekreślić - jeszcze przed wydrukiem - wyróżnione fragmenty tekstu, które wymagają takiego przekreślenia.
07.09.2015
Udoskonalono funkcję tworzenia własnych wzorów dokumentów - możliwość kopiowania
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja daje naszym klientom możliwość tworzenia nowych wzorów dokumentów na podstawie opracowanych już wcześniej przez siebie własnych wzorów obecnych w programie. Uprzednio mogło się to odbywać wyłącznie na podstawie domyślnego wzoru YARSTON.

Aby zrobić kopię dokumentu wystarczy zaznaczyć stworzony przez siebie wzór na drzewku dokumentów (np. w module "Personel") i z menu widocznego nad listą wybrać przycisk "Utwórz", a następnie "Utwórz kopię tego dokumentu". Stworzony zostanie nowy plik, który można zedytować według potrzeb. Żeby zapisać zmiany należy zamknąć dokument, następnie potwierdzić chęć zapisania zmian i w nowym okienku wskazać pozycję "Zapisz jako wzór". Po nadaniu nazwy należy wybrać "Akceptuj".

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwianie uczyni pracę w programie jeszcze wygodniejszą.
04.09.2015
Sierpień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915);
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 965);
- Ustawa z dnia 7 maja 2009 r.o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1011).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
04.09.2015
Zmiany w ustawie o drogach publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 870. Zmiany dotyczą obciążenia poszczególnych samorządów kosztami utrzymania drogi, adekwatnie do kategorii drogi zastępowanej przez drogę nowo wybudowaną.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Transport".
04.09.2015
Zmiany w rozporządzeniu o pracach wzbronionych młodocianym
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 929. Zaktualizowana została treść załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zmiany dotyczą działu II załącznika - "Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych".

Zaktualizowany akt można go znaleźć w pakiecie przepisów "Przepisy podstawowe bhp".
04.09.2015
Zmiany w ustawie Prawo energetyczne
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 3. sierpnia weszły w życie zmiany do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 942. Zmiany dotyczą sprecyzowania przepisów stanowiących, iż do zadań własnych gminy należy planowanie i finansowanie oświetlenia ulic, placów, miejsc publicznych oraz określonych kategorii dróg publicznych.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Urz. elektroenerg. i ciśnieniowe".
04.08.2015
Zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz w innych przepisach w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 28 czerwca 2015 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 443). Na tej podstawie do następujących aktów wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

Zmiany dotyczą zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz ograniczenia katalogu obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie.

Wszelkie zmiany w treści aktów zostały stosowanie oznaczone i opisane.
03.07.2015
Personel/ Szkolenia - nowe możliwości filtrowania listy pracowników
Zmiana funkcjonalności
Nowe funkcje przydadzą się osobom wysyłającym pracowników na szkolenia. Od teraz z łatwością będzie można odszukać pracowników, którzy nie przeszli jeszcze danego szkolenia (a powinni byli). Można też znaleźć osoby, które w ogóle nie uczestniczyły w szkoleniach. Nowe możliwości powinny pomóc w utrzymaniu porządku w prowadzonej dokumentacji.

W celu aktywowania filtrów należy przejść do modułu Szkolenia lub Personel i stamtąd wybrać przycisk "Filtr" znajdujący się na prawo od listy pracowników. Aby skorzystać z nowej funkcji należy najpierw zaznaczyć pozycję "Pracownicy spełniający kryteria", a następnie w dolnej części okienka - "Wybierz pracowników, którzy NIE uczestniczyli w szkoleniach" i dokonać wyboru z rozwijanego menu.
01.07.2015
ORZ - Podstawianie pomiarów czynników szkodliwych z modułu RCS podczas kopiowania stanowiska
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono współpracę modułów Ocena Ryzyka Zawodowego i Rejestr Czynników Szkodliwych. Tworzenie i opracowywanie nowych ocen ryzyka zawodowego stało się jeszcze prostsze. Tworząc nową pozycję w module ORZ i podstawiając do niej dane z już opracowanych stanowisk można teraz skopiować również wyniki pomiarów czynników szkodliwych wprowadzone w module RCS. Pozwoli to na przyspieszenie pracy przy opracowywaniu wielu stanowisk, na których występują podobne warunki.

Aby skorzystać z tych możliwości należy wybrać przycisk "Dodaj" lub "Zmień" po prawej stronie okna modułu i zaznaczyć właściwą pozycję w dolnej części nowego okienka.
01.07.2015
Poprawiono działanie importu pracowników
Zmiana techniczna
Zmiany miały na celu ujednolicenie formatu daty obsługiwanej przez funkcję importu. Obecnie należy stosować wyłącznie format: dd.mm.rrrr (np. 25.12.2015). Rozwiązanie to powinno też usunąć problemy występujące u niektórych użytkowników.
01.07.2015
Czerwiec - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W czerwcu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 747);
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748);
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790);
- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2015 r., poz. 858).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
01.07.2015
Zmiany w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 675. Zmiany dotyczą dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych przez wprowadzenie nowego sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Szczegółowe wymagania bhp".
27.05.2015
Maj - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W maju wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583);
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
27.05.2015
Zmiany w rozporządzeniu o wymaganiach dla urządzeń ciśnieniowych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. czerwca 2015 weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2200) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 244. Zmianom uległa treść paragrafu 13., który dotyczy kategorii urządzeń ciśnieniowych. Ściślej mówiąc, wprowadzono zmiany w części opisującej dwie grupy płynów wykorzystywanych do określenia wspomnianych kategorii.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Urządzenia - ocena zgodności".
27.05.2015
Zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 15. maja 2015 weszły w życie zmiany do ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 591. Zmiany dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymogów bezpieczeństwa przewożenia dzieci oraz ulepszonych warunków technicznych dla fotelików bezpieczeństwa dla dzieci oraz innych urządzeń przytrzymujących dla dzieci, wynikających z nowego regulaminu EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Transport" obecnym w grupie "Inne przepisy".
04.05.2015
Zaktualizowano wzór skierowania na badania lekarskie
Zmiana funkcjonalności
W związku ze zmianami w rozporządzeniu o badaniach lekarskich pracowników (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) został zmodyfikowany wzór skierowania na badania lekarskie. Nowy dokument dostępny jest m. in. w module "Personel" --> "Dokumenty kadrowe". Zawarte w nim zostały kompleksowe informacje na temat pracownika kierowanego na badania włączając w to szczegółowe informacje o czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy.

W nowym skierowaniu został również wdrożony system inteligentnego skreślania ułatwiający pracę z dokumentem. Więcej informacji o tej funkcji znajdą Państwo w niniejszym pliku pod hasłem "Edytor tekstu - inteligentne skreślanie".
04.05.2015
Edytor tekstu - inteligentne skreślanie
Zmiana funkcjonalności
Zintegrowany z naszym programem edytor tekstu YDO został wzbogacony o funkcję "inteligentnego skreślania" przydatną podczas pracy z dokumentami (np. (skierowanie na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne do ZUS, dokumenty ze zbioru "Rozwiązanie stosunku pracy"). Fragmenty tekstu przeznaczone do odręcznego skreślenia po wydrukowaniu dokumentu można teraz niezwykle łatwo skreślić bezpośrednio w programie przy pomocy jednego kliknięcia myszką. Edytor YDO sam rozpoznaje słowa do wykreślenia po umieszczeniu na nich kursora myszy - wskaźnik przybiera wtedy specjalny kształt, a na ekranie pokazuje się stosowna informacja.

Zakres dokumentów z aktywną funkcją inteligentnego skreślania będzie systematycznie poszerzany wraz z kolejnymi aktualizacjami.
04.05.2015
Kwiecień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W kwietniu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz. 450);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469);
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507);
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 553);
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 567);
- Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
04.05.2015
Nowy akt prawny w pakiecie przepisów "Medycyna pracy"
Zmiany w aktach prawnych
Pakiet aktów prawnych "Medycyna pracy" wzbogacił się o nową pozycję: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U. Nr 113, poz. 758).
04.05.2015
Zmiany w rozporządzeniu o badaniach lekarskich pracowników
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 kwietnia 2015 weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 457.

Nowelizacja aktu odbyła się na podstawie zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662) i umożliwia przede wszystkim odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy, jeżeli pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

Dodano m. in. wzór skierowania na badania lekarskie, który zawiera szczegółowy wykaz czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy wraz z ostatnimi ich pomiarami. Wszelkie zmiany w treści rozporządzenia zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Medycyna pracy".
04.05.2015
Maj 2015 - zaktualizowano zawartość modułu "ZUS, diety, zł/km"
Komunikaty
Dodano nowe stawki:
- Wartość dochodu powyżej którego emerytury i renty ulegają zmniejszeniu/ zawieszeniu
- Maksymalne zmniejszenie emerytury lub renty
- Wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego w II kwartale 2015 r.
- Kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy
- Najniższe wynagrodzenie oraz składki ZUS za pracowników młodocianych
31.03.2015
Marzec - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W marcu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233);
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322);
- Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 385);
- Rozp. z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2015 r., poz. 306).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
03.03.2015
Wykrywanie czynników rakotwórczych i mutagennych
Zmiana funkcjonalności
W module Rejestr Czynników Szkodliwych dołączono spis czynników rakotwórczych i mutagennych. W przypadku przypisania niebezpiecznej substancji do stanowiska pracy, użytkownik zostanie poinformowany o zagrożeniu stosownym komunikatem podczas dodawania wyników pomiarów.

Spis czynników rakotwórczych i mutagennych został zaczerpnięty z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Komunikaty wyświetlane przez program mają charakter fakultatywny - ich zadaniem jest ułatwienie pracy behapowcom.
03.03.2015
Poprawiono czytelność wydruków Oceny Ryzyka Zawodowego
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja poprawia czytelność wydruków Oceny Ryzyka Zawodowego wykonywanych według najnowszej metody obecnej w programie (rekomendowana - od 2014 r.). Metodę, według której sporządzona została ORZ można sprawdzić poprzez zaznaczenie stanowiska na liście po prawej stronie oraz wybranie przycisku "Zmień".

Usunięto powtarzające się na wydruku informacje o źródłach zagrożeń. Poprawiono estetykę dokumentu oceny ryzyka zawodowego
03.03.2015
Luty - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W lutym wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199);
- Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192);
- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184);
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155);
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 140);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128);
- Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 127);
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121);
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114);
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111);
- Rozporządzenie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 34);
- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
03.03.2015
Ustawa o biokomponentach i biopaliwach - zmiany w aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 12. lutego 2015 weszła w życie ustawa - o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 151).

W związku z powyższym zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).

Zmiany dotyczą uregulowania spraw związanych z wdrożeniem przepisów dyrektywy PE i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
03.03.2015
Zmiany w ustawie o ochronie miejsc pracy
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 lutego 2015 weszły w życie zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1291) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 150. Zmiany umożliwiają zastosowanie instrumentów pomocowych, skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło (czasowe) przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Prawo pracy".
03.03.2015
Ustawa o odpadach - zmiany w aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 6 lutego 2015 wchodzi w życie ustawa - o odpadach oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 122). Na tej podstawie do następujących aktów wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).

Zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami; w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi; plany te będą podstawą do wydatkowania środków publicznych unijnych i krajowych oraz mają zawierać niezbędne inwestycje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
03.03.2015
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. lutego 2015 wchodzi w życie ustawa - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 87). Na tej podstawie do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).

Zmiany dotyczą doprecyzowania i wyjaśnienia wątpliwości prawnych przy codziennym stosowaniu ustawy m.in. poprzez wyeliminowanie przypadków, kiedy ustawodawca pozostawia swobodę decyzyjną organowi administracji co do zastosowania środków karno-administracyjnych bądź kształtujących stosunki cywilistyczne.
10.02.2015
Nowe rozporządzenie ws. zwolnienia z proawdzenia ewidencji odpadów
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1974). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1735). Zmianom poddano przede wszystkim załącznik do rozporządzenia.

Treść nowego aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Ochrona środowiska".
10.02.2015
Nowe rozporządzenie w sprawie w sprawie katalogu odpadów
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2015 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

Treść nowego aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Odpady".
14.01.2015
Wprowadzono import danych dotyczących uprawnień pracowników
Zmiana funkcjonalności
Rozwinięto funkcję importu danych do programu. Można zaimportować informacje dotyczące uprawnień posiadanych przez pracowników. Zostaną one umieszczone w danych personalnych pod przyciskiem "Szkolenia, badania, uprawnienia". Wszystkie aktywne szkolenia i badania znajdujące się na tej liście są też brane pod uwagę przy sporządzaniu przez program wykazu przypomnień.

Okno importu można otworzyć, wchodząc do modułu "Personel" lub "Szkolenia" i wybierając przycisk "Import" w kolumnie przycisków po prawej stronie. Więcej informacji na temat importu danych personalnych można znaleźć w pliku pomocy do programu (na górnym pasku należy wybrać przycisk "Ważne" i następnie "Pomoc").
14.01.2015
Grudzień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W grudniu wydano ujednolicony tekst rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).

W nawiasie nową pozycję w Dzienniku Ustaw, pod którą opublikowano akt. Ujednolicenie miało charakter formalny - nie wprowadza istotnych zmian do treści.
14.01.2015
Duże zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 weszła w życie kolejna porcja zmian wprowadzonych przez ustawę - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).

W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1361);
- Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930).

Zmiany mają na celu dostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Wprowadzone zostają przepisy dotyczące zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych; zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP.
14.01.2015
Liczne zmiany do aktów wprowadzone przez ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 weszła w życie ustawa ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1662).

W związku z powyższym do następujących aktów obecnych w programie Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645);
- Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 1497);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182);
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851);
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155);
- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2013 r., poz. 727);
- Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054);
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275).

Zmiany dostosowują przepisy w celu poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej, m.in. poprzez uproszczenie regulacji, redukcję niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy.
14.01.2015
Zmiany w wielu aktach obecnych w programie - standaryzacja niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25. grudnia 2014 weszła w życie o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 822).

W związku z powyższym do następujących aktów obecnych w programie Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 621);
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162);
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 963);
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 627);
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

Zmiany dostosowują przepisy w celu uproszczenia otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.
14.01.2015
Nowe rozporządzenie w sprawie kodów zawodów
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2015 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r., poz. 760). Zmienione zostało przyporządkowanie niektórych kodów zawodów. Więcej szczegółów znajduje się w tekście załącznika.

