Szczegółowa historia zmian w programie Vademecum HACCP

30.01.2024
Podstawy prawne na wydrukach w module Audyt GHP GMP (listy kontrolne)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość umieszczania podstaw prawnych na wydrukach audytów oraz do ich kart oceny.
Funkcja ta jest domyślnie w module włączona. W celu jej wyłączenia można użyć przycisku Ustaw, dostępnego na górze ekranu.
29.01.2024
Pobieranie danych obsługiwanej firmy
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono sposób pobierania z internetu danych obsługiwanej firmy na podstawie NIP lub REGON.
Program automatycznie prosi użytkownika o wybranie odpowiedniej nazwy skróconej oraz adres skróconego obsługiwanej firmy.
30.10.2023
Automatyczne określanie płci dla dodawanych pracowników
Zmiana funkcjonalności
W modułach zawierających dane pracowników, w czasie dodawania pracownika, wprowadzono automatycznego podpowiadanie jego płci. Dla imion kończących się literą "A" ustanawiana jest płeć "kobieta". W pozostałych przypadkach jest ustawiana płeć "mężczyzna".
06.10.2023
Nowe możliwości dotyczące własnych folderów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość:
- tworzenia własnych folderów dostępnych tylko dla aktualnie obsługiwanej firmy
- przenoszenie folderu do folderu głównego drzewka
- udostępniania zewnętrznego dokumentu we wszystkich obsługiwanych firmach

Funkcje dostępne są w modułach:
- Szkolenia
- Personel
- Dokumenty
- Instrukcje stanowiskowe
29.09.2023
Informowanie o statusie aktów prawnych w momencie ich przeglądania w programie
Zmiana funkcjonalności
Dodano funkcję informowania o statusie aktu prawnego, który jest pobierany z internetu w momencie przeglądania aktu w programie.

Informacje pojawiają się pod okienkiem zawierającym treść aktu prawnego:
- czy akt jest obowiązujący?
- czy akt posiada tekst jednolity?
- data wejścia w życie ostatniej zmiany
- data opracowania aktu w programie

W przypadkach wymagających uwagi, na dole ekranu pojawia się czerwony przycisk "Uwaga!" z dodatkowymi informacjami:
- ostrzeżenie o niedawnych zmianach w akcie
- ostrzeżenie o nadchodzących zmianach w akcie
- data wejścia w życie najbliższej zmiany

Dzięki tej funkcji można się zorientować, czy trzeba podjąć kroki zmierzające do dostosowania stosowanych procedur do nadchodzących lub niedawnych zmian w przepisach.

Jeszcze więcej informacji o wybranym akcie prawnym można uzyskać naciskając przycisk "Więcej... ", który otworzy odpowiednią stronę portalu Kancelarii Sejmu.
29.09.2023
Eksport szkoleń, badań oraz uprawnień do pliku CSV
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję eksportu szkoleń, badań oraz uprawnień wprowadzonych do programu. Funkcja znacznie przyspiesza proces przenoszenia danych pracowników z jednej firmy do drugiej.

Aby skorzystać z tej funkcji należy:
1. Przejść do modułu "Personel", "Szkolenia" lub "Dokumenty"
2. Nacisnąć przycisk "Eksport" po prawej stronie ekranu
3. Wybrać z listy interesujący nas rodzaj eksportu
4. Zaznaczyć pola, które chcemy eksportować
5. Nacisnąć "Akceptuj" i wybrać miejsce zapisu pliku
6. Zapisany plik możemy następnie zaimportować w nowej obsługiwanej firmie
29.09.2023
Tworzenie nowych użytkowników w module "Terminarz BHP"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono tworzenie nowych użytkowników w module "Terminarz BHP" oraz zarządzanie ich uprawnieniami.

Dodane możliwości:
- tworzenie nowych użytkowników
- wybieranie dla nich rodzaju uprawnień (szef, asystent, pracownik)
- zlecanie zadań dla pracowników
- podgląd zadań innych użytkowników, jeśli ma się odpowiednie uprawnienia

Tworzenie nowych użytkowników dostępne jest po zalogowaniu się do Terminarza BHP, a następnie wybraniu opcji "Uprawnienia" na górze ekranu. Oprócz dodawania użytkowników, możliwe jest również ich usuwanie oraz zmiana uprawnień.
29.09.2023
Możliwość połączenia konta użytkownika programu z kontem w module "Terminarz BHP"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono połączenie konta użytkownika programu, z kontem w module "Terminarz BHP", w celu wyświetlania zaplanowanych zadań w przypomnieniach programu.

W celu połączenia konta należy przejść do modułu "Hasła", który jest dostępny po wejściu do obsługiwanej firmy, a następnie wybraniu lub stworzeniu nowego użytkownika i skorzystaniu z nowej funkcji "Połącz z kontem kalendarza".
Wielu użytkowników programu może być podłączona do jednego konta terminarza.
Połączone konta można rozłączać.
29.09.2023
Eksport danych pracowników do plików CSV
Zmiana techniczna
Poprawiono eksportowanie danych pracowników zawierających znak " (cudzysłów) do formatu
CSV.
Już wkrótce!
Wkrótce: Przypomnienia o nadchodzących i niedawnych zmianach w aktach prawnych
W następnej aktualizacji program przy starcie będzie informował o nadchodzących i niedawnych zmianach we wszystkich aktach zawartych w programie.
30.08.2023
Lepszy import plików programu Excel
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji polepszono importowanie spraw z plików programu Excel. Zmiany dotyczą:
- znaczne przyspieszenie importu
- zablokowanie importu, jeśli w pliku są dwie kolumny o tej samej nazwie
- lepsze działanie paska postępu
- możliwość przerwania importu
- naprawione ignorowanie danych po pustym wierszu
30.08.2023
Statystyki dotyczące importu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono statystyki dotyczące importu. Poprawa polega na lepszej identyfikacji ewentualnych problemów.
Informacje jakie mogą pojawić się po zaimportowaniu danych:
- Znalezionych rekordów w pliku,
- Dodanych rekordów,
- Uaktualnionych rekordów,
- Pominiętych rekordów (PESEL już istnieje),
- Pominiętych rekordów (pusty PESEL),
- Pominiętych rekordów (nie znaleziono PESELU),
- Pominiętych rekordów (istniejące dane dotyczą innego PESELU),
- Czas wykonania importu
30.08.2023
Pobieranie i tworzenie kopii zapasowej na komputerach klienckich
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dla użytkowników wersji sieciowej programu, umożliwiono pobieranie i tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z komputerów klienckich, co znacząco ułatwia przywracanie danych bez konieczności dostępu do serwera.
29.08.2023
Lepszy import plików CSV z kodowaniem UTF-8
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie danych o pracownikach z plików CSV, których kodowanie to UTF-8.
28.07.2023
Tworzenie folderów, których otwarcie wymaga specjalnych uprawnień
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość zabezpieczenia dostępu do własnych folderów. Aby z niej skorzystać należy:
1. W module "Hasła" zaznaczyć użytkownikowi "Dostęp do folderów VIP"
2. W wybranym module z dokumentami zaznaczyć folder, który ma mieć ograniczony dostęp i z "Menu" wybrać funkcję "Uczyń folder dostępnym jedynie dla użytkowników VIP" (dostępne również pod prawym przyciskiem myszy)

Dzięki tej funkcji, tylko niektórzy użytkownicy programu będą mieli dostęp do wybranych folderów oraz do zawartych w nich dokumentów.
28.07.2023
Wstawianie pól automatycznie wypełnianych do szablonów dokumentów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadziliśmy funkcję wstawiania pól do szablonów dokumentów. W edytorze pojawił się nowy przycisk "Tryb edycji szablonu", po użyciu którego dowolny dokument przechodzi w tryb edycji. W dowolnym miejscu na dokumencie możemy teraz wstawić pole (przycisk "Wstaw pole") wybierane z rozwijanej listy.
Umożliwiliśmy wstawianie najczęściej wykorzystywanych pól dostępnych w Vademecum BHP. Są teraz również dostępne automatycznie wypełniane pola własne użytkownika - pochodzących z importowanych danych.

Dzięki tej funkcji można w pełni personalizować swoje szablony dokumentów.

Dostępne do wstawienia pola, które są automatycznie wypełniane, dotyczą m.in.:
- Informacji dotyczących pracownika
- Informacji dotyczących obsługiwanej firmy
- Informacji dotyczących szkoleń
28.07.2023
Aplikacja do zdalnej administracji serwerem
Zmiana techniczna
W najnowszej wersji sieciowej programu dodaliśmy możliwość zdalnego zarządzania Serwerem Vademecum.
Dzięki pobraniu takiej aplikacji możliwe jest wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych serwera:
- zatrzymywanie serwera
- wznawianie pracy serwera
- oglądanie statystyk pracy serwera
- restartowanie serwera
- pobieranie z serwera informacji technicznych
- pobieranie z serwera dziennika błędów
- naprawa indeksów baz danych
- diagnostyka i konserwacja baz danych
- zdalne instalowanie aktualizacji na serwerze
- odłączanie użytkowników od serwera
27.07.2023
Ulepszenie sposobu nadawania uprawnień użytkownikom
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość ustawienia uprawnień globalnych, które będą obowiązywać dla każdej z obsługiwanych firm.
Pozostawiono możliwość dostosowania uprawnień dla każdej z obsługiwanych firm indywidualnie.

Szczegółowy sposób działania opisaliśmy w Instrukcji programu. Przypominamy, że jest ona dostępna w menu Pomoc lub pod przyciskiem "F1".
27.07.2023
Lepsze formatowanie dokumentu: "Szczegółowy wykaz danych personalnych pracowników"
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono generowanie dokumentu "Szczegółowy wykaz danych personalnych pracowników" dostępnego w modułach "Szkolenia" i "Personel". Program teraz uzależnia liczbę wierszy w tabeli, zależnie od ilości danych, których wykaz chcemy uzyskać.
27.07.2023
Poprawa importowania oraz eksportowania danych
Zmiana techniczna
Dane importowe oraz eksportowe uzupełniliśmy o poniższe pola:
1. Numer ewidencyjny pracownika
2. Rodzaj innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. Numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. Data wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość
5. Kraj wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość

Szczegółowe informację dotyczące importowania można znaleźć w pomocy dostępnej w programie.
04.07.2023
Automatyczna kopia zapasowa przed importem
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej przed wykonaniem importu.
Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników korzystających z pracy sieciowej.
25.04.2023
Eksport dokumentów Edytora YDO do formatów programu "Microsoft Word"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, poprawiono funkcję eksportu dokumentów do plików programu "Microsoft Word", z wbudowanego programu "Edytor YDO" do formatów:
- .doc
- .docx

Funkcja jest dostępna jeśli program "Microsoft Word" jest zainstalowany.
Funkcja dostępna jest po naciśnięciu "Plik" w górnym menu Edytora YDO, wybraniu z listy: "Eksportuj...", a następnie w sekcji "zapisz jako typ" - wybraniu interesującego nas formatu.
29.03.2023
Poprawa generowania dokumentacji dla pracowników zagranicznych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji programu wprowadzono ulepszenia związane ze sporządzaniem dokumentacji dla pracowników zagranicznych. Oprócz danych dowodu osobistego, program umożliwia wprowadzanie innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Wybrany dokument tożsamości będzie wstawiał się automatycznie na sporządzany wydruk.