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Wypadki i choroby zawodowe".
14.01.2015
120 DPI - poprawa wyglądu dokumentów
Komunikaty
Poprawiono działanie Edytora tekstowego YDO w przypadku, gdy w systemie Windows ustawiony jest duży rozmiar czcionek, np. 120 DPI. Występował wtedy problem z drukowaniem dokumentów.
14.01.2015
Wypadki przy pracy - zmiany na liście z kodami zwodów w związku z nowym rozporządzeniem
Komunikaty
W związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145) zaktualizowano listę z kodami zawodów wymaganych przy sporządzaniu dokumentacji wypadkowej.
14.01.2015
Poprawiono działanie programu podczas pracy przez sieć
Komunikaty
Poprawiono funkcję blokowania edycji stanowisk w modułach "Wypadki przy pracy" oraz "Ocena ryzyka zawodowego", gdy program pracuje przez sieć i dane stanowisko jest już otwarte przez innego użytkownika.
01.12.2014
Listopad - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W listopadzie wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502);
- Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 1497);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645);
- Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1632);
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619);
- Rozporządzenie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1465).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
01.12.2014
2015 r. - Zmiany w ustawie o autostradach i w ustawie o podatku akcyzowym
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 wchodzi w życie ustawa - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1559). Na jej podstawie wprowadza się stosowane zmiany do obecnej w programie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752). Dotyczą one podwyższenia opłaty paliwowej w celu zapewnienia dodatkowych wpływów Funduszu Kolejowego; równocześnie zaproponowano obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz przyjęto rozwiązanie polegające na corocznym transferze środków z Krajowego Funduszu Drogowego do Funduszu Kolejowego w wysokości 400 mln zł w latach 2015-2019.

Treść zmienianego aktu wraz ze stosownymi oznaczeniami znaleźć można w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
03.11.2014
Poszerzono zakres osób, dla których można powielać dane personalne
Zmiana funkcjonalności
W jednej z ostatnich aktualizacji dodawaliśmy funkcję łatwego kopiowania danych personalnych pracownika pomiędzy obsługiwanymi w programie firmami. Obecnie możliwość ta istnieje również dla osób, które nie są pracownikami - np. świadkowie zdarzenia (przy opracowywaniu dokumentacji wypadkowej), czy uczniowie szkół.

W celu podstawienia danych personalnych należy, na ekranie dodawania nowej osoby, wybrać przycisk "Podstaw z innej firmy" widoczny obok tytułu okna w centralnej jego części. Zostanie wyświetlona lista, na której użytkownik może wyszukać odpowiednią osobę do skopiowania informacji.
03.11.2014
Opis stanowiska - podstawianie danych dla poszczególnych wierszy z dotychczas opracowanych stanowisk
Zmiana funkcjonalności
W modułach ORZ oraz Audyt dodano możliwość kopiowania informacji z wybranych wierszy opisu stanowiska, które zostało wcześniej opracowane w programie. Takie rozwiązanie pozwala w łatwy sposób skomponować opis bazujący na kilku wcześniej już istniejących. W celu zaznaczenia wierszy, które mają zostać skopiowane, należy posługiwać się kolumną z "fiszkami".
03.11.2014
Czynniki szkodliwe - nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDSCh
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 24 września 2014 r. uchylone zostało rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833) i zastąpione analogicznym rozporządzeniem o tym samym tytule (Dz. U. z 2014 r., poz. 817). W porównaniu z poprzednio obowiązującym aktem zmianie uległa nomenklatura: obecnie zamiast określenia "pył całkowity" używa się zwrotu "frakcja wdychalna". Ponadto dodanych zostało kilka pozycji do spisu czynników chemicznych. Są też inne pomniejsze zmiany.

Nowy akt prawny odnaleźć można w pakiecie przepisów "Czynniki szkodliwe, chemiczne i wybuchowe".
03.11.2014
Październik - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W październiku wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413);
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
03.11.2014
Zaktualizowano Rejestr Czynników Szkodliwych w związku z nowym rozporządzeniem o NDS i NDSCh
Komunikaty
Baza danych modułu "Rejestr Czynników Szkodliwych" (czynniki chemiczne, pyły oraz czynniki fizyczne) została dostosowana do wymogów nałożonych przez nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 817).
01.10.2014
Zmiany w rozporządzeniu o urządzeniach podłączanych do zbiorników transportowych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 5. września wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1335) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2014 r., poz. 1105. Zmieniona została m. in. treść załącznika do rozporządzenia oraz - w znacznym stopniu - treść paragrafu 2.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Urządzenia - ocena zgodności".
01.10.2014
Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska i innych aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 5. września wchodzi w życie ustawa - o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1101).

W związku z powyższym do następujących aktów obecnych w programie Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148);
- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).

W ogólnym ujęciu zmiany dotyczą ujednolicenia i konsolidacji obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową. Wszystkie zmiany zostały odpowiednio opisane i oznaczone w treści aktów dla ich łatwego odszukania.
14.08.2014
Terminarz badań, szkoleń i uprawnień - poprawione działanie
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono funkcję wyświetlania terminarza, co odczują szczególnie osoby obsługujące dużą liczbę firm (powyżej 15). Użytkownik może wtedy zrezygnować z automatycznego wyświetlania listy, aby zaoszczędzić swój czas i przyspieszyć start samego programu. Terminarz badań, szkoleń i uprawnień można w każdej chwili wygenerować klikając nowo dodany przycisk "Przypomnienia" na pasku w górnej części okna.
14.08.2014
Kopie zapasowe - dalsze usprawnienia
Zmiana funkcjonalności
Tworzenie codziennych kopii zapasowych zostało jeszcze bardziej przyspieszone. Program wykorzystuje ostatnie posiadane przez użytkownika archiwum do wykonania aktualnej kopii danych. Takie rozwiązanie pozwala znacząco skrócić czas operacji - praca staje się wygodniejsza.
14.08.2014
Terminarz - dodano przypomnienie o potrzebie odnowienia ORZ/ Audytu stanowiska
Zmiana funkcjonalności
Od teraz ustawiony przez użytkownika termin wykonania następnej oceny ryzyka zawodowego lub audytu będzie wyświetlany na liście ważnych terminów podczas uruchamiania programu. Odpowiednią datę należy podać w module ORZ w oknie zaleceń do wykonywania pracy lub odpowiednio - w module Audyt stanowisk pracy i obiektów.
14.08.2014
ORZ, Audyt - poprawiono wygląd wydruków
Zmiana funkcjonalności
Tabela podająca źródła oraz szczegółowy opis zagrożeń będzie pomijana na wydruku, jeżeli użytkownik nie uzupełnił wcześniej stosownego pola. Zapewni to większą czytelność sporządzanych wydruków dla stanowisk, na których wszystkie wielkości ryzyka są akceptowalne i nie wymagają szczególnych działań.
14.08.2014
Sierpień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W sierpniu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015);
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025);
- Rozp. z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
14.08.2014
Nowa wersja rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 20.07.2014 weszła w życie nowa wersja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2014, poz. 949. W porównaniu do uprzednio obowiązującego aktu (Dz. U. z 2013 r., poz. 133) zmianie uległa m. in. zawartość załączników.

Nową wersję tekstu rozporządzenia można odnaleźć w pakiecie "Transport".
14.08.2014
Od 1 września 2014 zmiany w ustawie Prawo o drogach publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Wchodzą w życie zmiany do ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) wprowadzane przez ustawę zmieniającą opublikowaną w Dz. U. z 2013, poz. 1446. Wprowadzony zostaje artykuł 12a, zmieniono treść artykułów 13 i 13b. Zmiany mają wyeliminować przypadki posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w tym: utworzenia centralnej ewidencji tych kart i wydawania ich na czas maksymalnie 5 lat. Zaostrza się również karę za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej.

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Transport".
14.08.2014
Nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług - zmiany w treści aktów
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25 lipca 2014 wchodzi w życie nowa ustawa - o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę o cenach

Do następujących aktów Wprowadzono też zmiany wynikające z nowej ustawy:
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851);
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907);
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Zmiany dotyczą m. in. zniesienia obowiązku oznaczania ceną każdej sztuki towaru, który znajduje się w ofercie (wystarczy uwidocznienie cen); nowe przepisy przewidują odstąpienie od określenia wykazu oraz cen poszczególnych towarów. Wszystkie zmiany zostały odpowiednio opisane i oznaczone dla ich łatwego odszukania.
14.08.2014
Przypominanie o kończącej się umowie pracownika
Przypominamy
Przypominamy, że program może automatycznie wyświetlać listę pracowników, którym kończy się okres zatrudnienia. W celu skorzystania z tej funkcji należy uzupełnić w danych personalnych datę zwolnienia pracownika. Gdy będzie się ona zbliżać program zakomunikuje, że należy podpisać nową umowę. Przypomnienie będzie się utrzymywać jeszcze przez 7 dni po wskazanej dacie zwolnienia, jeżeli nie zostanie ona zmieniona przez użytkownika.
31.07.2014
Szybkie robienie archiwum danych - nowy silnik archiwizatora
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja wprowadza duże zmiany w module "Archiwum". Proces archiwizowania został gruntownie przeanalizowany i napisany od nowa, dzięki czemu kopie zapasowe będą się teraz tworzyć niezwykle szybko w porównaniu z poprzednią wersją modułu, nawet gdy użytkownik posiada znaczną ilość danych. Modernizacja ma za zadanie przede wszystkim poprawić komfort pracy związanej z codziennym tworzeniem archiwum - znaczne skrócenie tego procesu oszczędza czas i pozwala skupić się na innych zadaniach.

Okno archwizatora jest bardziej przyjazne w obsłudze: natychmiast reaguje na komendy użytkownika, proces tworzenia archiwum można przerwać w każdej chwili.
31.07.2014
Pobieranie z internetu krótkich, bieżących usprawnień programu
Zmiana funkcjonalności
Wzbogacono bezpośrednie pobieranie z internetu bieżących usprawnień programu o funkcję pozwalająca na zapoznanie się z opisem usprawnienia przed jego pobraniem.
31.07.2014
Ujednolicenia tekstu aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849);
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
31.07.2014
Nowe rozporządzenie w sprawie wypadków w Policji i w innych służbach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 lipca 2014 weszło w życie nowe rozporządzenie o wypadkach w Policji i w innych służbach mundurowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 863). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1453).

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Wypadki i choroby zawodowe".
31.07.2014
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych w programie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409);
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950);
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907);
- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2013 r., poz. 727);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 404);
- Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213).

Zmiany obwiązują od 10 sierpnia 2014 r. i związane są z procesem deregulacji 9 zawodów rynku finansowego (m. in. księgowy) oraz 82 zawodów technicznych, dzięki czemu praca w tej grupie zawodów będzie łatwiej osiągalna. Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
31.07.2014
Zmiany w ustawie o rehabilitacji niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 16 lipca 2014 obowiązują zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) wprowadzone przez akt zmieniający (Dz. U. z 2014 r., poz. 877). Treść przepisów art. 15 została dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Niepełnosprawni w firmie".
31.07.2014
Zmiany w ustawie Prawo energetyczne
Zmiany w aktach prawnych
Od 22 lipca 2014 obowiązują zmiany do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) wprowadzone przez akt zmieniający (Dz. U. z 2014 r., poz. 900). W ogólnym ujęciu nowa treść przepisów dotyczy wykonania prawa UE poprzez implementację postanowień dyrektywy z 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego.

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Urządzenia elektroenergetyczne i ciśnieniowe".
31.07.2014
Sprawdzanie poprawności numerów PESEL w danych personalnych pracowników
Komunikaty
Do programu został dodany mechanizm sprawdzający poprawność wpisywanych numerów PESEL pracowników. Pozwoli to uniknąć pomyłki przy uzupełnianiu danych personalnych.
31.07.2014
Sprawdzanie poprawności NIP w danych personalnych pracowników oraz w danych kontrahentów
Komunikaty
Dodano mechanizm sprawdzający prawidłowość wpisywanego numeru NIP w oknie danych kontrahenta oraz numeru NIP pracownika (jeżeli go używa). Pozwoli to uniknąć pomyłki przy uzupełnianiu danych w programie oraz późniejszego sporządzania ewentualnych korekt dokumentów.
01.07.2014
ORZ - dodano listę ze spisem czynników środowiska pracy i skutkami zagrożeń
Zmiana funkcjonalności
W celu ułatwienia pracy związanej z opracowywaniem oceny ryzyka zawodowego, w lipcowej aktualizacji programu dodane zostały dwie listy, które mają za zadanie uprościć tę procedurę. Uporządkowany spis z miejscem na zapisanie uwag pozwoli lepiej przygotować się do pracy. Listę można wyświetlić w najnowszej wersji modułu (od 2014 roku), klikając przycisk "Wydruk list" znajdujący się w kolumnie przycisków po prawej stronie okna.

Dla stanowisk opracowanych w starszych wersjach moudłu ORZ przycisk jest niedostępny.
01.07.2014
Import danych dotyczących szkoleń oraz badań pracowników
Zmiana funkcjonalności
W lipcowej aktualizacji została rozwinięta funkcja importu danych do programu. Obecnie można zaimportować informacje dotyczące odbytych oraz zaplanowanych szkoleń i badań. Zostaną one umieszczone w danych personalnych pracowników pod przyciskiem "Szkolenia, badania, uprawnienia". Wszystkie aktywne szkolenia i badania znajdujące się na tej liście są też brane pod uwagę przy sporządzaniu przez program wykazu przypomnień.

Okno importu można otworzyć, wchodząc do modułu "Personel" i wybierając przycisk "Import" w kolumnie przycisków po prawej stronie. Więcej informacji na temat importu danych personalnych można znaleźć w pliku pomocy do programu (na górnym pasku należy wybrać przycisk "Ważne" i następnie "Pomoc").
01.07.2014
Kopiowanie danych pracownika pomiędzy firmami obsługiwanymi w programie
Zmiana funkcjonalności
W celu ułatwienia pracy z programem oraz z uwagi na prośby użytkowników wprowadzona została opcja łatwego kopiowania danych personalnych pracownika pomiędzy obsługiwanymi w programie firmami. Rozwiązanie to powinno znacznie uprościć migrację danych w przypadku chęci założenia nowego konta dla prowadzonej firmy. Pozwala ono również na szybkie i rzetelne uzupełnienie kartoteki pracowników, kiedy jedna osoba jest zatrudniona w kilku firmach jednocześnie.

W celu podstawienia danych personalnych należy, na ekranie dodawania nowego pracownika, wybrać przycisk "Podstaw z innej firmy" widoczny obok tytułu okna w centralnej jego części. Zostanie wyświetlona lista, na której użytkownik może wyszukać odpowiednią osobę do skopiowania informacji.
01.07.2014
Przypominanie o konieczności badania pracowników po długim okresie zwolnienia lekarskiego
Zmiana funkcjonalności
W danych personalnych dodano ustawienie, które będzie przypominać o konieczności wykonania badania przed dopuszczeniem do pracy w sytuacji, gdy pracownik przebywał długo na zwolnieniu lekarskim. Stosowna informacja będzie wyświetlana na wykazie przypomnień do momentu jej wyłaczenia.

Aby umieścić przypomnienie na wykazie należy w danych personalnych wybrać "Konieczne badanie po zwolnieniu lekar.".
01.07.2014
Opublikowano ujednolicone wersje aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W czerwcu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozp. z dnia 17 grudnia 2002 r. o ewidencjonowaniu przychodów oraz środków trwałych i wartości niematerialnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 701);
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 710);
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752);
- Rozp. z dnia 27 kwietnia 2010 r. o klasyfikacji zawodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 760).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
01.07.2014
Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym i innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych w programie:
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Zmiany, które wchodzą w życie 1 lipca, służą wyeliminowaniu przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w tym: utworzenia centralnej ewidencji tych kart i wydawania ich na czas maksymalnie 5 lat. Zaostrzono również karę za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej.
01.07.2014
Wprowadzono ułatwienia w wyznaczaniu turystycznych szlaków rowerowych i pieszych - zmiany w treści aktów
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych w programie:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518);
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

Zmiany, które wchodzą w życie 21 czerwca dotyczą umożliwienia poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienia wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
01.07.2014
Terminarz BHP - poprawione działanie przy pracy przez sieć
Komunikaty
Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie Terminarzu Bhp podczas pracy programu przez sieć.
30.05.2014
Zamieszczono ujednolicone teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W maju wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600);
- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622);
- Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r., poz. 635);
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
30.05.2014
Zmiany w Kodeksie postęp. cywilnego - świadczenia odszkodowawcze dla służb mundurowych
Zmiany w aktach prawnych
W paragrafie 5 Kodeksu wprowadzono nowe regulacje dotyczące świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, AW, CBA oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy tych służb w razie wypadku i choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.

Zmiany zostały stosownie oznaczone i opisane w treści aktu.
30.05.2014
Zmiany do wielu aktów prawnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych w programie:
- Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
29.04.2014
Dokonywanie oceny zagrożeń za pomocą tabelki w ORZ wykonanych metodą RS i PHA
Zmiana funkcjonalności
Aktualizacja programu z maja 2014 kontynuuje zmiany, które zaczęliśmy wprowadzać w marcu. Ekran oceny zagrożeń dla stanowisk opracowanych zgodnie z metodami RS i PHA został wzbogacony o tabelkę ułatwiającą ustalenie istotności danego zagrożenia. Z tabelki jasno wynika, jakie czynniki miały wpływ na wynik końcowy ORZ. Rozwiązanie to pozwala przechowywać informacje, które mogą okazać się przydatne w przyszłości, np. podczas aktualizowania ocen.

Ocenę zagrożeń/wymagań można przeprowadzać bez użycia tabelki - tak, jak wyglądało to dotychczas.
29.04.2014
Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na prośby klientów moduł "Wypadki przy pracy" został wzbogacony o rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Mimo braku wymogów formalnych odnośnie prowadzenia rejestru takich zdarzeń, zdajemy sobie sprawę, że niosą one ze sobą ważne informacje dla wszystkich pracowników firmy, w szczególności zaś dla behapowców, którzy dzięki prawidłowej ewidencji niepożądanych zjawisk mogą dążyć do ich eliminacji w przyszłości.

Obok zakładki z informacjami ogólnymi oraz dla GUSu dodano zakładkę "Rejestr", która pozwala sporządzić dokładny spis wszystkich potencjalnych wypadków wraz z opisem ich przewidywanych skutków i zaleceniami na przyszłość.
29.04.2014
Szkolenia: dodano przyciski ułatwiające nawigację
Zmiana funkcjonalności
Główny ekran modułu "Szkolenia" został wzbogacony o przyciski "Następny" oraz "Poprzedni" ułatwiające szybkie przechodzenie pomiędzy kolejnymi szkoleniami zapisanymi w programie. Dzięki temu nie trzeba już za każdym razem używać przycisku "Lista", aby wybrać interesujące nas szkolenie.
29.04.2014
Szkolenia: zmodernizowano dokument raportu z przeprowadzonych szkoleń
Zmiana funkcjonalności
Wydruk raportu z przeprowadzonych szkoleń we wskazanym przez użytkownika okresie został wzbogacony o dwie ważne informacje, które powinny ułatwić pracę każdemu behapowcowi. Są to: numer szkolenia oraz numer zaświadczenia, do których odnosi się wpis w sporządzonym raporcie. W celu uzyskania nowej wersji dokumentu należy posłużyć się przyciskiem "Raport" widocznym w module "Szkolenia".
29.04.2014
ŚOI - dobór: Wykaz ŚOI dla stanowisk pracy występujących w danym oddziale firmy
Zmiana funkcjonalności
Wydruk ŚOI wymaganych dla każdego stanowiska pracy w zakładzie został wzbogacony o możliwość wyboru oddziału firmy, dla którego wykaz ten ma zostać sporządzony. Funkcja ta stanowi swoisty filtr pokazujący tylko Środki Ochrony Indywidualnej właściwe stanowiskom występującym w konkretnym oddziale firmy. Stanowi to alternatywę dla dotychczas dostępnego sortowania wymaganych ŚOI w kolejności alfabetycznej i bez podziału na oddziały. Takie rozwiązanie z pewnością okaże się pomocne w firmach o złożonej strukturze organizacyjnej.

W celu uzyskania wydruku należy, po wejściu do modułu "ŚOI - dobór" wybrać przycisk "Drukuj" widoczny na górnym pasku po lewej stronie. W nowym oknie należy następnie wybrać interesujący nas oddział firmy lub nie dokonywać wyboru. Zostanie wtedy pokazany wydruk starego typu, tzn. dla wszystkich stanowisk i bez podziału na oddziały.
29.04.2014
Zmiany w ustawie Prawo energetyczne
Zmiany w aktach prawnych
Od 9 maja wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 457), która zmienia Art. 9p ustawy Prawo energetyczne. Zmiany dotyczą ustępów 3 oraz 4 i odnoszą się do zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne. Nowości zostały oznaczone w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie "Urz. elektroenerg. i ciśnieniowe".
29.04.2014
Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 16 kwietnia 2014 wchodzą w życie zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowane w Dz. U. z 2014 r., poz. 423. Jedną z ważnych zmian jest podniesienie progu finansowego, od którego ustawa znajduje zastosowanie z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowy próg odnosi się do wszystkich kategorii zamawiających. Wszelkie zmiany zostały opisane i oznaczone w treści aktu, który można odnaleźć w pakiecie "Zamówienia publiczne".
31.03.2014
Automatyczne zaznaczanie dni wolnych od pracy na karcie rocznej ewidencji obecności w pracy
Zmiana funkcjonalności
Udoskonalony został wzór Rocznej karty ewidencji obecności w pracy, który dostępny jest dla użytkowników w module "Personel" po wybraniu ze spisu dokumentów kolejno pozycji --> "W trakcie stosunku pracy" --> "Roczne karty ewidencji obecności w pracy". W celu uzyskania we wzorze dni ustawowo wolnych należy na liście po prawej zaznaczyć pożądanego pracownika, otworzyć dokument z ewidencją - na liście po lewej stronie, a następnie wcisnąć przycisk "Wstaw dane" widoczny u góry w oknie edytora tekstowego.
31.03.2014
Przepisy podatkowe - zmiany dotyczące samochodów w firmie
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 kwietnia 2014 wchodzą w życie zmiany opublikowane w aktach zmieniających opublikowanych w Dz. U. z 2014 r., poz. 312 oraz poz. 369. Dotyczą one następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722), pakiet "VAT i akcyza";
- Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1054);
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397).

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
28.02.2014
Zmodernizowano ekran oceny zagrożeń dla ORZ wg PN 3 i 5 pkt oraz ekran oceny wymagań w Audycie
Zmiana funkcjonalności
W bieżącej aktualizacji wprowadzono ważne zmiany na ekranie oceny zagrożeń dla stanowisk opracowanych według metod PN 3 pkt oraz PN 5 pkt. W zależności od metody, w której sporządzana jest ocena ryzyka zawodowego, po prawej stronie okna wyświetli się właściwa tabelka służąca do zaznaczania istotności konkretnego zagrożenia. Z tabelki jasno wynika jakie dokładnie czynniki mają wpływ na końcową ocenę. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą kontrolę podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego i dostarcza informacji, które mogą okazać się pomocne w przyszłości.

Zmianom poddano również ekran oceny wymagań w module "Audyt stanowisk pracy i obiektów".

Ocenę zagrożeń/wymagań można przeprowadzać bez użycia tabelki - tak, jak wyglądało to dotychczas.
28.02.2014
ORZ - Podstawianie danych dotyczących opisu stanowiska
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na prośby klientów udoskonalono możliwość podstawiania danych dotyczących opisu stanowiska pracy podczas sporządzania oceny ryzyka zawodowego w nowej wersji modułu (wersja z 2014 r.). Podstawianie działa dla stanowisk znajdujących się w obrębie jednej firmy oraz dla stanowisk znajdujących się w innych firmach w programie.

Aby przejść do ekranu z opisem stanowiska należy - w module Ocena ryzyka zawodowego - wybrać przycisk "Opis stanow." widoczoczny po prawej stronie okna.
28.02.2014
ORZ - Podstawianie zaleceń dotyczących wykonywania pracy
Zmiana funkcjonalności
Na ekranie zaleceń do wykonywania pracy dodano możliwość podstawiania informacji z wcześniej opracowanych w module stanowisk. Podstawianie obejmuje następujące pola:
- Organizacja stanowiska pracy;
- Ochrony indywidualne i odzież;
- Wykonywanie pracy i szkolenia;
- Uwagi.
28.02.2014
ORZ - Obsługa wydruków z bardzo długimi zaleceniami do wykonywania pracy
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono usterkę, która uniemożliwiała poprawny wydruk oceny ceny ryzyka zawodowego, jeżeli ilość tekstu w komórkach:
- Organizacja stanowiska pracy,
- Ochrony indywidualne i odzież,
- Wykonywanie pracy i szkolenia

przekraczała 1 stronę A4.
28.02.2014
Ujednolicono tekst rozporządzenia o zwiększonym ryzyku awarii
Zmiany w aktach prawnych
Od 14 lutego obowiązuje ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 1479, ale ujednolicenie miało charakter formalny i nie zawiera istotnych zmian. Dokument można odnaleźć w pakiecie "Ochrona środowiska".
28.02.2014
Ujednolicono tekst rozporządzenia o Bhp przy promieniowaniu optycznym
Zmiany w aktach prawnych
Od 23 grudnia obowiązuje ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne. Akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 1619. Dokument można odnaleźć w pakiecie "Szczegółowe wymagania bhp".
28.02.2014
Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Zmiany w aktach prawnych
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zostaje zmieniona z dniem 14 lutego treść załącznika dotycząca znaków drogowych odnoszących się do stref płatnego parkowania (znaki D-44 oraz D-45). Zmiany zostały wprowadzone aktem opublikowanym w Dz. U. 2013 r., poz. 1325. Zmieniony akt dostępny jest w pakiecie "Transport".
28.02.2014
Ujednolicono Rozporządzenie o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku
Zmiany w aktach prawnych
Od 22 stycznia obowiązuje ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 112. Zmieniony dokument można odnaleźć w pakiecie "Ochrona środowiska".
30.01.2014
Nowa stawka przeciętnego oraz min. wynagordzenia - szegóły w module "ZUS, diety, km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
30.01.2014
Nowe wartości składek na ZUS dla przedsiębiorców - szegóły w "ZUS, diety, km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
30.01.2014
Obecnie ograniczenie podstawy wymiaru składek na ZUS wynosi 112 380 zł
Zmiana wskaźników gospodarczych
30.01.2014
Zastąpiono tekst ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2014 wszedł w życie tekst ustawy o o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888), który zastąpił dotychczas obowiązujący akt opublikowany w Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638. Nowa ustawa cechuje się znacznie większą objętością. Jej pełny tekst wraz z załącznikami dostępny jest po wpisaniu metryki w oknie wyszukiwania aktów prawnych.
03.01.2014
Zmiany w tekście ustawy o ochronie środowiska
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 4 listopada 2013 został wprowadzony ujednolicony tekst ustawy o ochronie środowiska. Dotychczasowy tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 25, poz. 150 został zastąpiony nowym - Dz. U. z 2013 r., poz. 1232. Zmiany miały charakter porządkowy.

Od nowego roku obowiązują również zmiany wprowadzone przez poniższe akty zmieniające:
- Dz. U. z 2013 r., poz. 21;
- Dz. U. z 2013 r., poz. 888;
- Dz. U. z 2013 r., poz. 1238.

Zostały one stosowanie oznaczone oraz opisane w treści ustawy, którą można obejrzeć w pakiecie "Ochrona środowiska".
03.01.2014
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Zmiany w aktach prawnych
Od 2 grudnia obowiązuje ujednolicony tekst ustawy o transporcie drogowym Dotychczasowy tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2012 r. Nr 217, poz. 1265 został zastąpiony nowym - Dz. U. z 2013 r., poz. 1414. Od nowego roku obowiązują również zmiany wprowadzone przez ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829).

Wszystkie zmiany są stosowanie oznaczone oraz opisane w treści ustawy, którą można obejrzeć w pakiecie "Transport".
03.01.2014
Zmiany w ustawie Prawo budowlane
Zmiany w aktach prawnych
Od 29 listopada obowiązuje ujednolicony tekst ustawy Prawo budowlane, który zastępuje dotychczasowy - opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 243, poz. 1623. Nowy tekst aktu dostępny jest w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 1409.