Aktualnie obsługiwane są poniższe typu dokumentów:
- Dowód osobisty
- Paszport
- Karta pobytu
- Karta stałego pobytu
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- Numer identyfikacyjny TIN
- Numer ubezpieczeniowy
- Inny rodzaj identyfikacji podatkowej
- Urzędowy dokument
29.03.2023
Wstawianie zdjęć do edytora tekstu YDO
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dokonano istotnych usprawnień wstawiania zdjęć do edytora tekstu YDO. Zdjęcia automatycznie dostosowują się do szerokości wydruku strony, co pozwala uniknąć problemów z ich proporcjami. Ponadto, jeśli zdjęcie jest w dużej rozdzielczości, użytkownik ma możliwość automatycznego zmniejszenia jego rozmiaru, co znacznie przyspiesza proces edycji. Funkcja ta jest dostępna poprzez zaznaczenie opcji "Zmniejsz rozmiar", która pojawi się po wybraniu zdjęcia.
29.03.2023
Odświeżony wygląd programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji odświeżono wygląd programu, zmieniając wygląd następujących elementów:
- nowe przyciski w górnym menu programu
- nowe, nowocześniejsze przyciski na ekranie startowym
29.03.2023
Nowy silnik baz danych
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji rozpoczęliśmy stopniową migrację baz danych do nowego, lepszego silnika baz danych.
Główne jego zalety to:
- znacznie większa szybkość działania
- bardzo dobry algorytm szyfrowania danych
- zwiększone limity ilości przechowywania danych
- mniejsza awaryjność np. przy przerwach w dostawie prądu
- brak możliwości powstania konfliktu z silnikami bazodanowymi innych programów (np. kadrowych)

Proces automatycznej migracji rozpoczęliśmy od przeniesienia do nowego silnika:
- załączników dotyczących pracowników obsługiwanych firm
22.12.2022
Zwiększenie liczby znaków w polach ulica oraz skrót kontrahenta
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zwiększono dozwoloną liczbę znaków do 50 w polach ulica oraz skrót dla kontrahenta oraz obsługiwanej firmy.
22.12.2022
Usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych podczas pracy sieciowej. Zależnie od pory dnia, po odłączeniu ostatniego użytkownika, program odczeka odpowiednią ilość czasu zanim rozpocznie tworzenie kopii zapasowej.

Jeśli tworzenie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem, program automatycznie ponowi próbę, nie wpływając na pracę użytkowników.
30.11.2022
Dodawanie własnych folderów użytkownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano możliwość dodawania własnych podfolderów przez użytkownika za pomocą przycisku "Dodaj folder" oraz folderów głównych za pomocą przycisku "Dodaj folder główny" w następujących modułach:
- Szkolenia
- Personel
- Dokumenty
- Instrukcje stanowiskowe
30.11.2022
Import pól własnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w Imporcie danych o pracownikach, wprowadzono możliwość importowania pól własnych użytkownika do programu. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, w Imporcie danych o pracownikach należy użyć przycisku "Dodaj pole".
30.11.2022
Edytor zaimportowanych pól własnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w oknie dane personalne pracownika, wprowadzono zakładkę pozwalającą edytować zaimportowane pola własne.
30.11.2022
Poprawa wyglądu i działania okienka dane pracownika
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono czytelność okienka dane pracownika.
Rzadziej używane informacje zostały przeniesione do rozwijalnych zakładek:
- dowód osobisty
- imiona rodziców
- dodatkowe informacje
- edycja zaimportowanych pól własnych
30.11.2022
Nowe pola w imporcie pracowników
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, do Importu danych o pracownikach, dodano nowe pola:
- numeru budynku i lokalu w jednej kolumnie
- numer ewidencyjny pracownika
30.11.2022
Udoskonalono import danych pracowników
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, dodano poniższe ulepszenia importowania plików:
- Podpowiadanie nazw kolumn z importowanego pliku poprzez rozwijane menu dostępne przy każdej pozycji.
- Po zmianie danych we wcześniej wybranym pliku, nazwy kolumn można zaktualizować za pomocą przycisku "Pobierz nazwy pól/kolumn z pliku
- Automatyczne wykrywanie ustawień pliku CSV:
- rodzaj separatora pola
- zastosowane kodowanie znaków
- Zwiększono liczbę znaków, z których może składać się nazwa importowanej kolumny do 40 znaków oraz dodano ostrzeżenie, jeśli ta liczba została przekroczona
- Dodano sprawdzanie czy w importowanym pliku wszystkie kolumny mają różne nazwy
- Powiększono całe okno do konfiguracji importu
30.11.2022
Statystyki rekordów importu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji wprowadzono statystyki rekordów dokonanego importu, zawierające:
- liczbę znalezionych rekordów
- liczbę zaimportowanych rekordów
- liczbę pominiętych rekordów
- liczbę uaktualnionych rekordów
30.11.2022
Praca sieciowa programów Vademecum Soft
Przypominamy
Przypominamy o możliwości pracy programu na wielu stanowiskach w sieci lokalnej oraz w sieci internetowej.
Mamy w ofercie minikomputer Dell Wyse 5070 skonfigurowany do pracy jako serwer naszych programów.

Jest to doskonałe rozwiązanie ze względu na:
- bardzo mały pobór mocy (5-15 watów)
- bezgłośną pracę
- bardzo dobre parametry techniczne
- bardzo mały rozmiar komputera
- niską cenę
- bezpieczny system operacyjny z rodziny Linux
- brak potrzeby podłączania monitora oraz akcesoriów peryferyjnych

Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania.
25.11.2022
Nowy moduł: "Badania warunków pracy"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono moduł "Badania warunków pracy", posiadający wykaz laboratoriów środowiskowych. Nowy moduł dostępny jest w sekcji "Informacje", na głównym ekranie programu.
25.11.2022
Nowy moduł: "Nowy Audyt GHP GMP"
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono nowy audyt Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)., w którym uwzględniono najnowsze opublikowane zalecenia.
Przy dodawaniu nowego obiektu, istnieje możliwość wyboru metody oceny według starej (2004-2022 r.) lub nowej (2022 r.).
24.11.2022
Dekalog dobrej praktyki higienicznej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Audyt GHP GMP, w dokumentach, wprowadzono dekalog dobrej praktyki higienicznej, zawierający zbiór reguł określających sposoby na zapewnienie wysokich standardów w poszczególnych procesach produkcji.
23.11.2022
Dodawanie własnych wymagań w "Audycie GHP GMP"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt GHP GMP", wprowadzono możliwość dodawania własnych wymagań przez użytkownika za pomocą przycisku "Dodaj".
23.11.2022
Ocena wymagań Audyt GHP GMP
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt GHP GMP", udoskonalono ocenę wymagań poprzez wprowadzenie interaktywnej tabeli oceny skutku zagrożenia.
23.11.2022
Usuwanie opracowanego obiektu w module "Audyt GHP GMP"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt GHP GMP", wprowadzono możliwość usuwania opracowanego wczeniej obiektu za pomocą przycisku "Usuń".
23.11.2022
Wydruk dokumentów w module "Szkolenia"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Szkolenia", zmieniono sposób drukowania strony 1 oraz 2 dokumentów szkoleniowych. Obecnie istnieje możliwość wydrukowania dwóch stron za jednym razem.
Zmiana dotyczy wzorów:
- programów szkoleń
- zaświadczeń o szkoleniach.
23.11.2022
Udoskonalono wydruk audytu GHP GMP
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, w module "Audyt GHP GMP", udoskonalono wydruk opracowanego audytu.
28.07.2022
Udoskonalono funkcję generowania plików PDF dla wydruków seryjnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, udoskonalono funkcję generowania plików PDF w czasie wydruków dla wielu pracowników.
Udoskonalenie dotyczy:
- modułu Szkolenia
- wydruków seryjnych

Dzięki tej funkcjonalności, w bardzo łatwy sposób można seryjnie wydrukować np. zaświadczenia odbycia szkoleń.
30.05.2022
Udoskonalenia modułów "Informacje"
Zmiana funkcjonalności
W modułach :
- Inspekcja Sanitarna
- Inspekcja Weterynaryjna
- Inspekcja Handlowa
- Inspekcja Jakości
- Laboratoria
wzbogacono o możliwość wyszukiwania informacji w treści elementów, a nie tylko w tytułach.

Poprawiono wygląd oraz sposób działania modułu:
- poprawiono wygląd drzewka z informacjami
- poprawiono działanie rozwijania pozycji drzewka
- poprawiono działania paska przewijania oraz kółka myszki
30.05.2022
Poprawiono działanie kopiowania danych podczas opracowywania nowego audytu
Zmiana funkcjonalności
W modułach "Audyt GHP GMP" oraz "Audyt zaleceń dotyczących COVID-19" ulepszono wybór stanowiska, z którego nastąpi podstawianie danych.
Pojawia się tabela z dostępnymi ocenami z możliwością wyszukiwania.
11.05.2022
Proponowanie wcześniej wybranego folderu do zapisu pliku PDF
Zmiana techniczna
Udoskonalono proponowanie zapisu plików PDF generowanych za pomocą programu do wcześniej wybranego przez użytkownika folderu.
09.12.2021
Zachęcamy do zgłaszania propozycji zmian dotyczących programu
Przypominamy
Wszystkich naszych Klientów zachęcamy do zgłaszania propozycji udoskonaleń, nowych funkcji oraz modułów w programie. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.
Można je zgłaszać drogą mailową: serwis@vademecum-soft.pl
26.11.2021
Dodawanie zadań do Terminarza HACCP
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość dodawania zadań do Terminarza HACCP bez wychodzenia z modułów programu, za pomocą przycisku Terminarz dostępnego w górnym pasku.
26.11.2021
Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami BHP
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość automatycznego wstawiania danych pracownika we wzorze oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami BHP, dostępnym w module Personel.
26.11.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km":
- Odsetki ustawowe
- Odsetki maksymalne
26.11.2021
Aktualizacja bazy danych laboratoriów badających warunki pracy
Aktualizacja informacji bazodanowych
Zaktualizaowano dane teleadresowe laboratoriów badających warunki pracy
27.09.2021
Moduł Audyt zaleceń dotyczących COVID-19
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono nowy moduł, Audyt zaleceń dotyczących COVID-19, dotyczących przeciwdziałania COVID-19 w zakładzie pracy, na podstawie wytycznych opublikowanych przez CIOP.
27.09.2021
Regulamin pracy zdalnej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w module Personel dodano regulamin pracy zdalnej oraz wzór oświadczenia pracownika o potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem.
22.07.2021
Numer ewidencyjny pracownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Personel dodano okienko z numerem ewidencyjnym pracownika. Numer ten uwzględniany jest również przy eksporcie danych pracowników w module Personel.

22.07.2021
Wyszukiwanie pracownika po numerze ewidencyjnym lub po numerze PESEL
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość wyszukiwania pracownika za pomocą numeru ewidencyjnego (nadawanego wewnętrznie) lub numeru PESEL w następujących modułach:
- Personel
- Szkolenia
- Dokumenty
21.06.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19
- Zasiłek dla bezrobotnych
- Przeciętne wynagrodzenie miesięczne - I kwartał 2021 r.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Wynagrodzenie młodocianych
- Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
- Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
- Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
21.06.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne:

- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702, Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622, Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
13.04.2021
Pytanie o potwierdzenie, przy zamknięciu programu w okienku "Pracownik"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy okno z zapytaniem o potwierdzenie, aby zabezpieczyć użytkownika przed przypadkowym zamknięciem w czasie uzupełniania danych pracownika.
13.04.2021
Kategoria ryzyka dla obsługiwanej firmy / nowa składka wypadkowa
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodaliśmy możliwość zapamiętania kategorii ryzyka dla obsługiwanej firmy w okienku "obsługiwana firma".
13.04.2021
Usprawnienie generowania wykazu przypomnień
Zmiana techniczna
W aktualnej wersji, uprawniono generowanie wykazu przypomnień w przypadku bardzo dużej liczby obsługiwanych firm:
- skrócono czas potrzebny na wygenerowanie wykazu
- poprawiono niezawodność tej funkcji
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po szkoleniach
Zmiana funkcjonalności
Rozbudowano możliwość filtrowania pracowników po szkoleniach. Filtrowanie możliwe jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel" po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli któregoś ze szkoleń:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli żadnego ze szkoleń:
- Pracownicy, którzy odbyli wszystkie szkolenia:
- Pracownicy, którzy odbyli któreś ze szkoleń:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane szkolenia.
W przypadku obsługi wielu firm w module "Szkolenia" w polu "Firma:", po wybraniu opcji "", istnieje możliwość filtrowania pracowników z wszystkich obsługiwanych firm.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po badaniach
Zmiana funkcjonalności
Rozbudowano możliwość filtrowania pracowników po badaniach. Filtrowanie możliwe jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel" po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli któregoś z badań:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli żadnego z badań:
- Pracownicy, którzy odbyli wszystkie badania:
- Pracownicy, którzy odbyli któreś ze badań:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane badania.
W przypadku obsługi wielu firm w module "Szkolenia" w polu "Firma:", po wybraniu opcji "", istnieje możliwość filtrowania pracowników z wszystkich obsługiwanych firm.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po uprawnieniach
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników po uprawnieniach. Filtrowanie możliwe jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel" po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE uzyskali któregoś z uprawnień:
- Pracownicy, którzy NIE uzyskali żadnego z uprawnień:
- Pracownicy, którzy uzyskali wszystkie uprawnienia:
- Pracownicy, którzy uzyskali któreś z uprawnień:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane uprawnienia.
W przypadku obsługi wielu firm w module "Szkolenia" w polu "Firma:", po wybraniu opcji "", istnieje możliwość filtrowania pracowników z wszystkich obsługiwanych firm.
15.12.2020
Resetowanie wprowadzonych filtrów
Zmiana funkcjonalności
Po przefiltrowaniu pracowników ostatnie wprowadzone filtry są domyślnie zapamiętywane, ma to ułatwiać wprowadzanie coraz bardziej szczegółowego filtrowania.
W celu ułatwienia rozpoczęcia nowego filtrowania w opcji "Filtr..." wprowadzono przycisk "Zeruj filtry", który resetuje wszystkie wprowadzone wcześniej opcje filtrowania.
28.10.2020
Automatyczne uruchamianie serwera
Zmiana funkcjonalności
Ustawienia dostępne są po uruchomieniu serwera. W oknie aplikacji "Serwer Vademecum" należy nacisnąć przycisk "Narzędzia" i z rozwiniętej listy wybrać "Ustawienia autostartu serwera...".
Do wyboru dostępne będą 3 opcje:
- "Nie uruchamiaj serwera automatycznie"
- "Uruchamiaj przy starcie Windows"
- "Uruchamiaj po zalogowaniu użytkownika"
28.10.2020
Informacja o aktualizacji baz danych
Zmiana funkcjonalności
Podczas aktualizowania baz danych wyświetlana jest informacja która z aplikacji (program lub serwer) aktualizuje dane.
28.10.2020
Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO). Jest on dostępny w module "Dokumentyi" w folderze "Firma".
Wniosek ten można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
28.10.2020
Polecenie pracy zdalnej
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono druk z poleceniem pracy zdalnej w związku z epidemią COVID-19. Druk dostępny jest w module "Personel" w folderze "Dokumenty kadrowe" - "W trakcie stosunku pracy".
28.10.2020
Nowy wzór świadectwa pracy
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano wzór świadectwa pracy, dostępnego w module "Personel" w folderze "Dokumenty kadrowe" - "Rozwiązanie stosunku pracy"
28.10.2020
Zaktualizowano druk z zasadami równego traktowania w pracy
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowany został druk dotyczący zasad równego traktowania w pracy. Dostępny on jest w module "Personel" w folderze "Dokumenty kadrowe" - "Przyjęcie do pracy" - "Równouprawnienie kobiet i mężczyzn".
28.10.2020
Ulepszenie filtrowania
Zmiana funkcjonalności
W modułach "Szkolenia" oraz "Personel" ulepszono działanie filtrowania. Po przefiltrowaniu listy pracowników program umożliwia dodatkowo natychmiastowe wygenerowanie wykazów danych pracowników oraz badań, uprawnień i szkoleń.
28.10.2020
Możliwość filtrowania pracowników bez wybranych szkoleń
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników bez wybranych szkoleń z sekcji "Terminy" - "Szkolenia, badania i uprawnienia". Filtrowanie dostępne jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel".
W celu zastosowania filtrowania należy w jednym z modułów wybrać przycisk "Filtr..." znajdujący się w polu "Lista". Następnie w nowym oknie zaznaczyć opcję "Pracownicy spełniający kryteria:", w odblokowanych opcjach zaznaczyć pole "Wybierz pracowników, którzy NIE odbyli szkoleń:" , wybrać interesujące nas szkolenie i zaakceptować wybory.
Na liście pracowników pozostaną jedynie pracownicy nieposiadający wybranego szkolenia.
28.10.2020
Możliwość filtrowania pracowników bez wybranych badań
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników bez wybranych badań z sekcji "Terminy" - "Szkolenia, badania i uprawnienia". Filtrowanie dostępne jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel".
W celu zastosowania filtrowania należy w jednym z modułów wybrać przycisk "Filtr..." znajdujący się w polu "Lista". Następnie w nowym oknie zaznaczyć opcję "Pracownicy spełniający kryteria:", w odblokowanych opcjach zaznaczyć pole "Wybierz pracowników, którzy NIE odbyli badań:" , wybrać interesujące nas badanie i zaakceptować wybory.
Na liście pracowników pozostaną jedynie pracownicy nieposiadający wybranego badania.
28.10.2020
Naprawa indeksów baz danych
Zmiana techniczna
Zoptymalizowano i usprawniono działanie naprawy indeksów baz danych programu.
28.10.2020
Naprawa indeksów baz danych - wybór bazy
Zmiana techniczna
Obecnie istnieje możliwość wyboru pomiędzy naprawą indeksów aktywnej bazy, a konserwacją wszystkich baz.
28.10.2020
Konserwacja baz danych
Zmiana techniczna
Usprawniono i zoptymalizowano działanie konserwacji baz danych programu.
28.10.2020
Konserwacja baz danych - wybór bazy
Zmiana techniczna
Obecnie istnieje możliwość wyboru pomiędzy konserwacją aktywnej bazy, a konserwacją wszystkich baz.
28.10.2020
Optymalizacja aktualizacji baz danych
Zmiana techniczna
Rozwiązano problem równoczesnej aktualizacji danych przez serwer i program.
28.10.2020
Aktualizacja baz danych przez serwer
Zmiana techniczna
Podczas aktualizowania danych przez serwer, po najechaniu na ikonę serwera, w pasku zadań pokazywany jest postęp aktualizacji.
28.10.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 10, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
- Dz.U. 2019 poz. 2531, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
- Dz.U. 2020 poz. 1018, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN

Zaktualizowane akty prawne:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
- Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
- Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
- Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt
- Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
- Dz.U. 2014 poz. 827, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
- Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570, Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539, Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
- Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045, Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
- Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127, Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
- Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
- Dz.U. 2001 nr 76 poz. 811, Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
- Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335, Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275, Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202, Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2019 poz. 2028, Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
- Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U 2008 nr 177, poz. 1093, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności
- Dz.U. 2003 nr 59 poz. 526, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych
- Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1900, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
- Dz.U. 2015 poz. 29, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
- Dz.U. 2020 poz. 1284, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych
- Dz.U. 2012 poz. 728, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
- Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1735, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych
- Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1398, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych
- Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2057, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
- Dz.U. 2014 poz. 1656, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
- Dz.U. 2013 poz. 174, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
- Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
28.10.2020
Wniosek o informację o stanie konta płatnika
Zmiany w aktach prawnych
Do programu wprowadzono wniosek o informację o stanie konta płatnika (RD-3). Jest on dostępny w module "Dokumenty" w folderze "Firma".
Wniosek ten można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
28.10.2020
Nowe numery telefonów
Komunikaty
Z uwagi na pracę zdalną, pomoc techniczna nie jest obecnie dostępna pod stacjonarnymi numerami telefonów.
Aktualne numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Aktualne numery telefonów: 798 466 998, 798 501 022
29.06.2020
Poprawiony kalendarz
Zmiana funkcjonalności
W kalendarzu wyświetlany jest teraz miesiąc poprzedni, obecny oraz następny. Poprawiono działanie kalendarza oraz zaktualizowano listę dni ustawowo wolnych od pracy.
22.05.2020
Możliwość wprowadzania szkoleń/badań/uprawnień wielodniowych
Zmiana funkcjonalności
W sekcji "Terminy" pod przyciskiem "Szkolenia, badania i uprawnienia" przywrócono możliwość dodawania szkoleń, badań i uprawnień wielodniowych. W celu włączenia terminów wielodniowych w oknie "Szkolenia, badania i uprawnienia" w polu "Ustawienia" należy zaznaczyć opcję "Szkolenia mogą być wielodniowe".
W przypadku starych szkoleń, badań i uprawnień w których były ustawione terminy wielodniowe, terminy te zostaną ponownie wyświetlone.
22.05.2020
Możliwość filtrowania pracowników bez wybranych szkoleń
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników bez wybranych szkoleń z sekcji "Terminy" - "Szkolenia, badania i uprawnienia". Filtrowanie dostępne jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel".
W celu zastosowania filtrowania należy w jednym z modułów wybrać przycisk "Filtr..." znajdujący się w polu "Lista". Następnie w nowym oknie zaznaczyć opcję "Pracownicy spełniający kryteria:", w odblokowanych opcjach zaznaczyć pole "Wybierz pracowników, którzy NIE odbyli szkoleń:" , wybrać interesujące nas szkolenie i zaakceptować wybory.
Na liście pracowników pozostaną jedynie pracownicy nieposiadający wybranego szkolenia.
22.05.2020
Możliwość filtrowania pracowników bez wybranych badań
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników bez wybranych badań z sekcji "Terminy" - "Szkolenia, badania i uprawnienia". Filtrowanie dostępne jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel".
W celu zastosowania filtrowania należy w jednym z modułów wybrać przycisk "Filtr..." znajdujący się w polu "Lista". Następnie w nowym oknie zaznaczyć opcję "Pracownicy spełniający kryteria:", w odblokowanych opcjach zaznaczyć pole "Wybierz pracowników, którzy NIE odbyli badań:" , wybrać interesujące nas badanie i zaakceptować wybory.
Na liście pracowników pozostaną jedynie pracownicy nieposiadający wybranego badania.
22.05.2020
Przycisk resetujący aktywne filtrowanie
Zmiana funkcjonalności
W modułach "Szkolenia" oraz "Personel" pod polem "Lista:" wprowadzono przycisk "Pełna" wskazujący, że w danym momencie do listy pracowników są stosowane pewne filtry.
W celu zresetowania aktywnych filtrów należy zaznaczyć przycisk "Pełna". Po wybraniu przycisku, na liście wyświetlani będą wszyscy pracownicy.
24.04.2020
Optymalizacja wyświetlania historii zmian programu
Zmiana funkcjonalności
Zmieniono działanie historii zmian w programie, dzięki czemu przyspieszono ich czas ładowania przy pracy sieciowej.
12.11.2019
Wyszukiwanie w opracowanych aktach prawnych
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono wyszukiwanie frazowe w opracowanych aktach prawnych. Wyszukiwanie dostępne jest po wciśnięciu kombinacji klawiszy "Ctrl + F". Na dole ekranu znajduje się przycisk "Następne" umożliwiający przechodzenie do kolejnych odnalezionych fraz.
05.09.2019
Zaktualizowano dane placówek w sekcji Informacje
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowano i uzupełniono dane placówek:
- Dozoru technicznego
- Oddziałów ZUS
- Inspektoratów PIP
- Stacji San-Epid
- Urzędów Statystycznych
05.09.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne:

- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2004 nr 93 poz. 897 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
- Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539 - Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
- Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
- Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690 - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
- Dz.U. 2013 poz. 21 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2014 poz. 827 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1425 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
- Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
- Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2102 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego
- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- Rozporządzenie (WE) NR 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji
- Rozporządzenie(WE) NR 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
- Rozporządzenie(WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG
- Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
- Rozporządzenie (WE) NR 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
- Rozporządzenie (WE) NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
- Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
- Rozporządzenie(WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej, powiadamiania o istniejących produktach oraz przypadkowym lub technicznie nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę ryzyka
- Rozporządzenie (WE) NR 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- Rozporządzenie (WE) NR 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt
- Rozporządzenie (WE) NR 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
- Rozporządzenie (WE) NR 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
- Rozporządzenie Rady (EWG) NR 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności
- Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
12.08.2019
Lepsze wyszukiwanie na spisach
Zmiana techniczna
Rozszerzono możliwości przeszukiwania na spisach w programie. Obecnie przy przeszukiwaniu brany pod uwagę jest cały wiersz, co umożliwia lepsze sprecyzowanie zapytania.
09.07.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego
01.07.2019
Nowy system wyszukiwania aktów prawnych - uwzględniający odmianę wyrazów
Zmiana techniczna
Przy przeszukiwaniu aktów prawnych brana jest pod uwagę odmiana szukanych słów. W wypadku, gdy program nie rozpoznaje wpisanego słowa (nazwy własne, literówki, niedokończone słowa), wyszukiwane jest dokładnie wpisane słowo.
01.07.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Zaokrąglenia w VAT, akcyza
31.05.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Składki na PFRON
- Odszkodowania za wypadek przy pracy
- Zarobki maksymalne dla emerytów i rencistów (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Maksymalne zmniejszenie emerytury i renty (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Najniższe wynagrodzenie dla młodocianych (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Najniższe składki ZUS dla młodocianych(01.06.2019 - 31.08.2019)
- Zasiłki dla bezrobotnych (01.06.2019 - 31.05.2020)
- Kasy fiskalne (od 01.01.2019)
11.03.2019
Przypomnienia - ustawienia
Zmiana funkcjonalności
W aktualnej wersji programu dodano możliwość ustawień do systemu przypomnień w programie.
Za pomocą przycisku Ustaw na głównym ekranie można ustalić, które kategorie przypomnień mają się kiedy wyświetlać:
Dostępne są następujące kategorie przypomnień
- Terminy umów o prace
- Szkolenia
- Badania
- Uprawnienia
- Badania po zwolnieniu
- Oceny ryzyka zawodowego
- Rejestr czynników szkodliwych
- Środki ochrony indywidualnej
- Dozór techniczny
- Statystyczne karty wypadku
- Zadania z terminarza

Za pomocą ustawień można wyłączyć poszczególne kategorie oraz ustawić im jak wcześnie dane powiadomienie ma się pojawiać oraz jak długo po przekroczeniu terminu.
11.03.2019
Poprawa systemu wyświetlania oraz wyszukiwania w aktach prawnych
Zmiana techniczna
Przywrócono możliwość oglądania przepisów dotyczących wymagań zawartych w audytach.
Dodatkowo usprawniono system wyszukiwania w aktach prawnych - w akcie pojawia się miejsce wystąpienia poszukiwanej frazy oraz przycisk Następny - przenoszący do następnego wystąpienia w otwartym akcie.
11.03.2019
Nowy system aktów prawnych
Zmiana techniczna
Najnowsza wersja programu zawiera nowy system aktów prawnych - poprawiona została czytelność aktów prawnych.
Dzięki nowemu systemowi znacząco zwiększamy liczbę aktów prawnych dostępnych w programie.
11.03.2019
Nowe akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty prawne zawarte w programie:
- Dz.U. 2019 poz. 303 - Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
- Dz.U. 2017 poz. 2217 - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
- Dz.U. 2019 poz. 391 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
- Dz.U. 2019 poz. 411 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1727 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
- Dz.U. 2008 nr 4 poz. 23 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
- Dz.U. 2014 poz. 915 - Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług


Akty prawne zaktualizowane w programie:
- Dz.U. 2018 poz. 9 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
- Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
- Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 - Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
- Dz.U. 2013 poz. 1722 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
- Dz.U. 2007 nr 41 poz. 268 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku lub incydentu kolejowego
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529 - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2014 poz. 827 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
- Dz.U. 2016 poz. 1036 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
- Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
- Dz.U. 2018 poz. 1668 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 - Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2015 poz. 1844 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Dz.U. 2016 poz. 831 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2018 poz. 856 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
22.01.2019
Dodano trzy poradniki dla pracodawców - BHP, Prawo Pracy oraz RODO
Zmiana funkcjonalności
Na głównym ekranie dodano przyciski z poradnikami Państwowej Inspekcji Pracy:
- Informator dla pracodawców - ABC BHP
- Informator dla pracodawców - Prawo Pracy
- Informator dla pracodawców - Ochrona danych osobowych w miejscu pracy
22.01.2019
Możliwość dodawania własnych dokumentów (np. Pdf) w modułach Dokumenty, Personel, Szkolenia, Instrukcje
Zmiana funkcjonalności
Najnowszą wersję programu wzbogacono o możliwość dodawania własnych dokumentów (np. typu PDF lub Word) do istniejących drzewek w modułach Dokumenty, Personel, Szkolenia, Instrukcje

05.11.2018
Import danych pracowników bezpośrednio z plików Excela
Zmiana funkcjonalności
Do programu dodana została możliwość importowania danych pracowników, szkoleń, badań i uprawnień z plików Excela: xls oraz xlsx. Operację tę przeprowadza się na tym samym ekranie co import z pozostałych formatów.
Przypominamy, że szczegółowa instrukcja odnośnie importu znajduje się w pomocy w programie (przycisk F1 na klawiaturze) w rozdziale 10. Szkolenia w części "Import danych pracowników z innych programów"
05.11.2018
Zatrudnianie młodocianych od 15 roku życia - zmiany od 1 września 2018 r.
Komunikaty
1 września 2018 r. zmienił się wiek osoby, którą można uznać za młodocianego pracownika. Wiek ten uległ obniżeniu z 16 do 15 lat.
Podstawa prawna - Kodeks pracy art. 190.
10.10.2018
Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa i ustawie o VAT
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1499).

Ustawa wprowadza zmiany przepisów dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Zmiany dotyczą między innymi stworzenia podstaw prawnych do przekazywania informacji o żądaniu lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez bank lub SKOK oraz zmieniają przepisy o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanemu.