Wszystkie zmiany zostały w przepisach zostały stosowanie oznaczone oraz opisane. Ujednolicony tekst można obejrzeć w pakiecie "Prawo budowlane i nieruchomości".
03.01.2014
Ujednolicono tekst rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25 listopada wszedł w życie ujednolicony tekst Rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Aktualny tekst opublikowany został w Dz. U. z 2013 r., poz. 1367 i zastąpił on tekst z Dz. U. 2009 r. Nr 105, poz. 869. Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Wypadki i choroby".
03.01.2014
Ujednolicono tekst rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25 listopada obowiązuje ujednolicona wersja rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Aktualny tekst opublikowany został w Dz. U. z 2013 r., poz. 1379 i zastąpił on tekst z Dz. U. 2002 r. Nr 132, poz. 1121. Zmiany mają charakter porządkowy. Zostały one opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Wypadki i choroby".
23.12.2013
Zmiany w sposobie wykonywania Oceny Ryzyka Zawodowego
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzony został nowy, bardziej czytelny sposób wykonywania Oceny Ryzyka Zawodowego. Zmiany dotyczą ocen wykonywanych we wszystkich metodach dostępnych w programie. Zmodernizowano również wzory wydruku w module ORZ.
31.10.2013
Zmiany na ekranie z aktami prawnymi - dodano nowy pakiet przepisów
Zmiana funkcjonalności
Na głównym ekranie programu zmieniona została kolejność pakietów z aktami prawnymi. Ponadto, dla łatwiejszego wyszukiwania przepisów, utworzony został nowy pakiet "Czynniki szkodliwe, chemiczne i wybuchowe".
31.10.2013
Dodano nowy sposób numerowania protokołów powypadkowych
Zmiana funkcjonalności
W bieżącej wersji programu moduł "Wypadki przy pracy" został poszerzony o możliwość zmiany domyślnego numerowania sporządzanej dokumentacji wypadków. Dotyczy to "Protokołów powypadkowych", "Karty wypadku GUS" oraz "Poleceń powypadkowych". Dotychczasowa numeracja składała się z dwóch członów: kolejnego numeru oraz roku, w którym dokument był sporządzany. Obecnie użytkownik może wybrać opcję, aby wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego rozpocząć numerowanie dokumentów od nowa - tj. od numeru 1. Sposób numerowania dokumentacji powypadkowej można zmienić wybierając z górnego paska przycisk "Ustaw" w module "Wypadki przy pracy" i tam - właściwą opcję.

Przypominamy jednocześnie, że numer wypadku zostanie trwale zapisany w programie dopiero po uzupełnieniu zakładki "Protokół".
31.10.2013
Wprowadzono dodatkowy (kolorowy) wzór protokołu powypadkowego
Zmiana funkcjonalności
W związku z prośbami klientów wprowadzona została w bieżącej wersji programu kolorowa wersja protokołu powypadkowego. Zastosowano w niej kolory identyczne, jak we wzorze Państwowej Inspekcji Pracy. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku wykorzystania komputera do sporządzania protokołu dopuszcza się wersję czarno-białą wydruku.

Pożądaną wersję protokołu powypadkowego można wybrać w module "Wypadki przy pracy", klikając przycisk "Ustaw" na górnym pasku.
31.10.2013
Ujednolicenie tekstu oraz zmiany w Ustawie o dozorze technicznym
Zmiany w aktach prawnych
Od 26 sierpnia obowiązuje ujednolicony tekst Ustawy o dozorze technicznym. Aktualny tekst opublikowany został w Dz. U. z 2013 r., poz. 963 i zastąpił on tekst z Dz. U. 2000 r. Nr 122, poz. 1321. Dodatkowo do aktu obowiązują zmiany od dnia:
- 11 września wynikające z ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984); w art. 37 dodano pkt 18, który poszerza zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Urządzenia-ocena zgodności".
31.10.2013
Zmiany w ustawie prawo energetyczne oraz w innych aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 11 września 2013 r. weszły w życie zmiany do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), które zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 984. Wprowadzonych zostało wiele zmian do aktu, m. in. określono definicję odbiorcy przemysłowego (art. 3, pkt 20e ustawy) oraz obowiązki, jakie dla niego wynikają.

Wszystkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Urz. elektroenerg. i ciśnieniowe".

Powyższa ustawa zmienia również inne akty obecne w programie:
- ustawę o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966), pakiet "Prawo budowlane i nieruchomości";
- ustawę o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 963), pakiet "Urządzenia - ocena zgodności";
- ustawę o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), pakiet "Zamówienia publiczne";
- ustawę o dozorze technicznym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), pakiet "Prawo budowlane i nieruchomości";
- ustawę o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219), pakiet "Inspekcje i kontrole".
31.10.2013
Dodano nowy akt - o wymaganiach dotyczących bhp związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej
Zmiany w aktach prawnych
Wprowadzony został nowy akt prawny - Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931). Nowy akt można odnaleźć w pakiecie "Czynniki szkodliwe, chemiczne i wybuchowe".
31.10.2013
Dodano nowy akt - o bhp przy pracach narażających na zranienie ostrymi narzędziami (podczas udzielania świadczeń zdrowotnych)
Zmiany w aktach prawnych
Wprowadzony został nowy akt prawny - Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 696). Nowy akt można odnaleźć w pakiecie "Szczegółowe wymagania bhp".
31.10.2013
Ujednolicono tekst ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 30 września wszedł w życie ujednolicony tekst Ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym (opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 1155). Zastąpił on dotychczasowy tekst opublikowany w Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495. Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "Inne przepisy" w pakiecie "Ochrona środowiska".
31.10.2013
Wprowadzono nowy tekst aktu dotyczący bhp przy urządzeniach energetycznych
Zmiany w aktach prawnych
Od 24 października obowiązują nowe przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które zostały opublikowane w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 492) i zastępują dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912).

W porównaniu z wcześniej obowiązującym tekstem, akt został znacznie skrócony w związku z tym, iż zawiera odniesienia do regulacji zawartych w innych przepisach. Tekst aktu można odnaleźć w pakiecie "Urz. elektroenerg. i ciśnieniowe".
31.10.2013
Zmiany w rozporządzeniu ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 3 października weszły zmiany opublikowane w Dz. U .z 2013 r., poz. 762 do rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). Wszystkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Prawo budowlane i nieruchomości".
31.10.2013
Ujednolicono tekst ustawy o odpadach wydobywczych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25 września wszedł w życie ujednolicony tekst Ustawy o odpadach wydobywczych (opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 1136). Zastąpił on dotychczasowy tekst opublikowany w Dz. U. 2008 r. Nr 138, poz. 865. Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "Inne przepisy" w pakiecie "Ochrona środowiska".
31.10.2013
Ujednolicono tekst ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 października wszedł w życie ujednolicony tekst Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 1162). Zastąpił on dotychczasowy tekst opublikowany w Dz. U. 2005 r. Nr 25, poz. 202. Nowy tekst wraz z oznaczonymi zmianami odnaleźć można w grupie "Inne przepisy" w pakiecie "Ochrona środowiska".
01.10.2013
Ujednolicenie tekstu oraz zmiany w Ustawie o zamówieniach publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Od 9 sierpnia obowiązuje ujednolicony tekst Ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualny tekst opublikowany został w Dz. U. z 2013 r., poz. 907 i zastąpił on tekst z Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759. Dodatkowo do aktu obowiązują zmiany od dnia:
- 11 września wynikające z ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), zmienione zostały art. 5 oraz art. 29,
- 24 września wynikające z ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1047), w artykule 4 dodano punkt 14).

Wszystkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "Prawo dla firm" w pakiecie "Zamówienia publiczne".
28.08.2013
Wprowadzono nowy moduł - Dozór techniczny maszyn i urządzeń
Zmiana funkcjonalności
Dodano moduł służący do prowadzenia nadzoru nad maszynami i urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu. Użytkownik łatwo stworzy w nim listę tych sprzętów i zawrze dane dotyczące nazwy oraz lokalizacji, jak również daty ostatniego i kolejnego badania. Najważniejsze cechy modułu to:
- automatyczne przypominanie o zbliżających się terminach badań sprzętu,
- szybkie wyszukanie żądanych informacji.

Do nowego modułu można wejść poprzez przycisk "Dozór techniczny maszyn i urządzeń" widoczny po prawej stronie głównego okna programu.
28.08.2013
W ORZ dodano możliwość usuwania zagrożeń oraz źródeł zagrożeń dodanych przez użytkownika
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena ryzyka zawodowego" wprowadzono możliwość usuwania zagrożeń oraz źródeł zagrożeń, które zostały dodane uprzednio przez użytkownika. Usunięcie zagrożenia lub jego źródła z listy po lewej stronie ekranu spowoduje, że nie będzie się ono pokazywać w sporządzanych później ocenach ryzyka, pozostanie natomiast w tych ocenach ryzyka zawodowego, w których już zostało użyte przez użytkownika. Nowa funkcja dotyczy wyłącznie stanowisk ocenianych według nowej metody dostępnej w programie.
28.08.2013
Poprawiono działanie identyfikatorów w Danych Personalnych pracownika
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość ustawienia własnej nazwy dla identyfikatorów dostępnych w oknie Danych Personalnych pracownika. Korzystając z tej funkcji można przypisać do każdego pracownika dwie dowolne cechy dotyczące np. wykształcenia lub obecnych zarobków. Ustawienie własnej nazwy identyfikatora poprawia czytelność i ułatwia pracę z filtrem (dostępnym w module służącym do zarządzania personelem firmy).
28.08.2013
Zmiany w Kodeksie pracy - regulacja czasu pracy
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 23 sierpnia weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy, które wprowadza ustawa zmieniająca z 12 lipca (Dz. U. z 2013 r., poz. 896). Zmiany dają możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy. Poniżej spis najważniejszych zmian:

- Artykuł 129 stanowi, że pracodawca, w pewnych warunkach, będzie mógł wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy, co pozwala mu przykładowo ustanowić miesiąc wolny od pracy. Pracownicy zaś będą musieli odrabiać ten okres w czasie, kiedy normalnie mieliby wolne. Pracodawca musi przestrzegać minimalnych wymiarów wypoczynku.
- W artykule 140'1' zawarte są nowe informacje dotyczące różnych godzin rozpoczynania czasu pracy, które m. in. ustalają, że " ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych".
- Dodany w artykule 151 paragraf 2'1' reguluje zwalnianie pracownika od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowywanie czasu zwolnienia nie jest po nowelizacji uważane za pracę w godzinach nadliczbowych.

Znowelizowany tekst Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 Nr. 21, poz. 94) wraz z zaznaczonymi zmianami znajduje się w pakiecie przepisów "Prawo pracy".
28.08.2013
Poprawiono nomenklaturę w module "Ocena ryzyka zawodowego"
Komunikaty
Zmiana nomenklatury obejmuje przede wszystkim nazwy zagrożeń oraz źródeł zagrożeń stosowanych w ocenie ryzyka zawodowego i dotyczy ocen wykonanych według nowej metody dostępnej w programie.
30.07.2013
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 16 lipca wchodzą w życie zmiany do ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155), które wprowadza ustawa zmieniająca opublikowana w Dz. U. z 2013 r., poz. 567. Zmiany spowodowane są wdrożeniem dyrektywy unijnej, która dotyczy organizacji czasu pracy osób zajmujących się transportem drogowym. Kierowcy niepozostający w stosunku pracy, czyli samozatrudnieni, są zobligowani do prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Czas pracy kierowców średnio w tygodniu nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Maksymalny czas pracy w tygodniu jest ustalony na 60 godzin pod warunkiem, że w ciągu 4 miesięcy średnia liczba godzin pracy na tydzień nie przekroczy 48.

Zmiany zostały oznaczone w treści aktu, który jest dostępny w pakiecie "Prawo pracy".
30.07.2013
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Zmiany w aktach prawnych
16 maja opublikowana została (publikacja w Dz.U. z 2013 r. poz. 567) ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265) oraz ustawy o czasie pracy kierowców Dz. U. z 2012 r., poz. 1155). Większość zmian wchodzi w życie od 15.08.2013, jednak zmiany dotyczące czasu pracy kierowców obowiązują od 16 lipca 2013 r.

Istotne dla przedsiębiorców zmiany w ustawie o transporcie drogowym to, m.in.:
- określono dokumenty jakie są wymagane do uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy przewoźnika drogowego oraz do uzyskania licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
- wprowadzono ułatwienia z dokumentowaniem sytuacji finansowej przewoźnika, jego kompetencji zawodowej oraz wymagań związanych z posiadaniem pojazdów;
- zniesiono wymagania co do niekaralności kierowców zatrudnionych lub współpracujących z firmami wykonującymi transport drogowy,
- wprowadzono rozwiązania poprawiające sytuację prawną przedsiębiorcy, gdy istnieją przesłanki do utraty dobrej reputacji;
- wprowadzono ograniczenia czasowe co do możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego przez organy kontroli w sprawach o nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorców (2-letni okres #przedawnienia#),
- rozszerzenie uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego;
- zachowanie przez przewoźników dotychczasowych uprawnień przewozowych,
- przewoźnicy zachowują dotychczasowe uprawnienia przewozowe.

Wszelkie zmiany do tej ustawy zostały oznaczone w tekście aktu, który dostępny jest w pakiecie "Transport".

Zmiany dotyczące ustawy o czasie pracy kierowców zostały opisane w osobnym wpisie do bieżącej aktualizacji.
25.06.2013
Znaczące usprawnienie oceny ryzyka zawodowego. Metody Risk Score oraz PHA w zupełnie nowych wersjach.
Zmiana funkcjonalności
Obecna aktualizacja programu poświęcona jest znaczącej przebudowie metod stosowanych do oceny ryzyka zawodowego, przy czym wprowadzone zmiany nie ograniczają możliwości korzystania z programu w dotychczasowy sposób.
Zmiany obejmują:
- wprowadzenie 2 nowych, dodatkowych sposobów ORZ metodami RS oraz PHA, zawierającymi dodatkowy etap oceny - źródła zagrożeń oraz zupełnie nowe listy zagrożeń;
- znaczne ułatwienie wprowadzania ocen dla metod Risk Score oraz PHA za pomocą strzałek klawiatury;
- wprowadzenie wspólnych list stanowisk dla wszystkich metod oceny (dotychczas w np. metodzie wg PN dotąd nie było widać stanowisk opracowanych innymi metodami);
- możliwość łatwej zmiany metody dla stanowisk już opracowanych;
- bardziej intuicyjne dokonywanie wyboru metody oceny (przy dodawaniu nowego stanowiska);
- zebranie wszystkich metod oceny w jednym module.
25.06.2013
Ujednolicono tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 11 czerwca zaczyna obowiązywać ujednolicony tekst ustawy z 2-go lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 672. W porównaniu z poprzednią wersją ujednoliconą aktu, nowy tekst zawiera zmiany, które wprowadzano stopniowo od listopada 2009 do grudnia 2012 r. oraz zmiany w wynikłe z przepisów ogłoszonych przed 20. kwietnia 2013 r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest jedną z kluczowych z punktu widzenia firmy, gdyż zawiera szereg przepisów odnoszących się do jej funkcjonowania oraz określa zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców. Tekst ustawy można odnaleźć w pakiecie "Działalność gospodarcza".
25.06.2013
Zmiany w ustawie Kodeks pracy oraz innych aktach prawnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
17 czerwca wchodzą w życie zmiany do ustawy Kodeks Pracy. Zmiany te ostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 675 i dotyczą przede wszystkim wydłużenia urlopu macierzyńskiego o 2 tygodnie oraz wprowadzenia nowego rodzaju urlopu - rodzicielskiego. Nową wersję aktu z zaznaczonymi wszystkimi zmianami można odnaleźć w pakiecie "Prawo pracy".

Nowelizacja ta pociągnęła za sobą również zmiany w innych aktach prawnych obecnych w programie:
- Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r, poz. 674), pakiet "Prawo pracy"
- Ustawie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), pakiet "Niepełnosprawni w firmie"
- Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585), pakiet "Ubezpieczenia społeczne"
- Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512), pakiet "Ubezpieczenia społeczne"
- Ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121), pakiet "Prawo pracy"

Zmiany w tych aktach są jednak niewielkie i polegają na dostosowaniu brzmienia do zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy.
25.06.2013
Wszedł w życie ujednolicony tekst ustawy o ochronie przyrody
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod pozycją 627 został opublikowany ujednolicony tekst ustawy o ochronie przyrody, który obowiązuje od 3 czerwca. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim przeniesienia części kompetencji w gestii ochrony przyrody z wojewody na regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Podano też informacje o stawkach opłat za wstęp do rezerwatów przyrody. Wszystkie zmiany można znaleźć w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie "Ochrona środowiska".
31.05.2013
Zmiany na ekranie Danych Personalnych pracownika - własne identyfikatory
Zmiana funkcjonalności
Dane Personalne zostały rozwinięte o możliwość opisania każdego pracownika za pomocą dwóch pól (identyfikatorów) z informacjami dowolnie wybranymi przez użytkownika. Jest to elastyczne rozwiązanie, które pozwala na wprowadzenie danych na temat np. wykształcenia, posiadanych przez pracownika uprawnień, ulg i innych. Identyfikatory znajdują się w dolnej części ekranu Danych Personalnych pod nazwą "Pole własne". Wprowadzone identyfikatory można następnie wykorzystać przy wyszukiwaniu pracowników spełniających określone kryteria ( przycisk "Filtr" przy liście personelu).
31.05.2013
Otwieranie i edycja plików generowanych w Vademecum BHP na innych komputerach
Zmiana funkcjonalności
Do dyspozycji naszych klientów oddano specjalnie przygotowaną wersję Edytora YDO, który obsługuje dokumenty generowane w programach rodziny Vademecum (format .ydo).

Listy z modułu SZKOLENIA lub oceny ryzyka zawodowego oraz szereg innych dokumentów utworzonych w Vademecum BHP można teraz bezproblemowo przenosić między komputerami, nawet gdy na którymś z nich nie zainstalowano naszego programu. Dokumenty edytuje się i drukuje w ten sam, łatwy sposób.

Edytor YDO można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: www.bhp1.pl/edytor. Stosowna informacja pojawi się również po wybraniu z górnego menu edytora: "Plik" --> "Otwórz na innym komputerze".
31.05.2013
Uproszczono instalację aktualizacji dla klientów posiadających kilka programów z serii Vademecum
Zmiana techniczna
W celu ułatwienia pracy naszym klientom, którzy posiadają więcej niż jeden program z rodziny Vademecum, zautomatyzowany został proces aktualizacji. Instalator sam wykryje, czy na komputerze użytkownika znajdują się inne programy naszej firmy oraz uzupełni je o potrzebne komponenty wymagane do poprawnego działania.
31.05.2013
Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Zmiany w aktach prawnych
Od 7-go czerwca wchodzą w życie przepisy nowelizujące rozporządzenie sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 190, poz. 1277). Nowe przepisy opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 600 ustalają, iż formularz potwierdzenia odbioru przesyłki będzie wysyłany drogą elektroniczną, o ile warunki na to pozwalają. Na formularzu elektronicznym mają znajdować się te same dane, co na formularzu tradycyjnym. Dodatkowo umieszczony będzie napis "Polecona-e".

Zaktualizowany akt prawny można odnaleźć w pakiecie "Prawo cywilne".
31.05.2013
Ujednolicono tekst Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców
Zmiany w aktach prawnych
23-go kwietnia wchodzi w życie ujednolicony tekst Rozporządzenia z 28 września 2002 dotyczącego m. in. opłat za czynności radców prawnych. Nowy tekst został opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 490 i można go odnaleźć w pakiecie "Inne przepisy".

Dodany został m.in. paragraf 6a, który określa wysokość stawek minimalnych w sprawach cywilnych, zmieniono również paragraf 12, który dotyczy tego samego zagadnienia. Nowe ragulacje dotyczą też paragraf 14 określający stawki minimalne w innych sprawach).
31.05.2013
Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Zmiany w aktach prawnych
Od 11 maja wchodzą w życie zmiany do Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475). Zmiany te opublikowano w Dz. U. z 2013 r., poz. 551 i dotyczą:
- zasad ewidencji obrotów na kasie fiskalnej,
- zasad przeprowadzania spisu z natury (zmiany związane z nieopłaconymi w terminie wierzytelnościami oraz z - wyceną wyposażenia objętego spisem z natury na dzień likwiadacji firmy),
- określenienia sposobu zapisu zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w KpiR (dokonuje się ze znakiem minus przed wartością lub kolorem czerwonym),
- zasad ewidencjonowania kosztów użytkowania w firmie prywatnego samochodu.

Akt można odnaleźć w pakiecie "Księga przychodów i rozchodów".
29.04.2013
Nowe funkcje w module ŚOI - wydawanie. Kontrola kosztów ŚOI.
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji program został wzbogacony o szereg funkcji, które łącznie umożliwiają pracownikom służby BHP, oraz wszystkim innym użytkownikom, prowadzanie kontroli kosztów ponoszonych na zakup Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI) używanych przez pracowników w firmie. Program jest teraz w stanie dostarczyć wielu ważnych informacji, które przyczynią się do pełniejszego wglądu w finansową sytuację przedsiębiorstwa i pozwolą na lepszą alokację środków.

W module "ŚOI - wydawanie" użytkownik odnajdzie informacje o wartości ŚOI znajdujących się na magazynie. Poza tym, po uzupełnieniu niezbędnych danych, możliwe jest analizowanie (również wsteczne) kosztów poniesionych przez firmę na zakup ŚOI . Poniżej spis możliwych do przeprowadzenia pod kontem ŚOI analiz:
- dla danego pracownika,
- dla pracowników na konkretnym stanowisku,
- dla pracowników zatrudnionych w wybranym oddziale firmy.

W związku z planowanym rozwojem narzędzi dostarczających informacji na temat kosztowego rozliczania Środków Ochrony Indywidualnej, zwracamy się do użytkowników z propozycją przesyłania swoich opinii związanych z nowo wprowadzonymi funkcjami w module "ŚOI - wydawanie" oraz uwag dotyczących analiz/ druków, jakie chcieliby Państwo zobaczyć wkrótce w programie na adres e-mail: yarston@bhp1.pl.
29.04.2013
Nowe wzory dokumentów - skierowanie na egzamin do Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Zmiana funkcjonalności
W module "Personel" dodano zupełnie nową grupę - skierowania na egzamin do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest to zbiór sześciu dokumentów, w których odnajdziemy wnioski o sprawdzenie kwalifikacji pracowników zarówno na stanowisku DOZORU jak i na stanowisku EKSPLOATACJI. Wnioski dotyczą wszystkich trzech grup uprawnień wydawanych przez SEP:
- do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Grupa 1),
- do pracy przy urządzeniach powiązanych z wytwarzaniem energii cieplnej (Grupa 2),
- do pracy przy urządzeniach i instalacjach powiązanych z paliwami gazowymi (Grupa 3).

Razem nowe wzory stanowią kompleksowy zbiór dokumentów, które ułatwią firmie funkcjonowanie. Można je odnaleźć, wybierając w module "Personel" pozycję "Skierowania na szkolenia, egzaminy" i dalej: "Skierowania do Stowarzyszenia Elektryków Polskich".
29.04.2013
Nowość - dodano dwa akty prawne dotyczące kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Pakiet aktów prawnych "Transport" został poszerzony o dwie przydatne pozycje: Ustawę z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) oraz Rozporządzenie z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ujednolicone na mocy Dz. U. z 2013, poz. 133. Wprowadzając teksty powyższych aktów zaznaczono w nich najbardziej aktualne zmiany wprowadzane w bieżącym roku. Do załączników poszerzyły się o szereg przydatnych wzorów dokumentów wykorzystywanych przy badaniach kierowców.
29.04.2013
Zmiany w ustawie Prawo wodne i niektórych innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
W związku z wejściem w życie przepisów o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 165), zaktualizowany został tekst Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Między innymi dodany został rozdział regulujący ochronę środowiska wód morskich (Art. 61a.-61u.). Zmiany obowiązują od 07.03.2013 r. Akt prawny można znaleźć w pakiecie "Ochrona środowiska".

Dostosowano również teksty ustaw:
- o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220),
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),
- o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287).
29.04.2013
Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Zmiany w aktach prawnych
Od 28 kwietnia obowiązuje nowa wersja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). Ustawę można odnaleźć w pakiecie "Działalność gospodarcza".

Wprowadzono rekompensatę za wydatki ponoszone przy próbie odzyskania należności. Zostały też ustalone maksymalne terminy płatności, które strony umowy mogą przedłużyć tylko w ściśle określonych przypadkach. Najważniejsze terminy wynoszą:
- 60 dni, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca,
- 30 dni, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Na mocy powyższej ustawy zmienia się również paragraf 2a art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296).
29.04.2013
Ujednolicono tekst ustawy o rachunkowości
Zmiany w aktach prawnych
W Dz. U. z dnia 11.03.2013 r., poz. 330 opublikowano jednolity tekst ustawy o rachunkowości, który wszedł w życie wraz z momentem wydania. W nowym tekście uwzględniono zmiany wprowadzone za pośrednictwem ośmiu nowelizacji uchwalonych w okresie od września 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316) do listopada 2012 r. (Dz.U. poz. 1342), wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 15.01.2013 r. Ustawę można odnaleźć w pakiecie "Rachunkowość".
29.03.2013
Nowe stawki diet pracowniczych za delegacje krajowe i zagraniczne w module "ZUS, diety, km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
Wprowadzono nowe stawki diet przysługujących pracownikom sfery budżetowej za delegacje krajowe i zagraniczne w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Nowe przepisy obowiązują do 01.03.2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Delegacje pracowników".
29.03.2013
Zmiana wysokości ograniczenia podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 03.2013 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
Wprowadzono nową podstawę składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, która obowiązuje w okresie III - V 2013. Można się z nią zapoznać w module "ZUS, diety, zł, km." w zakładce "Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe".
29.03.2013
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35). Doprecyzowuje ona przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054): wprowadza definicję terenów budowlanych czy możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Ponadto stawka VAT 23% dotyczy większej grupy artykułów. Więcej informacji można odnaleźć w pakiecie aktów prawnych.
29.03.2013
Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Zmiany w aktach prawnych
Z 1. kwietnia wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), które zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338). Zmiany dotyczą również obowiązujących do tej pory załączników określających m.in. wzoru zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Więcej informacji w pakiecie aktów prawnych.
29.03.2013
Wprowadzono nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów składowania odpadów
Zmiany w aktach prawnych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczy kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu i opublikowane zostało w Dz.U. z 2013 r. poz. 38. Można się z nim zapoznać odnajdując je w pakiecie aktów prawnych.
29.03.2013
Nowe rozporządzenie o dietach przysługujących za podróże służbowe
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 marca obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), które zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenia z 2002 r., Nr 236, poz. 1990 i 1991, które regulowały te kwestie. Najważniejsze zmiany dotyczą nowych stawek za diety dzienne, ryczałt za nocleg oraz ryczałt za użytkowanie komunikacji miejskiej. Nowy akt prawny można odnaleźć w pakiecie przepisów.
29.03.2013
Od 1 kwietnia obowiązują nowe teksty rozporządzeń określających wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług
Zmiany w aktach prawnych
Od 1. kwietnia wchodzą w życie rozporządzenia opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. kolejno: 356, 367, 394, które łącznie określają wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12 i zastępują rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333). Teksty nowych aktów prawnych można odnaleźć w pakiecie "VAT i akcyza".
25.02.2013
Funkcja wyszukiwania według nazw stanowisk
Zmiana funkcjonalności
Program Vademecum BHP został wzbogacony o funkcję wyszukiwania stanowisk według ich nazwy. Takie rozwiązanie ułatwia pracę, skracając czas potrzebny na odnalezienie potrzebnego w danej chwili stanowiska. Funkcja dodana została do modułów "Ocena ryzyka zawodowego wg PN", "Ocena ryzyka zawodowego inne metody" oraz "Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia". Nad spisem stanowisk wprowadzonych do programu widoczny jest teraz biały pasek. Wpisywanie liter do paska wyszukiwania wywiera natychmiastowy wpływ na listę ze spisem stanowisk - będzie się ona dostosowywać do tego, co zostało wprowadzone na pasku. Funkcja umożliwia szybkie odnalezienie na liście stanowisk, w których nazwie występuje ten sam wyraz.
25.02.2013
Ulepszony wzór kwartalnej ewidencji czasu pracy
Zmiana funkcjonalności
Udoskonalony został wzór kwartalnej ewidencji czasu pracy. Na wydruku są teraz automatycznie zaznaczane wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w tym wszystkie święta ruchome (Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało). Dzięki temu rozwiązaniu korzystanie z wzoru przygotowanego przez firmę Yarston stało się wygodniejsze.