Ponadto w ustawie o VAT wprowadzono zmiany mające na celu zapewnienie większej kompletności i czytelności zestawienia podatników, którzy nie zostali zarejestrowani, którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT, a także ci podatnicy których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
01.10.2018
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Zmiany w aktach prawnych
19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Głównym zamierzeniem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe. Ustawa zmienia także formalne wymogi korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych m.in. wprowadza oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.
Ustawa znajduje się w programie Vademecum pod pozycją 1114 z 2018 roku.
15.08.2018
Ujednolicenia tekstów ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Do najnowszej aktualizacji dodano ujednolicone teksty ustaw, m.in.:
- Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139)
- Ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155)
- Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191)
- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)
- Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270)
- Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316)
- Ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351)
- Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1376)

W nawiasach zostały podane nowe metryki, pod którymi można znaleźć treść danej ustawy.
15.08.2018
Ujednolicona ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1471) została opublikowana ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest ona częścią tzw. pakietu odpadowego. Ma on zlikwidować nieprawidłowości w gospodarce odpadami w kraju. Wprowadza ona szereg zmian w funkcjonowaniu Inspekcji, m.in. w zakresie czasu pracy inspektorów oraz ich uprawnień.
Drugą częścią pakietu jest nowelizacja ustawy o odpadach.
06.08.2018
Dziennik dostępu do modułów programu (RODO)
Zmiana funkcjonalności
Do programu został dodany dziennik zawierający działania poszczególnych użytkowników - głównie próby otwarcia modułów. Zawiera on informacje jaki użytkownik, którego dnia oraz o której godzinie chciał wejść do danego modułu. W kolumnie "Opis" widać, czy został przyznany mu dostęp, czy też nie.
Aby zobaczyć dziennik, należy kliknąć przycisk z nazwą obsługiwanej firmy -> Hasła -> Dziennik.

Przypominamy, że program pozwala na ograniczenie dostępu do niektórych modułów poprzez hasłową blokadę - więcej informacji na ten temat w pomocy w programie (przycisk F1 na klawiaturze) w rozdziale 13. Hasłowy dostęp do wybranych modułów.
01.07.2018
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 lipca zaczyna obowiązywać wprowadzenie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Zmiany te zostały ujęte w art. 2 pkt 37, art. 87 ust. 6a i 6b, art. 103a, art. 108a-108d ustawy o podatku od towarów i usług i obejmują między innymi wprowadzenie terminu #rachunku VAT", o którym mowa w ustawie Prawo bankowe oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Podstawą do zmian jest ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
01.07.2018
Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera nowy tekst rozporządzenia NDS i NDN czynników szkodliwych. Zostały tam zmienione wartości dopuszczalnych stężeń dla 32 substancji chemicznych i dodane 15 nowych substancji szkodliwych.
Zastąpił on obecne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1348).

Nowe rozporządzenie dostępne dostępne jest pod pozycją nr 1286 (Dz. U. z 2018 r.)
01.07.2018
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa nowelizacyjna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1076) wprowadza zmiany w następujących ustawach:
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Kodeks pracy,
- o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o systemie ubezpieczeń społecznych,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- o rencie socjalnej.
11.06.2018
Ujednolicone teksty ustaw
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji zawarte są nowe, ujednolicone teksty ustaw:

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191),
- Ustawa o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155),
- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).
- Ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114),
- Ustawa o o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036),
- Ustawa Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
11.06.2018
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Zmiany w aktach prawnych
Do programu dodano nową ustawę o ochronie danych osobowych, która ureguluje kwestie związane z RODO. W projekcie ustawy znajdują się również przepisy określające zakres odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie danych.
Przepisy ustawy powołują także do życia nowy organ właściwy w kontekście ochrony danych osobowych. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który zastąpi dotychczasowy organ czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Ustawa o ochronie danych osobowych posiada metrykę: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
28.05.2018
Informacje o miejscu przechowywania danych
Zmiana funkcjonalności
Informujemy, że w programie znajdują się do Państwa wglądu informacje dotyczące miejsca przechowywania danych z programu: Pomoc -> Informacje techniczne-> zakładka RODO.
21.05.2018
Możliwość trwałego usunięcia pracownika z programu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zostało umożliwione trwałe usunięcie pracownika z archiwum. Jeśli pracownik znajduje się w archiwum należy kliknąć przy nim przycisk "Usuń" -> program zapyta, czy na pewno usunąć pracownika z programu, po wyrażeniu zgody pokaże się informacja w jakich miejscach w programie zostały użyte dane pracownika. Można zdecydować, czy dane pracownika usunąć, czy zamazać.
Zamazywanie danych może być przydatne w sytuacji, gdy nie chcemy np. zaburzyć numeracji dokumentacji pustym numerem, dokument taki będzie wtedy widoczny, ale w miejscu imienia i nazwiska pracownika będzie widoczne "DANE ZAMAZANE"
18.05.2018
Tekst jednolity ustawy Kodeks pracy
Zmiany w aktach prawnych
Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (maj 2018 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. Posiada metrykę Dz. U. z 2018 r., poz. 917
27.04.2018
Tekst jednolity ustawy Ordynacja podatkowa
Zmiany w aktach prawnych
Dnia 27 kwietnia 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Ordynacja podatkowa Dz. U. z 27 kwietnia 2018 r., poz. 800.
25.04.2018
Wymagana nazwa użytkownika podczas korzystania z uprawnień dostępu i wchodzeniu do modułów
Zmiana techniczna
W programie zawarty jest mechanizm ograniczający dostęp dla poszczególnym osobom korzystającym z programu do poszczególnych modułów programu. W przypadku korzystania z tego modułu do tej pory program wymagał podania jedynie hasła przy wchodzeniu do poszczególnych modułów.
Po najnowszej aktualizacji wymagane jest także podanie nazwy użytkownika.
Więcej informacji na temat uprawnień można odnaleźć w instrukcji obsługi do programu.
25.04.2018
Wzmocnienie szyfrowania baz danych zawierających dane osobowe
Zmiana techniczna
W bieżącej aktualizacji wzmocnione szyfrowanie baz danych zawierających dane osobowe oraz rozszerzono zakres danych objętych szyfrowaniem.
24.04.2018
Nowy dokument - wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
Zmiana funkcjonalności
W przypadku wątpliwości dotyczących zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, pracodawca może wystąpić do ZUS w sprawie kontroli prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego składając wniosek ZUS OL-2.

Dokument znajduje się w module Personel, w folderze "Pisma różne".
20.04.2018
Nowa ustawa w programie - Prawo przedsiębiorców
Zmiany w aktach prawnych
Prawo przedsiębiorców to jedna z najważniejszych ustaw dla polskich przedsiębiorców. Wchodzi ona w skład tzw. Konstytucji biznesu i zastąpi ona funkcjonującą do tej pory ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

W ustawie zawarte są m.in. katalog praw i obowiązków przedsiębiorców, wprowadzenie instytucji działalności nieewidencjonowanej, wprowadzenie tzw. #ulgi na start# , zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON; i inne.
Przewidziano także nowe zasady i rozwiązania dotyczące postępowania instytucji państwowych względem przedsiębiorców.

Ustawa wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.
28.03.2018
Jednolity tekst ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Zmiany w aktach prawnych
27 marca 2018 r. został opublikowany nowy jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. poz. 623).
Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone przed 5 marca 2018 r. oraz wynikające z :
- ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305)
- ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 962).

Wprowadzenie nowego jednolitego tekstu aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej.

28.03.2018
Jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Ogłoszono jednolity tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. z 2018 r. poz. 620.
Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "BHP i p-poż" w pakiecie "Przepisy p-poż".
05.03.2018
Nowa funkcja - możliwość dodawania zewnętrznych dokumentów związanych z pracownikiem
Zmiana funkcjonalności
Do najnowszej aktualizacji została dodana nowa funkcja - możliwość dołączenia zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika. To duże ułatwienie w prowadzeniu kartoteki pracownika - dzięki takiej funkcji można dodawać np. skany, zdjęcia, czy dokumenty tekstowe utworzone poza programem Vademecum.

Aby dodawać zewnętrzne dokumenty należy wejść do modułu Personel, wybrać pracownika, kliknąć przycisk "Zmień". Otworzy się wtedy okno "Rejestr zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika". Dokument dodaje się za pomocą przycisku "Dodaj".
Po naciśnięciu przycisku "Pokaż/Zmień" można go obejrzeć, lub edytować nazwę dokumentu. Podgląd dokumentu włącza się po naciśnięciu ikony lupy przy sformułowaniu "Otwórz/edytuj plik".

Funkcja działa również w wersji sieciowej.
01.03.2018
Zakaz handlu w niedziele i święta (Dz. U. z 2018 r., poz. 305)
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zakazie handlu w niedziele, święta, a także ograniczająca handel w dniu 24 grudnia i Wielką Sobotę (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
Najważniejszą istotą ustawy jest zakaz handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych. To także zakaz podejmowania się czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikom i zatrudnionym wykonywania pracy w handlu oraz z wykonywania czynności związanych z handlem (art. 5).

Ustawa weszła w życie 01.03.2018 r., jednak do końca 2018 roku zakaz handlu nie dotyczy pierwszej i ostatniej niedzieli w każdym miesiącu kalendarzowym.

Ustawa nowelizuje przepisów Kodeksu Pracy o czasie pracy.
01.03.2018
Jednolity tekst ustawy "Kodeks pracy"
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks pracy zyskał nową metrykę - Dz.U. z 2018 r. poz. 108.

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone do kodeksu pracy w ciągu ostatniego roku.
01.03.2018
Liczne zmiany w aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera liczne zmiany w aktach prawnych, m.in. takich jak:

- Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska,
- Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
- Prawo o ruchu drogowym,
- Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- Ustawa o o transporcie drogowym.

Zmiany weszły na postawie zmian opublikowanych w Dzienniku Ustaw z 2018 r.
01.03.2018
Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2018 r. pod pozycją 511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu, został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
02.02.2018
Uzupełnione wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
W 2018 r. weszło w życie wiele zmian dotyczących wskaźników i stawek - zostały one uaktualnione w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
02.02.2018
Jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w aktach prawnych
Tekst jednolity zawiera liczne zmiany, m.in.:

- Zmiana terminu zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej według jednolitej 19% stawki podatku - z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.
- Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku zbycia udziałów (akcji), nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo pochodnych instrumentów finansowych lub praw majątkowych, wartości przychodu, jaki był określony i podlegał opodatkowaniu przy nabyciu zbywanych akcji
- ograniczono zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonych
09.01.2018
Liczne zmiany w aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera liczne zmiany w aktach prawnych, m.in. takich jak:

- Ustawa o drogach publicznych
- Ustawa o transporcie drogowym,
- Prawo ochrony środowiska,
- Prawo energetyczne,
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
- Kodeks pracy,
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Ustawa o Inspekcji Handlowej,
- Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

Zmiany weszły na podstawie Dzienników Ustaw:
1) z 2018 r.:
- poz. 4,
- poz. 6,
- poz. 9,
- poz. 12
2) z 2017 r.:
- poz. 2400,
- poz. 2369,
- poz. 2102,
- poz. 2056,
- poz. 2290,
- poz. 2245,
- poz. 1952
08.12.2017
Zmiany w PIT 2018 - nowe limity zwolnień podatkowych i zmiany w kosztach autorskich
Zmiany w aktach prawnych
Na mocy ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) od 01.01.2018r. nastąpią ważne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wpłynie on na m.in. na:
- rozliczenia podatkowe zatrudnianych osób (ograniczenia w zakresie stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu)
- limit zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z ZFŚŚ
a także na zapomogi losowe, fundusze związkowe oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci.