Dokument jest dostępny w module "Personel" po wybraniu kolejno na drzewku ze spisem dokumentów (po lewej stronie ekranu) pozycji "Dokumenty kadrowe" --> "W trakcie stosunku pracy" --> "Listy obecności" --> "WZÓR Kwartalna ewidencja czasu pracy". Wyboru kwartału, dla którego dokument ma być wystawiony dokonuje się w górnej prawej części ekranu ustawiając datę wystawienia.
25.02.2013
Aktualizacja danych teleadresowych wszystkich placówek ZUS
Komunikaty
Baza placówek ZUS w programie została bardzo dokładnie sprawdzona, a następnie uzupełniona o najnowsze dane udostępnione przez powyższy organ administracyjny. Ważną zmianą wprowadzoną przez ZUS jest rozszerzenie działania ogólnopolskiej infolinii - Centrum Obsługi Telefonicznej - z którą petenci powinni łączyć się, zamiast używać dotychczas obowiązujących numerów telefonów przypisanych każdej placówce z osobna. Numer do COT został zapisany w danych teleadresowych pogrubioną czcionką. Dla wygody użytkowników zostały zachowane w programie numery telefonów łączące bezpośrednio z wybraną placówką ZUS. Informacje teleadresowe są dostępne po wciśnięciu przycisku "Oddziały ZUS", który znajduje się w głównym oknie programu w sekcji "Informacje"
06.02.2013
Ustawa o odpadach
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 5, poz. 21), która dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych. Można ją odnaleźć w pakiecie aktów prawnych.
31.12.2012
Zmiana sposobu generowania dokumentów w module Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
Zmiana funkcjonalności
W związku z dodaniem nowych dokumentów do modułu zmieniony został sposób, w który generować można wydruki. Obecnie wszelkie dokumenty tworzy się za pośrednictwem przycisku "Drukuj..." w prawym górnym rogu ekranu.
Dotychczasowy sposób - przycisk Drukuj na górnym pasku - został zablokowany.
31.12.2012
Nowe dokumenty w module Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji do modułu Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia dodane zostały trzy nowe dokumenty:
- Bieżące wyniki badań i pomiarów dla danego stanowiska.
Po wybraniu stanowiska ORZ z listy zestawienie te to przedstawi przyporządkowane mu ostatnie wyniki badań i pomiarów. Dokument zaprojektowany został z myślą o zapoznaniu pracowników zatrudnionych na danym stanowisku z odpowiednimi informacjami. Użytkownik może także samodzielnie uzupełnić dokument o dodatkowe informacje.
- Występowanie wybranego czynnika szkodliwego.
Dokument zostanie wygenerowany dla czynnika wybranego z listy w lewej części ekranu modułu. Zestawienie zorganizowane jest tak, by wykazać stanowiska na których występuje dany czynnik, ich lokalizację oraz datę i wyniki ostatniego pomiaru.
- Wykaz czynników szkodliwych dla wybranego pracownika
Dokument wygenerować można po wcześniejszym oznaczeniu pracownika w prawym dolnym rogu ekranu. Na wykazie umieszczane są dane personalne pracownika (imię, nazwisko, PESEL, adres), a także tabela w której znajdują się aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowiskach ORZ do których pracownik jest przypisany - z rozbiciem na te stanowiska.
31.12.2012
Modernizacja wzoru skierowania na profilaktyczne badania lekarskie
Komunikaty
Zmodernizowany został wzór skierowania na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). Obecnie na dokumencie wstawiany jest również numer PESEL osoby kierowanej na badania. Ponadto pod sekcją "Aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych, wykonanych na tych stanowiskach" dodana została tabela z wykazem czynników szkodliwych oraz z wynikami ich pomiarów. Dokument jest dostępny w module "Personel" po wybraniu kolejno na drzewku ze spisem dokumentów (po lewej stronie ekranu) pozycji "Dokumenty kadrowe" --> "W trakcie stosunku pracy" --> "Skierowanie na badania lekarskie" --> "WZÓR skierowania na profilaktyczne badania lekarskie".
31.12.2012
Zapisywanie dokumentów do edycji w MS Word
Przypominamy
Dokumenty pierwotnie wygenerowane w Edytorze YDO zapisać można w formacie rtf, który z łatwością otwiera się oraz edytuje w MS Word. W tym celu należy kliknąć "Plik" w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać należy pozycję Zapisz jako... W kolejnym kroku należy nadać nazwę dla pliku oraz wybrać lokalizację zapisu. W celu zapisania dokumentu w formacie rtf należy rozwinąć listę w pozycji "Zapisz jako typ:" (dolna część ekranu) i wybrać pozycję "Pliki RTF (*.rtf)"
31.10.2012
Zmiana sposobu generowania wydruku ORZ metodą PHA
Zmiana funkcjonalności
Zmieniony został sposób generowania oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej metodą PHA. Od tej pory wydruk ten generowany będzie w Edytorze YDO. Dzięki nowej funkcji możliwe będzie wprowadzanie zmian bezpośrednio na dokumencie po jego wygenerowaniu, ale przed wydrukowaniem.
Wydruk w Edytorze YDO pozwala także na opracowanie własnych wzorów dokumentu. Opcja ta dostępna jest po kliknięciu przycisku Wzór wydruku.
31.10.2012
Plan badań i pomiarów czynników szkodliwych
Zmiana funkcjonalności
W module Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia obok listy stanowisk ORZ dodany został przycisk Wykazy. Dzięki tej opcji możliwe jest stworzenie wykazu badań i pomiarów czynników szkodliwych zaplanowanych jakie przeprowadzone mają być w wybranym przedziale czasu.
W kolejnych aktualizacjach planowane jest wprowadzenie nowych typów zestawień dostępnych pod przyciskiem Wykazy.
31.10.2012
Zmiana w dodawaniu informacji o szkoleniu do akt pracowników
Zmiana funkcjonalności
Funkcja Do akt w module Szkolenia pozwala na umieszczenie w danych pracownika informacji o odbytym szkoleniu. Dotychczasowo operacja ta nie działała w przypadku, gdy pracownik nie miał określonej częstotliwości przeprowadzania szkoleń.
Dzięki wprowadzonym zmianom można określić za ile lat ma się odbyć następne szkolenie w przypadku pracowników, którzy nie mają przypisanej częstotliwości szkoleń.
Uwaga! Operacja ta nie powoduje wpisania częstotliwości szkoleń do danych pracownika. Wyznaczenie terminu następnego szkolenia odnosi się tylko do zapisywanego szkolenia.
31.10.2012
Wyrok TK w sprawie świąt przypadających w dzień wolny od pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. 8 października 2012 r. utracił moc Art.130 § 2'1'. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). W związku z wyrokiem każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dotychczas w przypadku, gdy święto przypadało na dzień wolny od pracy - zgodnie z przyjętym rozkładem pracy - wymiaru czasu pracy nie obniżano.
31.08.2012
Zmiany w module Rejestr Czynników szkodliwych dla zdrowia
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na zgłaszane uwagi zmieniony został sposób wyświetlania listy pracowników zatrudnionych danym stanowisku. Od tej pory oprócz imienia i nazwiska samodzielnie określić można jakie informacje mają pojawić się przy pracowniku. Wyboru kolumn jakie mają być wyświetlane dokonuje się za pomocą przycisku Ustaw przy liście pracowników.
Kolejność wyświetlania kolumn można zmieniać przeciągając nagłówek w pożądane miejsce. Dodatkowo po kliknięciu na nagłówek pracownicy zostaną posortowani według zawartości wybranej kolumny.
Zmianie uległ także ekran dodawania pracowników do stanowiska (ORZ). Od tej pory listę pracowników można przefiltrować w oparciu o stanowisko (kadrowe) oraz oddział.
Do listy pracowników na stanowisku (ORZ) dodana została także wyszukiwarka.
31.08.2012
Przypomnienia przy uruchamianiu programu
Zmiana funkcjonalności
Do wykazu zbliżających się terminów badań lekarskich, szkoleń i uprawnień dodane zostały informacje z modułów ŚOI - Wydawanie oraz Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia.
Zmiana powoduje, iż na wykazie generowanym przy starcie programu oprócz dotychczasowych informacji pojawią się także zaplanowane terminy pomiarów czynników szkodliwych oraz wymiany środków ochrony indywidualnej.
Konfiguracji wykazu zbliżających się terminów dokonuje się po kliknięciu przycisku Ustaw na głównym ekranie programu.
31.08.2012
Zmiany zasad dokumentacji chorób zawodowych
Zmiany w aktach prawnych
1 sierpnia 2012 r. zmieniona została treść rozporządzeń w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 869) oraz w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1121). Na mocy nowych regulacji zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej można dokonywać - poza dotychczasowymi właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu - także właściwemu: państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
Od 1 sierpnia obowiązują także nowe formularze związane z dokumentowaniem chorób zawodowych stanowiące załączniki do drugiego z ww. aktów wykonawczych.
Zaktualizowane wzory formularzy Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej oraz Karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej dodane zostały do modułów Personel oraz Dokumenty w odpowiednich pozycjach na spisie.
31.08.2012
Zmiany w przepisach bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne
Zmiany w aktach prawnych
26 lipca 2012 r. znowelizowane zostały przepisy rozporządzenia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 643).
Nowe przepisy zmieniają przede wszystkim zasady wyznaczania poziomu ekspozycji na promieniowanie optyczne opisane w załączniku do ww. rozporządzenia.
18.06.2012
Wprowadzenie oznaczeń pracowników w module ŚOI - wydawanie
Zmiana funkcjonalności
Na liście pracowników w prawej części modułu wprowadzona została dodatkowa kolumna, w której zaznacza się poszczególnych pracowników. Zbiorowe zaznaczenie/odznaczenie dokonuje się za pomocą kliknięcia na nagłówek tej kolumny.
Funkcja ta służy selekcji pracowników, którzy brani są pod uwagę przy zbiorczych wydaniach, a także przy generowaniu zestawień i wykazów.
18.06.2012
Nowa funkcja w module ŚOI wydawanie - Wydanie zbiorcze
Zmiana funkcjonalności
Obok przycisku służącego do wydawania ochron należnych danemu pracownikowi dodany został przycisk Wydanie Wszystkim. Za pomocą tej funkcji możliwe jest wydanie ochron wszystkim pracownikom oznaczonym na liście po prawej stronie ekranu.
Do wydania zostaną wstawione te ochrony, których wydanie zaplanowane jest w wybranym przedziale czasowym dla każdego pracownika z osobna.
W przypadku, gdy w wybranym okresie pracownicy zaplanowane mają wydanie zarówno ŚOI jak i ekwiwalentów pojawi się zapytanie, który typ ma zostać wydany. Dodatkowo przy zbiorczym wydaniu ekwiwalentu może pojawić się pytanie co zrobić z pracownikami, którym do tej pory nie wydawano ekwiwalentu. Program może wypłacić im całość ekwiwalentu, bądź też pozostawić takich pracowników do indywidualnego rozliczenia.
Po zamknięciu dokumentu wydania pojawi się zapytanie o to, czy zewidencjonować wydanie wybranym pracownikom.
18.06.2012
Nowe dokumenty w module ŚOI - wydawanie
Zmiana funkcjonalności
Pod przyciskiem Wykazy w prawej części ekranu oprócz dotychczasowego wykazu ŚOI dla wszystkich stanowisk pracy dodane zostały dwa nowe wydruki.
Wykaz rozmiarów ŚOI dla pracowników - generuje dokument, na którym zawarte są informacje o rozmiarach poszczególnych ochronników indywidualnych. Zestawienie to pozwala na porównanie informacji zapisanych w programie ze stanem faktycznym.
Zapotrzebowanie na ŚOI do wybranego dnia - tworzy wykaz ŚOI, których planowany termin wymiany kończy się w wybranym okresie. Na dokumencie ochronniki przyporządkowane są do poszczególnych pracowników.