Akt zawierający zmiany znajduje się w programie pod pozycją 2032 z 2016 roku.
04.11.2017
Liczne ujednolicenia tekstów ustaw
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji ujednolicono wiele aktów prawnych, m.in.:

- Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201),
- Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
- Ustawę o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226),
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- Ustawę o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1314),
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
- Ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368),
- Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383),
- Ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393),
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369).
- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560),
- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577),
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
- Rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686),
- Ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773),
- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983),
- Ustawę o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952),
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1949),
- Ustawę o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892),
- Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1904),
- Ustawę o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849),
- Ustawę Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876),
01.09.2017
Zaktualizowano moduł z przydatnymi informacjami z internetu
Zmiana funkcjonalności
Przycisk odnoszący do przydatnych informacji z internetu został umieszczony na głównym ekranie w programie w części "Informacje".

Do modułu dodano link do aktualnej bazy firm Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Zaktualizowany został link do wyszukiwarki bankomatów.

01.09.2017
Łatwiejsze otwieranie aktów prawnych
Zmiana techniczna
Podczas wyszukiwania aktów według numerów, akty można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy, lub przyciskiem Enter (wcześniej trzeba było nacisnąć przycisk Akceptuj).
10.08.2017
Kopiowanie oraz drukowanie fragmentów załączników aktów prawnych do schowka
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji została dodana funkcja kopiowania załączników aktów prawnych. Po zaznaczeniu fragmentu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, pokaże się wtedy menu, z którego można wybrać funkcję kopiowania, wydruku zaznaczonego tekstu, wyszukiwania oraz zaznaczenia całości załącznika.
Działają także skróty klawiszowe: Ctrl+C (kopiowanie), Ctrl+P (drukowanie), Ctrl+F (wyszukiwanie), Ctrl+A (zaznaczenie całości).
01.06.2017
Świadectwo pracy wydawane obowiązkowo od 1 czerwca 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 czerwca 2017 roku świadectwo pracy pracodawca wydaje osobie zatrudnionej obowiązkowo po wygaśnięciu stosunku pracy. Wprowadzone zostały także zmiany w zasadach ich wydawania (zmiany do rozporządzenia Dz. U. z 2017 r., poz. 2292).
01.06.2017
Obszerna nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy # Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 935 wprowadza w Kodeksie postępowania administracyjnego wiele zmian, m.in:

- poszerzeniu ulega definicja (zakres) postępowania administracyjnego,
- wprowadza się zasadę rozstrzygania na korzyść strony w przypadku wątpliwości co do treści normy prawnej,
- zmienia się zasada pogłębiania zaufania obywateli,
- terminy upływające w sobotę przesuwają się na pierwszy dzień nie będący wolnym od pracy,
- administracyjna współpraca europejska.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r.
18.05.2017
Nowy załącznik do rozporządzenia ws. wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 maja 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Jego przepisy określą wykazy prac wzbronionych kobietom ciężarnym lub karmiącym dziecko piersią, a nie jak dotychczas wszystkim kobietom. Prace wymienione w załączniku do nowych przepisów zostały podzielone na 8 części.
10.04.2017
Nowy jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Aktualny jednolity tekst ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej znajduje się w Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2017 r. poz. 736. Obejmuje on zmiany wprowadzone:
- ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. poz. 904),
- ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2138),
- ustawą z 14 grudnia 2016 r. # Przepisy wprowadzające ustawę # Prawo oświatowe (Dz U. z 2017 r. poz. 60)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 marca 2017 r.

Jednolity tekst aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej.
05.04.2017
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - tekst jednolity
Zmiana wskaźników gospodarczych
Marszałek Sejmu RP w obwieszczeniu z 5 kwietnia 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640).
Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone przed dniem 5 kwietnia 2017 r. Aktualny jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się w Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2017 r. poz. 786.
01.04.2017
Na niektóre maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych nie będą potrzebne już dodatkowe uprawnienia
Zmiany w aktach prawnych
1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i d rogowych.
Zmianie ulega załącznik do rozporządzenia, w którym określone zostały maszyny i urządzenia, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu.
24.03.2017
Wysokie kary za wystawianie pustych i fałszywych faktur w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Przedsiębiorcy fałszujący faktury oraz wystawiający puste dokumenty (i posługujący się nimi) muszą liczyć się z karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Takie zmiany w Kodeksie karnym wprowadziła ustawa nowelizacyjna, która weszła w życie 1 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 244). Nowe przepisy mają zapobiegać wyłudzaniu podatku VAT.
14.02.2017
Tekst jednolity rozporządzenia ws. badań lekarskich kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Opublikowany 14 lutego jednolity tekst rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
Rozporządzenie można wyszukać pod nową metryką: Dz. U. 17/31/250
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.
19.01.2017
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Zmiany w aktach prawnych
Nowelizacja ustawy dotyczy dwóch obszarów.
Pierwszy z nich to zmiany wynikające z konieczności implementacji dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Na podmioty te nałożono obowiązek ujawnienia informacji niefinansowych w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu.
Drugi obszar to wprowadzenie kolejnych ułatwień przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Dotyczą one m.in. możliwości obliczania kosztu wytworzenia produktu w sposób uproszczony, zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy, przez większą liczbę podmiotów.

Do ustawy o rachunkowości wprowadzono także nowy i uproszczony załącznik nr 6, który określa sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
możliwość przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie.

Wprowadzone zmiany mają po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.
09.01.2017
Zmiana limitu transakcji gotówkowych dla firm
Zmiany w aktach prawnych
Począwszy od 01.01.2017 r., we wszelkich transakcjach przekraczających wartość 15.000 zł (wartość brutto, włączając podatek VAT) przedsiębiorcy są zobowiązani do rozliczania swych należności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - art. 15d, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22p.
04.01.2017
Terminarz HACCP - nowa funkcjonalność
Zmiana funkcjonalności
Moduł "Terminarz HACCP" został umieszczony wśród pozostałych modułów, po prawej stronie głównego okna programu. Umożliwia on planowanie zadań wraz z przypomnieniami o nich.
Dodano nową funkcjonalność - zadania wpisane do terminarza wyświetlają się także na wykazie przypomnień (jeśli użytkownik nie ma w terminarzu ustawionego hasła).
01.01.2017
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1459 złotych.

WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.

Stosowne zmiany zostały uwzględnione w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).
01.01.2017
Minimalna stawka godzinowa w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13 złotych brutto.
Stawka obowiązuje również tych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm (samozatrudnionych). Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za nieprzestrzeganie przepisu grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265).
30.12.2016
Zaktualizowano zawartość modułu "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
1 stycznia 2017 weszło wiele zmian dot. wskaźników i stawek - zostały one uaktualnione w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

Zmieniono m.in.:
- skalę podatkową,
- podatek od nieruchomości,
- minimalne miesięczne wynagrodzenie i inne.
13.12.2016
Liczne zmiany do ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Od ostatniej aktualizacji zostały wprowadzone zmiany do ustaw, m.in. do:

- Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627),
- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672),
- Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888),
- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834),
- Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 170),
- Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907).
17.11.2016
Ujednolicone teksty ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera ujednolicone teksty ustaw:

- Prawo celne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1880)
- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834)
- Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822)
- Kodeks postępowania karnego ((Dz. U. z 2016 r., poz. 1749)
15.11.2016
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - jednolite przepisy
Zmiany w aktach prawnych
W nowym jednolitym tekście ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uwzględniono zmiany wynikające z:
- 21 nowelizacji uchwalonych w okresie od kwietnia 2015 r. (Dz.U. poz. 699) do września 2016 r. (Dz.U. poz. 1579),
- przepisów ogłoszonych przed dniem 11.10.2016 r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz zadania organów w tym zakresie.
20.10.2016
Uchylenie rozporządzenia ws. zasadniczych wymagań dla maszyn
Zmiany w aktach prawnych
20 października br. utraciło moc obowiązywania rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

Podstawą uchylenia rozporządzenia jest art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). Zgodnie z tym przepisem, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) -m.in. rozporządzenie ws. zasadniczych wymagań dla maszyn - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. 6-miesięczny termin na wydanie nowych przepisów wykonawczych upłynął 20 października br.
12.10.2016
Jednolity tekst ustawy Kodeks pracy
Zmiany w aktach prawnych
W dniu 12 października w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1666). Obejmuje on liczne zmiany wprowadzane do Kodeksu Pracy w ostatnim okresie.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.
22.09.2016
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o kredycie konsumenckim
Zmiany w aktach prawnych
W programie umieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z trzech nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2014 r. do sierpnia 2015 r. oraz przepisów ogłoszonych przed dniem 1 sierpnia 2016 r.

Ustawa o kredycie konsumenckim określa m.in. zasady zawierania umów o kredyt konsumencki oraz szeroko opisuje obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego.
12.09.2016
Pracownicze programy emerytalne - opublikowano jednolite przepisy
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera jednolity tekst ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1449). W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z dwóch nowelizacji:

- ustawy z dn. 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844),
- ustawy z dn. 31.03.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 615),
przepisów ogłoszonych przed dniem 16.08.2016 r.
16.08.2016
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - jednolity tekst ustawy
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dn. 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy uzyskała nową urzędowo ujednoliconą wersję. Ustawa, o której mowa, opublikowana jest w Dzienniku Ustaw z dnia 16.08.2016 r. pod pozycją 1256.