Pod przyciskiem Zamów dostępny jest dokument Zamówienie ŚOI potrzebnych do wybranego dnia. Wykaz ten także generuje zestawienie ŚOI, których planowany termin wymiany kończy się w wybranym okresie. Zasadnicza różnica w stosunku do Zapotrzebowania na ŚOI polega na tym, iż na tym dokumencie ochronniki o takich samych cechach oraz o takich samych rozmiarach są sumowane. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie ile egzemplarzy danego ochronnika będzie potrzebne w wybranym przedziale czasowym.
18.06.2012
Zmiana wzoru Karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy
Zmiana funkcjonalności
Na mocy Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 482) zmianie uległ wzór karty wypadku w drodze do lub z pracy. W związku z tym dokument generowany w module Wypadki przy pracy został dostosowany do obowiązujących przepisów.
28.05.2012
Zmiana wzoru karty wypadku w drodze do lub z pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na mocy Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 482) od 7.05.2012 r. obowiązuje nowy wzór karty wypadku w drodze do lub z pracy.
Zmiany mają pomniejszy charakter, związany z dostosowaniem wzoru karty do nowych przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
25.04.2012
Ekwiwalent za odzież roboczą, pranie, środki czystości etc.
Zmiana funkcjonalności
W modułach ŚOI wprowadzona została możliwość przypisania do stanowiska ekwiwalentu za odzież roboczą, ekwiwalentu za pranie itp.
Przypisanie ekwiwalentu do stanowiska ŚOI dokonać można w module ŚOI - dobór. Ekwiwalent dodać można po wybraniu odpowiedniej grupy z menu po lewej stronie ekranu przycisku Dodaj. Następnie określa się nazwę ekwiwalentu, częstość jego wypłacania oraz jego wysokość.
W module ŚOI - wydawanie ekwiwalent pojawi się u pracowników na liście należnych ochron. W kolumnie ilość określona jest wysokość ekwiwalentu. Wydanie ekwiwalentu odbywa się na zasadzie podobnej do wydawania środków ochrony indywidualnej. W przypadku pierwszego wydania wysokość ekwiwalentu jest wyliczana automatycznie po odliczeniu nieprzepracowanych dni w danym okresie rozliczeniowym. Dokładną datę wydania ekwiwalentu określa się w prawym górnym rogu ekranu w pozycji Data dokumentu.
W przypadku, gdy na liście ochron do wydania znajdą się zarówno śoi jak i ekwiwalenty po przyciśnięciu przycisku wydaj określić można, która grupa zostanie wydana.
25.04.2012
Należne Środki Ochrony Indywidualnej
Zmiana funkcjonalności
Do modułu ŚOI - wydawanie dodane zostało nowe zestawienie.
Po kliknięciu na przycisk drukuj w lewym górnym rogu ekranu wygenerowany zostanie dokument w którym wykazane są ochrony należne danemu pracownikowi wraz ze stopniem ich zużycia oraz planowaną datą następnej wymiany.
29.02.2012
Nowy moduł - Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodany został całkowicie nowy moduł - Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia.
Za pomocą tego modułu możliwe jest spełnianie wymagań wobec pracodawcy, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166, z późn. zm.)
Moduł ten korzysta ze stanowisk, jakie stworzone zostały w module Ocena Ryzyka Zawodowego, a za tym pracownicy przypisywani są do poszczególnych stanowisk pracy na podstawie wpisu w Danych Personalnych w pozycji Stanowisko w ORZ.
Po przypisaniu pracowników do stanowisk pracy należy określić jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku. W kolejnym kroku należy zarejestrować wyniki badań i pomiarów danego czynnika szkodliwego. Na podstawie tych informacji tworzone są wydruki "Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy" oraz "Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych".
Do modułu dodana została baza danych obejmująca wszystkie czynniki szkodliwe. Po dokonaniu wyboru typu czynnika szkodliwego (chemiczne, pyły, fizyczne) konkretny czynnik odnaleźć można na odpowiedniej liście. Baza danych zawiera także informacje o normatywach higienicznych danego czynnika. Dla części czynników fizycznych program nie wpisuje automatycznie wartości dopuszczalnej, gdyż proces ich wyznaczania jest bardziej skomplikowany i zależy od kilku czynników. W takich przypadkach normatyw należy wpisać ręcznie na podstawie posiadanych informacji oraz sprawozdania z badań od laboratorium.
Program automatycznie oblicza krotność przekroczenia wartości dopuszczalnej i na tej podstawie, zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, określa w jakim czasie najpóźniej należy przeprowadzić ponowny pomiar. Konkretną datę kolejnego badania wpisuje się w dolnej części okna.
Zachęcamy do zapoznania się z działaniem modułu. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje rozwinięcia modułu.
03.01.2012
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w aktach prawnych
Ustawia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) z dniem 1 stycznia 2012 r. została znowelizowana.
Wybrane zmiany:
Do innych źródeł przychodu włączone zostały wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dla spadkobiercy po śmierci oszczędzającego (art. 20 ust. 1). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58b wypłaty transferowe tych środków są zwolnione z opodatkowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2b oraz ust. 6g odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od osiągniętego dochodu dokonuje się w zeznaniu podatkowym.
Na podstawie zmian w art. 44 ust. 3 oraz 6 od 1 stycznia 2012 r. od uzyskanych dochodów (poniesionej straty) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą o której mowa w art. 14 (ryczałt) oraz osiągających dochody z wynajmu lub dzierżawy zaliczki miesięczne wpłaca się przez cały rok. Zaliczka za ostatni miesiąc lub kwartał nie jest wpłacana, jeżeli podatnik przed upływem terminu wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty. Za dochód osiągnięty w grudniu 2011 roku podatek wciąż opłaca się wraz z deklaracją roczną.
03.01.2012
Zmiany w Kodeksie Pracy
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94):
Wraz z początkiem 2012 roku wymiar urlopu ojcowskiego wydłużony został do 2 tygodni (art. 183'3' §1).
Od stycznia 2012 roku zaległy urlop pracownikowi należy udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168). Zmiana ta dotyczy także urlopu zaległego za rok 2011.
Projekt przebudowy obiektów budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy dłużej nie muszą być opiniowane przez rzeczoznawców (art. 213 §1 oraz art. 283 §2 pkt. 2).
03.01.2012
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585):
Od stycznia 2012 roku podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (art. 18 ust. 5b). W styczniu i lutym 2012 roku podstawa wynosić będzie 2 049,60 zł (tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2011 roku, wynoszącego 3 416,00 zł).
03.01.2012
Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681):
Zgodnie z art. 5 ust. 2a zgłoszenie identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący podatnikami VAT. Pracodawca w związku z tym nie dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego zatrudnionych przez siebie osób.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez podatnika nieobjętego NIP-em za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie aktualnego miejsca zamieszkania w składanej deklaracji bądź innym dokumencie podatkowym (art. 9 ust. 1d).
03.01.2012
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879):
Do celów ustalenia czasu pracy kierowców zdefiniowana została pora nocna - to okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 7.00 (art. 2 pkt. 6a).
Pracodawca jest obowiązany uzyskać od kierowców oświadczenie na piśmie o o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu (art. 24 pkt. 2).
Dopuszczona została możliwość tworzenia indywidualnych rozkładów czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin - w stosunku do wszystkich kierowców wykonujących transport drogowy (art. 15 ust. 1).
W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną nie ewidencjonuje się godzin pracy (art. 25 ust. 1a).
03.01.2012
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874):
Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego została rozciągnięta na osoby zarządzające przedsiębiorstwem oraz inne osoby wykonujące czynności związane z transportem drogowym (art. 1 ust. 2 pkt. 2).
W przypadku cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia dokumenty związane z przewozem drogowym mają być przechowywane przez rok (art. 33a).
Wprowadzenie nadawanej przez ministra infrastruktury państwowej odznaki "Wzorowy Kierowca" dla najbardziej doświadczonych i wyróżniających się kierowców (art. 39n).
Zmiany w zakresie uprawnień kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego (art. 50, 55, 56, 73).
Zmianie uległy przepisy dotyczące kar pieniężnych za naruszenia obowiązków lub warunków związanych z transportem drogowym. Nowy taryfikator znajduje się w załącznikach do ustawy.
03.01.2012
Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 721):
Zmiana wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w celu uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (art. 28 ust. 1 pkt. 1)
Na podstawie zmian w art. 15 ust. 2 ograniczenie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stosuje się po wydaniu przez lekarza zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.
03.01.2012
Identyfikator Podatkowy - WAŻNE
Przypominamy
W związku ze zmianami w Ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681) od stycznia 2012 r. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, a które objęte są rejestrem PESEL to właśnie numer PESEL staje się identyfikatorem podatkowym, używanym na przykład w PIT-11.
Proszę o wprowadzenie odpowiednich numerów dla każdego pracownika na ekranie Dane personalne.
W każdym przypadku po wprowadzeniu NIP będzie on traktowany jako identyfikator podatkowy.
Jeżeli dla danego pracownika wprowadzony został jedynie numer PESEL, to będzie on używany jako identyfikator podatkowy.
Jeżeli nie zostanie określony żaden z tych numerów, to przy próbie zapisu pojawi się komunikat przypominający o wprowadzeniu odpowiedniego identyfikatora podatkowego.
29.12.2011
Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych
Zmiana funkcjonalności
Dostępna na głównym ekranie programu baza danych teleadresowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych została zaktualizowana.
W zmianach tych uwzględniona została niedawna reorganizacja struktury organizacyjnej sądów. Część wydziałów w sądach rejonowych zajmujących się prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi została zlikwidowana.
29.12.2011
Nowy moduł - prokuratury
Zmiana funkcjonalności
Na ekranie głównym dodany został przycisk Prokuratury za pomocą którego uzyskuje się dostęp do bazy zawierającej dane teleadresowej wszystkich prokuratur rejonowych w Polsce wraz z ich własciwością terytorialną.
Informacje te przydatne są w postępowaniu powypadkowym, gdy istnieje konieczność powiadomienia prokuratury o wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych.
Prokuratury podzielone zostały na województwa, a w ich ramach na okręgi odpowiadające właściwości terytorialnej prokuratur okręgowych.
29.12.2011
Nowości w programie
Zmiana funkcjonalności
Za pomocą przycisku Ważne w górnej części ekranu pod pozycją Co nowego w programie? można uzyskać dostęp do okna, w którym wyświetlane są informacje o ostatnich zainstalowanych zmianach w programie. Wiadomości te można uzyskać także w menu Ustaw po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.
Zmiany te pozwalają na sprawdzenie ostatnich zmian w programie po tym, jak przestaną się automatycznie pokazywać po uruchomieniu Vademecum.
29.12.2011
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 274, poz. 1621) zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dniem 5 stycznia 2012 roku lista najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników została rozszerzona o 9 nowych substancji, a także zmieniony został punkt regulujący dopuszczalne narażenie na mikroklimat zimny.
Zmiany wartości oraz nowe czynniki chemiczne zostały uwzględnione w bazie czynników chemicznych w module ORZ.
29.12.2011
Numeracja szkoleń
Przypominamy
W ramach listy szkoleń istnieje możliwość wyboru numeru szkolenia. Numer ten proponowany jest w postaci cyfrowej, jednak istnieje także możliwość użycia liter do opisania szkolenia. (Np. 2A, bądź S). Zmianę taką wprowadzić można także do istniejącego już na liście szkolenia (przycisk Zmień).
Nr szkolenia używany jest także przy wystawianiu zaświadczeń o odbytych szkoleniach. W przykładzie piąte zaświadczenie wyglądałoby następująco - 5/2A/2011 bądź 5/S/2011.
26.10.2011
ORZ czynników chemicznych i biologicznych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji do modułu Ocena Ryzyka Zawodowego dodana funkcja pozwalająca na uwzględnienie w ORZ czynników chemicznych oraz biologicznych. Dzięki nowej opcji na wydruku ORZ można zamieścić wszelkie dane odnośnie czynników chemicznych oraz biologicznych występujących w miejscu pracy, jakie służba bhp obowiązana jest uwzględnić na podstawie rozporządzeń zawartych w Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716.
Dodatkowe informacje odnośnie czynników chemicznych oraz biologicznych należy wprowadzać za pomocą odpowiednich przycisków znajdujących się pod przyciskiem Opis stanow.. Informacje te zawarte zostaną na wydruku ORZ pod Opisem Stanowiska.
Jednocześnie do programu dołączona została baza obejmująca ponad 500 czynników chemicznych (wraz z numeracją CAS oraz najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami) oraz ponad 390 czynników biologicznych (z uwzględnieniem właściwości toksycznych i alergennych), którą można wykorzystać przy wykonywaniu ORZ.
26.10.2011
Rozporządzenie w sprawie bhp przy organizacji i realizacji widowisk
Zmiany w aktach prawnych
5 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1240) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji widowisk. Jednocześnie uchylone zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 205) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych. Zmiany te zostały uwzględnione w bazie aktów prawnych.
30.08.2011
Wydawanie ŚOI - to zupełnie nowy moduł służący do gospodarowania środkami ochrony indywidualnej.
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzony został nowy moduł pozwalający na zarządzanie środkami ochrony indywidualnej, które wydawane są pracownikom. Prace nad modułem, ze względu na jego stopień złożenia, okazały się dalece bardziej pracochłonne, niż początkowo oceniano. Z tego względu moduł Wydawanie ŚOI pojawił się nieco później.
Po przeprowadzeniu doboru Środków Ochrony Indywidualnej nowy moduł wykorzystywany jest do przyznawania poszczególnym pracownikom środków ochrony, ewidencji ich wydania, przypominania o kończących się okresach użytkowania, a także do gospodarowania magazynem ŚOI.
Wraz z nowym modułem przygotowane zostały dane dostępne w wersji demonstracyjnej, które pozwalają na zapoznanie się z funkcjami modułu.
Jak zwykle zachęcamy do zgłaszania propozycji nowych funkcji modułu, które przydatne są w praktycznej pracy specjalisty ds. BHP
30.08.2011
Baza aktów prawnych
Komunikaty
W wyniku zmiany systemu pracy i weryfikacji baza aktów prawnych w programie Vademecum BHP została bardzo dokładnie sprawdzona. Treść wszystkich najważniejszych w pracy służby BHP aktów prawnych (także załączniki) została skrupulatnie porównana z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Po wprowadzeniu kilku przoczonych zmian, a także poprawieniu pomniejszych błędów użytkownicy programu Vademecum BHP mają pewność, iż baza aktów prawnych, którą mają zainstalowaną na komputerze jest prawidłowa.
Jednocześnie przypominamy, iż data, która widać w prawym dolnym rogu głównego ekranu jest datą ostatniej weryfikacji aktów prawnych.
27.07.2011
Nowa pozycja na ekranie początkowym.
Komunikaty
Począwszy od niniejszej aktualizacji do ekranu początkowego dodana została kategoria Przypominamy.
W pozycji tej zawatre będą krótkie opisy tych funkcji programu, z którymi użytkownicy mogą czasami mieć kłopot, bądź nie wiedzą o ich istnieniu, czy też zastosowaniu.
27.06.2011
Tworzenie własnych wzorów wydruku w modułach ORZ oraz Audyt stanowisk pracy i obiektów
Zmiana funkcjonalności
Do modułów Ocena ryzyka oraz Audyt stanowisk pracy i obiektów dodana została możliwość tworzenia własnych wzorów wydruku. Od tej pory za pomocą nowego przycisku w górnej części modułu zyskują Państwo możliwość stworzenia własnego wzoru dokumentu, dzięki czemu można wstawić np. swoje logo, tabelkę, czy też inne pozycje, które będą pojawiać się na wydruku. Pola automatycznie uzupełniane (np. opis stanowiska pracy, oceny poszczególnych zagrożeń) także można przenosić, lecz należy robić to ostrożnie w taki sposób, by nie rozdzielić pól z wielokropkami.
Stworzone wzory można ustawić jako domyślne w oknie dostępnym pod przyciskiem "Wzory wydruku". Wzór podstawowy dostępny jest pod nazwą , a w wersji K programu wszystkie wzoru są widoczne przy przełączaniu się pomiędzy obsługiwanymi firmami.
27.06.2011
Wykaz szkoleń, badań i uprawnień.
Zmiana funkcjonalności
W module Szkolenia ponad listą możliwych do wygenerowania dokomentów dodany został przycisk "Wykazy" po przyciśnięciu którego w łatwy sposób wygenerować można dokument na którym - w zależności od wybranej opcji - widnieć będzie spis odbytych szkoleń, badań i uprawnień, ich najbliższe terminy ważności bądź lista szkoleń, badań i uprawnień, które upływają w wybranym przedziale czasowym.
W okno wkomponowany jest także filtr za pomocą którego można skonfigurować którzy pracownicy mają znaleźć się na wykazie.
Dane generowane za pomocą tej funkcji pochodzą z wpisów do danych personalnych dlatego przypominamy, by po odbyciu szkolenia korzystać z przycisku "Do akt", który wpisuje dane danego szkolenia do kartoteki pracowników.
27.06.2011
Zaświadczenia i oświadczenia.
Zmiany w aktach prawnych
Baza aktów prawnych została dostosowana do licznych zmian, jakie wynikają z Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622). Na mocy tej ustawy różnego typu zaświadczenia jakie wymagane były w myśl przepisów np. o Kodeksie Postępowania Administracyjnego, prawa drogowego, ordynacji podatkowej, czy podatku VAT mogą być zastąpione przez oświadczenia (np. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne zamiast takowego zaświadczenia).
27.06.2011
Przekształcenie w jednoosobową spółkę prawną.
Zmiany w aktach prawnych
Baza aktów prawnych została uzupełniona o przepisy wynikające z Ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622). Zmiany jakie wynikają z niniejszej ustawy, a które odnoszą się m.in. do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulują kwestię przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.
17.06.2011
Nowe karty ewidencji czasu pracy
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na uwagi zgłaszane przez użytkowników programów z rodziny Vademecum wprowadzone zostały zmiany kartach ewidencji czasu pracy.
Obok karty kwartalnej wprowadzona została nowa lista, która spełnia wymogi jakie stawiane są przed ewidencją wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., a która jednocześnie służy jako lista obecności. Kartę tę można odnaleźć w dokumentach kadrowych w folderze "W trakcie stosunku pracy".
Zmianom uległa także roczna karta ewidencji czasu pracy, dzięki czemu stała się bardziej przejrzysta i łatwiejsza w użytkowaniu.
31.05.2011
Nowy przycisk - nowe funkcje
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zmieniony został pasek górnego menu w celu przystosowania go do nowej funkcji programu.
Pod przyciskiem "Informacje" uzyskują Państwo szybki dostęp do wielu interesujących stron w Internecie. Za ich pomocą można łatwo wyszukać informacje na temat przedsiębiorstw jak np. nr KRS, Regon, NIP UE, kod pocztowy, a także kursy walut, rozkłady jazdy, książki telefoniczne i wiele innych.
Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez nas przydatnymi adresami stron. Jednocześnie gorąco zachęcamy do dzielenia się propozycjami innych wartych uwagi stron, które mogą być przydatne dla użytkowników programów z rodziny Vademecum.
28.04.2011
Zmiana wydruku ORZ opracowanego metodą Risk Score
Zmiana funkcjonalności
W module "Ocena ryzyka inne metody" od tej pory wydruk oceny przeprowadzonej metodą Risk Score generowany jest w Edytorze YDO. Dzięki tej zmianie wprowadzona została możliwość edycji dokumentu po jego opracowaniu, a przed drukowaniem. Opcja ta pozwala szybsze i łatwiejsze dostosowanie wydruku do własnych wymagań. Obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem możliwości tworzenia własnych wzorów formularzy ORZ opracowanej metodą Risk Score.
28.04.2011
Zmiany w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych
Zmiany w aktach prawnych
Baza aktów prawnych została dostosowana do zmian wynikających z "Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych" (Dz. U. z 20011 Nr 75, poz. 398), która przenosi część składki na ubezpieczenie emerytalne na subkonto w ZUS-ie.
28.04.2011
Moduł Środki Ochrony Indywidualnej
Komunikaty
Aktualnie prowadzone są prace nad obszernym rozwojem modułu ŚOI. W przyszłej aktualizacji moduł ten zostanie poszerzony o:
Godpodarkę magazynową
Toworzenie zamówień
Wydawanie (wraz z przypomnieniami o zbliżającym się obowiązku) oraz rozliczanie.
31.03.2011
Import danych pracowników
Zmiana funkcjonalności
Import danych w module Personel/Kadry rozbudowany został o obsługę plików typu CSV.
Informacje jakie mogą zostać zaimportowane poszerzone zostały także o pole Dodatkowe informacje. Dzięki tej funkcji możliwe staje się wczytanie na przykład identyfikatorów nadanych pracownikom, informacji o orzeczonym stopniu niepełnosprawności etc.
31.03.2011
Nowy system informowania o nowościach w programie
Komunikaty
Od tej pory program sam wykryje jaka nowa zawartość pojawiła się w Państwa programie. System wykrywa - niezależnie od częstotliwości dokonywania aktualizacji - jakie zmiany zaszły w programie od ostatniej aktualizacji, a następnie wyświetla je w różnych grupach (nowe funkcje programu, zmiany w przepisach prawa, zmiany wskaźników urzędowych etc.).
Dzięki nowej funkcji w łatwy sposób można dowiedzieć się jakie zmiany wprowadza instalowana aktualizacja, co pozwala na zapoznanie się z nowymi funkcjami programu.
25.03.2011
Internetowa modyfikacja komponentów programu
Zmiana techniczna
Do programu wprowadzony został system internetowej modyfikacji najważniejszych komponentów programu. Od tej pory program po uruchomieniu sam sprawdzi, czy w Internecie dostępne są usprawnienia, a następnie pobierze je i zainstaluje. System ten podnosi niezawodność programu, a także automatyzuje niektóre czynności.
25.03.2011
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych
Zmiany w aktach prawnych
W module Podatek VAT i akcyza dodano rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930), które określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
02.03.2011
Udostępnianie wzorów dokumentów w innych firmach
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzona została możliwość udostępniania wzorów dokumentów i dokumentów stworzonych w jednej firmie. Od teraz dokumenty stworzone w modułach "Szkolenia", "Personel" oraz "Dokumenty", które zostaną udostępnione za pomocą przycisku "Udostępnij" znajdującego się nad listą dokumentów, będą widoczne także po przełączeniu się na inną firmę w drzewku dokumentów oraz pod przyciskiem "Spis własnych".
02.03.2011
Blokowanie pozycji w rejestrze szkoleń, badań i uprawnień.
Zmiana funkcjonalności
W modułach "Szkolenia"oraz "Personel" dodane zostały funkcje blokowania rejestru szkoleń, badań i uprawnień. W danych personalnych pracownika pod przyciskiem "Szkolenia, badania i uprawnienia" istnieje możliwość selekcji szkoleń, badań i uprawnień, które pojawiać się będą w przypomnieniu przy uruchamianiu programu. Funkcja ta jest użyteczna na przykład w przypadku zmiany stanowiska przez pracownika.
17.12.2010
Dodawanie nowych wymagań lub zagrożeń w audycie stanowisk pracy
Zmiana funkcjonalności
W modułach "Ocena Ryzyka Zawodowego wg PN" oraz "Audyt stanowisk pracy" - użytkownicy otrzymali możliwość dodawania nowych zagrożeń lub wymagań do wybranych przez siebie grup oraz możliwość wyboru czy dane zagrożenie lub wymaganie ma być widoczne w innej firmie.
17.12.2010
PDF Creator dla Windows 64-bitowych
Zmiana techniczna
Dołączyliśmy do programu nową wersję programu do tworzenia z programu "Vademecum Szefa" plików w formacie pdf. (działa ona między innymi na 64 bitowych systemach Windows)
17.12.2010
Wyszukiwanie informacji w załącznikach do aktów prawnych
Zmiana techniczna
W aktach prawnych wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania również w załącznikach do aktów prawnych. Wybierając wyszukiwanie wg słów można skorzystać z dodatkowej opcji "Szukaj również w załącznikach". Wpisując wybraną frazę program wyszuka ją w treści załącznika a ponadto wszystkie kolejne wystąpienia tej frazy w wybranym załączniku. Oprócz tego program został wzbogacony o możliwość wyszukiwania w załącznikach z poziomu samego załącznika. Polega to na tym że wchodząc z poziomu aktu prawnego do załącznika u góry ekranu znajduje się wyszukiwarka frazowa, powiązana dodatkowo z przyciskami "Następny" i "Poprzedni" dzięki, którym można łatwo odnaleźć kolejne wystąpienie i które ułatwiają nawigację pomiędzy wyszukanymi elementami.
17.12.2010
Nowy system pracy sieciowej
Zmiana techniczna
Wprowadziliśmy nowe rozwiązania w zakresie obsługi wielu firm na wielu komputerach. Jest to duża zmiana w stosunku do dotychczasowych możliwości programu. Po odpowiednim skonfigurowaniu programu "Vademecum" dwóch użytkowników może pracować na danych tej samej firmy podczas gdy dwóch kolejnych może pracować na danych kolejnej firmy w tym samym czasie. Nad powyższym rozwiązaniem pracowaliśmy od dłuższego czasu i było ono postulowane przez wielu klientów.
Korzyści wynikające z przejścia z tzw. "Archiwum sieciowego" na wersje serwerową:
Nad jedną obsługiwaną firmą może pracować kilka osób równocześnie.
Dane nigdzie nie są przenoszone, ani rozproszone pomiędzy komputerami.
Można korzystać z opracowań zrealizowanych wcześniej, przy sporządzaniu dokumentacji kolejnych firm: ocen ORZ, Zbiorcze kierowanie na szkolenia (np. spawaczy z wszystkich obsługiwanych firm), Przypomnienie o terminach umów, badań, szkoleń i uprawnień we wszystkich firmach
We wszystkich firmach naraz można przeprowadzać operację takie jak filtrowanie pracowników, sporządzanie raportów o odbytych szkoleniach, drukowanie danych pracowników, dopisywanie własnych wymagań w audycie.
17.12.2010
Zmiana stawek podatku VAT
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dziennik Ustaw z dnia 17 grudnia 2010 r. Nr 238, poz. 1578)
Ustawa wprowadza między innymi zmiany do ustawy o podatku VAT dotyczące nowych stawek podatku VAT.
17.12.2010
Zmiana stawek akcyzy
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 226, poz. 1477)
Zmieniono stawki akcyzy oraz definicje niektórych produktów z zawartością tytoniu.
17.12.2010
Szkolenie dla pracowników z różnych firm
Komunikaty
Z uwagi na fakt iż docierają do nas informację że nie wszyscy użytkownicy otrzymujący aktualizację "Vademecum Bhp" wiedzą o nowych funkcjach programu przypominamy że w aktualizacji programu "Vademecum Bhp" z 09.2010 r. wprowadzono możliwość łączenia osób z różnych firm w jedno szkolenie. Funkcja ta jest dostępna tylko po wejściu w moduł "Szkolenia" jako Użytkownik - właściciel programu. Nad tabelą z listą pracowników znajduje się pole firm. Użytkowników danego
szkolenia można wybrać poprzez kolejne zmiany firm i umieszczanie zaznaczonego pracownika na szkoleniu przy pomocy strzałek znajdujących się między oboma panelami. Można też na liście firm wybrać pozycję "Wszystkie", obejmującą wszystkich pracowników ze wszystkich firm.
01.09.2010
Rekonstrukcja modułu szkolenia
Zmiana funkcjonalności
Rekonstrukcja modułu szkolenia obejmuje:
Rekonstrukcję interfejsu użytkownika, która ułatwia obsługę modułu i jego funkcji.
Wprowadzono możliwość łączenia osób z różnych firm w jedno szkolenie. Funkcja ta jest dostępna tylko po wejściu w moduł "Szkolenia" jako Użytkownik - właściciel programu. Nad tabelą z listą pracowników znajduje się pole firm. Użytkowników danego szkolenia można wybrać poprzez kolejne zmiany firm i umieszczanie zaznaczonego pracownika na szkoleniu przy pomocy strzałek znajdujących się między oboma panelami. Można też na liście firm wybrać pozycję "Wszystkie", obejmującą wszystkich pracowników ze wszystkich firm.
Wprowadzono automatyczne wpisywanie odbytych szkoleń do kartotek pracowników - przy pomocy przycisku "Do akt". Automatyzacja tego procesu może wiązać się z koniecznością uporządkowania wpisów w kartotece pracowników.
Wprowadzono automatyczne wyznaczanie okresu ważności szkolenia na podstawie informacji wpisanej do kartoteki pracownika o częstotliwości szkoleń.
Uporządkowano i uzupełniono listę dokumentów zawartych i tworzonych w module.
Umożliwiono tworzenie własnych wzorów użytkownika zawierających aktywne pola oraz tworzenie własnych dokumentów i zapisywanie ich w podkatalogach dostępnych na liście dokumentów - przycisk "Utwórz".
Wprowadzono możliwość wygenerowania i wydruku raportu zawierającej informację o przeszkolonych pracownikach w danym okresie czasu - przycisk "Raport".
24.06.2010
Nowy, bezpieczniejszy sposób sieciowej wymiany danych wielu firm.
Zmiana techniczna
Dla Klientów korzystających z sieciowej wersji programu "Vademecum Bhp" do obsługi wielu firm wprowadzony został nowy bezpieczniejszy sposób przesyłania danych między komputerem klienta a tzw. "archiwum sieciowym". Do poprawy bezpieczeństwa używamy naszej aplikacji serwerowej, która kontroluje prawidłowość bezpiecznego transferu danych i jest odporna na awarie związane z wyłączeniem prądu lub przerwaniem połączenia sieciowego. Osoby zainteresowane przejściem na nowy systemu proszone są o kontakt za pośrednictwem emaila vbhp@bhp1.pl lub telefonicznie 71 -78-18-721 z naszym działem technicznym w celu wyjaśnienia zagadnień technicznych z tym związanych. U wszystkich nowych użytkowników funkcja ta włączona jest automatycznie.
24.06.2010
Zmiana wyglądu programu
Komunikaty
Program "Vademecum Bhp" przeszedł mały "facelifting" i został odświeżony na lato. Wprowadzone zmiany są konsekwencją wymagań technicznych nowych wersji systemów operacyjnych Windows - dlatego też program "Vademecum Bhp" został do nich dostosowany tak by nie wyglądał "staroświecko" na ich tle. Mamy nadzieję że nowy wizerunek spodoba się Państwu.
28.05.2010
Przypomnienia terminów badań, szkoleń i uprawnień
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzony został nowy wzór dokumentu z przypomnieniami terminów badań, szkoleń i uprawnień. Można go zobaczyć w module "Kadry" pod przyciskiem "Ustaw" w zakładce "Przypomnienia", można też z tego poziomu ustawić aby tego rodzaju plik pojawiał się stosownie do indywidualnych preferencji. Plik jest w orientacji poziomej. Ułatwia skopiowanie informacji do programów Word, Excel, OpenOffice. Ponadto na ekranie z ustawieniami przypomnień umieściliśmy przycisk "Pokaż wykaz teraz" dzięki temu nie trzeba ponownie uruchamiać programu aby wywołać listę terminów.
28.05.2010
Zmiana dotycząca systemów Windows 64-bitowych
Zmiana techniczna
W związku z coraz większą popularnością 64 bitowych systemów Windows do programu wprowadzone zostały zmiany tak by "Vademecum" pracowało również na takich systemach.
27.04.2010
Nowy moduł - wypadki uczniów
Zmiana funkcjonalności
Program został wzbogacony o nowy moduł "Wypadki uczniów". Program pozwala na prowadzenie oddzielnej bazy danych personalnych uczniów oraz jej wykorzystywanie do wystawianych dokumentów takich jak: zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego, zawiadomienia różnych instytucji o wypadku ucznia, zapis wyjaśnień poszkodowanego ucznia lub świadka wypadku, protokół z miejsca oględzin wypadku ucznia, protokół powypadkowy, polecenie powypadkowe, rejestr wypadków. Program pozwala również na dokonanie eksportu danych związanych w wypadkiem do Systemu Informacji Oświatowej. Analogicznie jak w przypadku "Wypadków przy pracy" program pozwala na podstawianie danych z innych wypadków.
26.02.2010
Zmiany w wyglądzie i obsłudze placówek oświatowych
Zmiana funkcjonalności
Aktualizacja wprowadza zmiany w wyglądzie głównego ekranu, dzięki którym korzystanie z programu i dostęp do funkcji programu będzie bardziej czytelny. Ponadto w aktualizacji zostały wprowadzone pierwsze rozwiązania dotyczące obsługi bhp w placówkach oświatowych (w module Dokumenty w folderze Szkolnictwo wprowadziliśmy szereg wzorów dokumentów z tym związanych) oraz moduł aktów prawnych związanych z tą dziedziną. W następnej aktualizacji program zostanie uzupełniony o kolejne akty prawne, o moduł wypadków w szkole oraz audyt bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
26.02.2010
Nowe dokumenty BHP
Zmiana funkcjonalności
Do programu w grupie szkolnictwo dodane zostały nowe wzory dokumentów:
Regulaminy - apeli i uroczystości szkolnych, dyżurów między zajęciami, dowożenia uczniów, korzystania z identyfikatora, korzystania z biblioteki, z czytelni, z pracowni biologii, z pracowni chemii, z pracowni komputerowej, z sali gimnastycznej, wycieczki oraz wzór listy osób zapoznanych z regulaminem
Wycieczki i imprezy - karta wycieczki, oświadczenie, harmonogram wycieczki (imprezy), zgoda rodziców, preliminarz wycieczki (imprezy) lista uczestników wycieczki.