W jednolitym tekście ustawy z dn. 13.07.2006 r. uwzględniono zmiany wynikające z sześciu nowelizacji uchwalonych w okresie od marca 2014 r. do kwietnia 2016 r. oraz z przepisów ogłoszonych przed dniem 22.07.2016 r.
05.07.2016
Usprawnienie wklejania tekstu zawierającego formatowanie
Zmiana funkcjonalności
Program ułatwia wklejenie tekstu zawierającego formatowanie (np. z edytora tekstu czy przeglądarki internetowej) do zawartych w programie pól.
12.06.2016
Większa czytelność tytułów aktów prawnych - widoczne dłuższe nagłówki
Zmiana funkcjonalności
Poprawa czytelności tytułów aktów prawnych, co pozwoli na łatwiejsze wyszukiwanie aktów i usprawni poruszanie się tych po dokumentach.
31.05.2016
Możliwość współpracy w wieloma systemami zapisu do PDF
Zmiana techniczna
Program został przystosowany do pracy w wieloma systemami generowania plików PDF.
31.05.2016
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Zmiany w aktach prawnych
19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584) oraz niektórych innych ustaw, z 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893). Ustawa upraszcza dokonywanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także zapewnia szybszą pomoc osobom, w których lokalu nielegalnie zarejestrowano działalność gospodarczą. Nowelizacja doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co uprości i ujednolici stosowanie prawa, a przede wszystkim zapewni wysokiej jakości dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców.
06.05.2016
Automatyczne sprawdzanie pisowni jest dostępne w większej liczbie miejsc w programie
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji rozszerzono funkcję sprawdzania pisowni w wielu modułach programu. Umożliwia ona korektę pisowni. Program podkreśla na czerwono nieprawidłowe wyrazy i umożliwia ich poprawę - podkreślony wyraz można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z listy prawidłowe słowo.
29.04.2016
Eksport pracowników
Zmiana funkcjonalności
Umożliwia dokonanie eksportu pracowników wraz w jego wszystkimi (lub tylko wybranymi) danymi. Eksport odbywa się do pliku w formacie CSV. Jest on obsługiwany przez większość arkuszy kalkulacyjnych i programów bazodanowych.
29.04.2016
Poprawa wyglądu numeracji automatycznej na wydruku dokumentów
Zmiana funkcjonalności
Dopracowano wydruki zawierające automatyczną numerację - np. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Numeracja po wydrukowaniu dokumentu jest lepiej widoczna i bardziej czytelna.
29.04.2016
Możliwość wyświetlania pracowników oraz firm usuniętych z kartoteki
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość wyświetlania pracowników oraz firm, które zostały przeniesione do archiwum.
29.04.2016
Możliwość przywrócenia pracowników oraz firm usuniętych z kartoteki
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość przywrócenia do kartoteki pracowników oraz firm, które zostały przeniesione do archiwum.
29.04.2016
Zmiany w PKPiR
Zmiany w aktach prawnych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Nowe przepisy mają ułatwić ewidencjonowanie wydatków na badania i rozwój (B+R), które podlegają odliczeniu na podstawie przepisów ustawy o podatku PIT, oraz wprowadzić możliwość zwolnienia z obowiązku drukowania księgi.
11.04.2016
Poprawiono ergonomię okna programu
Zmiana funkcjonalności
Okno programu przy starcie jest większe, a proporcje wielkości pól lepiej odzwierciedlają ich zawartości.
11.04.2016
Zmiany w kodeksie pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie rozporządzeń:
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1268,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1268,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1224,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1220,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1066,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1066
wprowadzono liczne zmiany do Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502).
24.02.2016
Terminarz najbliższych zadań (Przypomnienia) - dodano informację o oddziale pracownika
Zmiana funkcjonalności
W związku z licznymi prośbami kierowanymi do nas ze strony klientów poszerzono zakres informacji znajdujących się na wydruku Terminarza najbliższych zadań. Dodane zostało pole z informacją o oddziale przypisanym do pracownika. Dzięki temu zarządzanie osobami kierowanymi na badania i szkolenia powinno być prostsze.

Informacje o oddziale pracownika można uzupełnić otwierając jego dane personalne. Listę z Terminarzem najbliższych zadań otwiera się np. za pomocą przycisku "Przypomnienia" znajdującym się w centralnej części paska przyciskami.
04.01.2016
Dodano nowy wzór umowy o pracę - obowiązuje od 22.02.2016 r.
Zmiana funkcjonalności
W module "Personel" dodano nowy wzór umowy o pracę, który zaczyna obowiązywać z dniem 22.02.2016 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2005). Dokument można odnaleźć wybierając na drzewku dokumentów z lewej strony kolejno pozycje: "Dokumenty kadrowe" --> "Przyjęcie do pracy" --> "Umowa o pracę" --> "WZÓR umowy o pracę (od 22.02.2016)".
04.01.2016
Ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Od czasu ostatniej aktualizacji wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1482).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
04.01.2016
Zmiany ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r., poz. 1104) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1419.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Alkohol, tytoń" w grupie "Branże art. spożywczych".
04.01.2016
Zmiany w rozporządzeniu o wymaganiach przy produkcji mięsa na własny użytek
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1104) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1271.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Zmianom uległ między innymi załącznik do rozporządzenia. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Mięso i przetwory" w grupie "Branże art. spożywczych".
04.01.2016
Uchylono rozp. o rodzajach odpadów medycznych i weter., których poddawanie odzyskowi jest zakazane
Zmiany w aktach prawnych
Wszedł w życie nowy akt prawny w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015 r., poz. 1116). Na tej podstawie uchylone zostało dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103).

Treść nowego rozporządzenia wraz z załącznikiem można znaleźć wybierając na głównym ekranie programu przycisk Wyszukiwanie: "Wg numeru" i wpisując w wyszukiwarce pozycję, pod którą akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw, tj. 1116.
07.09.2015
Usprawniono mechanizm filtrowania i robienia wykazów w programie
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca, wrześniowa aktualizacja usprawnia funkcję filtrowania list pracowników w programie, tak, aby sporządzanie wykazów stało się szybsze i jeszcze wygodniejsze dla naszych użytkowników. Ma to szczególne znaczenie podczas zarządzania znaczną liczbą pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach lub w wielu oddziałach firmy.

Zmiany dotyczą modułów "Personel", "Szkolenia" oraz "Wypadki przy pracy" - po kliknięciu widocznego tam przycisku "Filtr" lub "Wykaz" otworzy się okienko z ustawieniami filtrów. Program domyślnie zaznacza wszystkie możliwe pozycje występujące w danym kryterium (np. stanowiska pracy). Za pomocą jednego kliknięcia myszką na pozycji można odznaczyć/zaznaczyć te pozycje, co nie było wcześniej możliwe.
07.09.2015
Udoskonalono funkcję tworzenia własnych wzorów dokumentów - możliwość kopiowania
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja daje naszym klientom możliwość tworzenia nowych wzorów dokumentów na podstawie opracowanych już wcześniej przez siebie własnych wzorów obecnych w programie. Uprzednio mogło się to odbywać wyłącznie na podstawie domyślnego wzoru YARSTON.

Aby zrobić kopię dokumentu wystarczy zaznaczyć stworzony przez siebie wzór na drzewku dokumentów (np. w module "Personel") i z menu widocznego nad listą wybrać przycisk "Utwórz", a następnie "Utwórz kopię tego dokumentu". Stworzony zostanie nowy plik, który można zedytować według potrzeb. Żeby zapisać zmiany należy zamknąć dokument, następnie potwierdzić chęć zapisania zmian i w nowym okienku wskazać pozycję "Zapisz jako wzór". Po nadaniu nazwy należy wybrać "Akceptuj".

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwianie uczyni pracę w programie jeszcze wygodniejszą.
04.09.2015
Ujednolicenia tekstów aktów prawnych obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
W bieżącej, wrześniowej aktualizacji wprowadzono ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678);
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594);
- Rozporządzenie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 546);
- Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r., poz. 519);
- Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2015 r., poz. 394);
- Rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r., poz. 392);
- Rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. z 2015 r., poz. 391).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
04.09.2015
Nowe rozporządzenie o wykazie przejść granicznych z kontrolą jakości żywności
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 15 maja 2015 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. z 2015 r., poz. 592). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1276).

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Procedury importowo-celne".
04.09.2015
Zmiany w rozp. o wymaganiach przy produkcji mięsa na własny użytek
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r., poz. 392) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 973. Zmiany dotyczą między innymi poboru próbek mięsa do badań laboratoryjnych pod kątem afrykańskiego pomoru świń.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w grupie przepisów "Branże art. spożywczych" w pakiecie "Mięso i przetwory".
04.09.2015
Zmiany w rozp. w sprawie jakości handlowej miodu
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181, poz. 1773) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 850. Zmiany dotyczą między innymi doprecyzowania określenia "miód piekarniczy" (paragraf 1a) oraz dokładniejszego podziału wśród rodzajów miodu (paragraf 2). Zaktualizowana została również treść załącznika.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w grupie przepisów "Branże art. spożywczych" w pakiecie "Inne".
04.09.2015
Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 września 2015 weszły w życie zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 35. Zmiany polegają przede wszystkim na poszerzeniu aktu o dział IIa - "Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty". Celem zmian jest usunięcie ze sklepików szkolnych tzw. "śmieciowego jedzenia".

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w grupie przepisów "Przepisy główne" w pakiecie "Przepisy podstawowe".
04.09.2015
Zmiany w ustawie o ochronie roślin i w innych aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 kwietnia 2015 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 211). Na tej podstawie do następujących aktów wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669);
- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 621);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744).

W ogólnym ujęciu zmiany dotyczą stworzenia prawnych warunków dla wzmocnienia organizacyjnego Służby Celnej oraz podniesienia jej sprawności działania w pięciu obszarach m.in. poprzez: stworzenie ułatwień dla przedsiębiorców kontrolowanych przez Służbę Celną i wprowadzenie usprawnień w zakresie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną.
03.07.2015
Personel/ Szkolenia - nowe możliwości filtrowania listy pracowników
Zmiana funkcjonalności
Nowe funkcje przydadzą się osobom wysyłającym pracowników na szkolenia. Od teraz z łatwością będzie można odszukać pracowników, którzy nie przeszli jeszcze danego szkolenia (a powinni byli). Można też znaleźć osoby, które w ogóle nie uczestniczyły w szkoleniach. Nowe możliwości powinny pomóc w utrzymaniu porządku w prowadzonej dokumentacji.

W celu aktywowania filtrów należy przejść do modułu Szkolenia lub Personel i stamtąd wybrać przycisk "Filtr" znajdujący się na prawo od listy pracowników. Aby skorzystać z nowej funkcji należy najpierw zaznaczyć pozycję "Pracownicy spełniający kryteria", a następnie w dolnej części okienka - "Wybierz pracowników, którzy NIE uczestniczyli w szkoleniach" i dokonać wyboru z rozwijanego menu.
01.07.2015
Poprawiono działanie importu pracowników
Zmiana techniczna
Zmiany miały na celu ujednolicenie formatu daty obsługiwanej przez funkcję importu. Obecnie należy stosować wyłącznie format: dd.mm.rrrr (np. 25.12.2015). Rozwiązanie to powinno też usunąć problemy występujące u niektórych użytkowników.
04.05.2015
Zaktualizowano wzór skierowania na badania lekarskie
Zmiana funkcjonalności
W związku ze zmianami w rozporządzeniu o badaniach lekarskich pracowników (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) został zmodyfikowany wzór skierowania na badania lekarskie. Nowy dokument dostępny jest m. in. w module "Personel" --> "Dokumenty kadrowe". Zawarte w nim zostały kompleksowe informacje na temat pracownika kierowanego na badania włączając w to szczegółowe informacje o czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy.

W nowym skierowaniu został również wdrożony system inteligentnego skreślania ułatwiający pracę z dokumentem. Więcej informacji o tej funkcji znajdą Państwo w niniejszym pliku pod hasłem "Edytor tekstu - inteligentne skreślanie".
04.05.2015
Edytor tekstu - inteligentne skreślanie
Zmiana funkcjonalności
Zintegrowany z naszym programem edytor tekstu YDO został wzbogacony o funkcję "inteligentnego skreślania" przydatną podczas pracy z dokumentami (np. (skierowanie na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne do ZUS, dokumenty ze zbioru "Rozwiązanie stosunku pracy"). Fragmenty tekstu przeznaczone do odręcznego skreślenia po wydrukowaniu dokumentu można teraz niezwykle łatwo skreślić bezpośrednio w programie przy pomocy jednego kliknięcia myszką. Edytor YDO sam rozpoznaje słowa do wykreślenia po umieszczeniu na nich kursora myszy - wskaźnik przybiera wtedy specjalny kształt, a na ekranie pokazuje się stosowna informacja.

Zakres dokumentów z aktywną funkcją inteligentnego skreślania będzie systematycznie poszerzany wraz z kolejnymi aktualizacjami.
02.03.2015
Ujednolicono teksty kilku aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Od czasu ostatniej aktualizacji wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 103);
- Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r., poz. 1104);
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1577).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
02.03.2015
Uchylono rozp. o szczegółowych wymogach jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 31 grudnia 2014 wchodzi w życie rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1809). Na tej podstawie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 974).
02.03.2015
Nowe rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 9 stycznia 2015 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r., poz. 774).

Treść nowego aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Przepisy podstawowe" w grupie "Przepisy główne".
02.03.2015
Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2015 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2014 r., poz. 1298). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 927). Znacznym zmianom uległy m. in. załączniki do rozporządzenia.

Treść nowego aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Pakowanie odpady" w grupie "Przepisy główne".
02.03.2015
Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych kontrolujących pasze
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 12 grudnia 2014 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1656). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1122).

Treść nowego aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Procedury importowo-celne".
02.03.2015
Zmiany w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 13. grudnia 2014 weszła w życie ustawa - o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1722).

W związku z powyższym do następujących aktów wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669);
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914).

Zmiany dostosowują przepisy do prawa Unii Europejskiej. Dotyczą zwiększenia konkurencyjności krajowej branży spożywczej, w tym m.in.: wprowadzenia zmiany przepisów w zakresie regulacji związanych z sektorem jaj; umożliwienia klasyfikacji tusz wołowych technikami automatycznymi.
02.03.2015
Zmiany w rozp. o wymogach weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 31. stycznia 2015 weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 161.

Wszelkie zmiany - w tym zmiany załącznika nr 1 - w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Mięso i przetwory" w grupie "Branże art. spożywczych".
14.01.2015
Wprowadzono import danych dotyczących uprawnień pracowników
Zmiana funkcjonalności
Rozwinięto funkcję importu danych do programu. Można zaimportować informacje dotyczące uprawnień posiadanych przez pracowników. Zostaną one umieszczone w danych personalnych pod przyciskiem "Szkolenia, badania, uprawnienia". Wszystkie aktywne szkolenia i badania znajdujące się na tej liście są też brane pod uwagę przy sporządzaniu przez program wykazu przypomnień.

Okno importu można otworzyć, wchodząc do modułu "Personel" lub "Szkolenia" i wybierając przycisk "Import" w kolumnie przycisków po prawej stronie. Więcej informacji na temat importu danych personalnych można znaleźć w pliku pomocy do programu (na górnym pasku należy wybrać przycisk "Ważne" i następnie "Pomoc").
14.01.2015
120 DPI - poprawa wyglądu dokumentów
Komunikaty
Poprawiono działanie Edytora tekstowego YDO w przypadku, gdy w systemie Windows ustawiony jest duży rozmiar czcionek, np. 120 DPI. Występował wtedy problem z drukowaniem dokumentów.
03.11.2014
Opis wydziału - podstawianie danych dla poszczególnych wierszy w Audycie GHP i GMP
Zmiana funkcjonalności
W module "Audyt GHP i GMP" dodano możliwość kopiowania informacji z wybranych wierszy z opisu wcześniej opracowanego wydziału. Takie rozwiązanie zapewnia większą elastyczność programu. W celu zaznaczenia wierszy, które mają zostać skopiowane, należy posługiwać się kolumną z "fiszkami".
03.09.2014
Ujednolicene teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W ostatnim czasie wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r., poz. 398);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 424);
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669);
- Rozp. z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. z 2014 r., poz. 227);
- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 621);
- Rozp. z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 625);
- Rozp. z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 774).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
03.09.2014
Zmiany w ustawie o ochronie roślin
Zmiany w aktach prawnych
Od 9. sierpnia wchodzą w życie zmiany do ustawy o ochronie roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 621) wprowadzane przez ustawę zmieniającą opublikowaną w Dz. U. z 2014, poz. 907. Zmiany dotyczą zmniejszenia obowiązków nakładanych przez ustawę na podmioty gospodarcze zajmujące się importem towarów roślinnych z państw trzecich tj. państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Przepisy uzupełniające".
03.09.2014
Zmiany w ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich
Zmiany w aktach prawnych
Od 22. stycznia wchodzą w życie zmiany do ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690) wprowadzane przez ustawę zmieniającą opublikowaną w Dz. U. z 2014, poz. 23. Zmiany dotyczą wdrożenia zmian wprowadzonych w przepisach Unii Europejskiej o wspólnej organizacji rynku wina, usprawnienie ewidencjonowania producentów oraz systemu certyfikacji wina.

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Alkohol, tytoń".
03.09.2014
Dodano nowy akt prawny - Wykaz badań laboratoryjnych do celów kontroli urzędowej
Zmiany w aktach prawnych
Do programu wprowadzono nowy akt prawny dotyczący wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej (Dz. U. z 2014, poz. 965). Nowe rozporządzenie zawiera również załącznik z wykazem badań zapewnieniających bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzącego.

Nowy akt prawny dostępny jest w pakiecie przepisów "Inspekcje".
03.09.2014
Zmiany w rozporządzeniu o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny
Zmiany w aktach prawnych
Od 25. lipca wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370) wprowadzane przez ustawę zmieniającą opublikowaną w Dz. U. z 2014, poz. 975. Zmiany obejmują paragrafy 2a i 8 - zostały one stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Mięso i przetwory".
14.08.2014
Terminarz badań, szkoleń i uprawnień - poprawione działanie
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono funkcję wyświetlania terminarza, co odczują szczególnie osoby obsługujące dużą liczbę firm (powyżej 15). Użytkownik może wtedy zrezygnować z automatycznego wyświetlania listy, aby zaoszczędzić swój czas i przyspieszyć start samego programu. Terminarz badań, szkoleń i uprawnień można w każdej chwili wygenerować klikając nowo dodany przycisk "Przypomnienia" na pasku w górnej części okna.
14.08.2014
Kopie zapasowe - dalsze usprawnienia
Zmiana funkcjonalności
Tworzenie codziennych kopii zapasowych zostało jeszcze bardziej przyspieszone. Program wykorzystuje ostatnie posiadane przez użytkownika archiwum do wykonania aktualnej kopii danych. Takie rozwiązanie pozwala znacząco skrócić czas operacji - praca staje się wygodniejsza.
14.08.2014
Audyt - poprawiono wygląd wydruków
Zmiana funkcjonalności
Tabela podająca źródła oraz szczegółowy opis zagrożeń będzie pomijana na wydruku, jeżeli użytkownik nie uzupełnił wcześniej stosownego pola. Zapewni to większą czytelność sporządzanych wydruków dla stanowisk, na których wszystkie wielkości ryzyka są akceptowalne i nie wymagają szczególnych działań.
14.08.2014
Przypominanie o kończącej się umowie pracownika
Przypominamy
Przypominamy, że program może automatycznie wyświetlać listę pracowników, którym kończy się okres zatrudnienia. W celu skorzystania z tej funkcji należy uzupełnić w danych personalnych datę zwolnienia pracownika. Gdy będzie się ona zbliżać program zakomunikuje, że należy podpisać nową umowę. Przypomnienie będzie się utrzymywać jeszcze przez 7 dni po wskazanej dacie zwolnienia, jeżeli nie zostanie ona zmieniona przez użytkownika.
31.07.2014
Szybkie robienie archiwum danych - nowy silnik archiwizatora
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja wprowadza duże zmiany w module "Archiwum". Proces archiwizowania został gruntownie przeanalizowany i napisany od nowa, dzięki czemu kopie zapasowe będą się teraz tworzyć niezwykle szybko w porównaniu z poprzednią wersją modułu, nawet gdy użytkownik posiada znaczną ilość danych. Modernizacja ma za zadanie przede wszystkim poprawić komfort pracy związanej z codziennym tworzeniem archiwum - znaczne skrócenie tego procesu oszczędza czas i pozwala skupić się na innych zadaniach.

Okno archwizatora jest bardziej przyjazne w obsłudze: natychmiast reaguje na komendy użytkownika, proces tworzenia archiwum można przerwać w każdej chwili.
31.07.2014
Pobieranie z internetu krótkich, bieżących usprawnień programu
Zmiana funkcjonalności
Wzbogacono bezpośrednie pobieranie z internetu bieżących usprawnień programu o funkcję pozwalająca na zapoznanie się z opisem usprawnienia przed jego pobraniem.
31.07.2014
Sprawdzanie poprawności numerów PESEL w danych personalnych pracowników
Komunikaty
Do programu został dodany mechanizm sprawdzający poprawność wpisywanych numerów PESEL pracowników. Pozwoli to uniknąć pomyłki przy uzupełnianiu danych personalnych.
31.07.2014
Sprawdzanie poprawności NIP w danych personalnych pracowników oraz w danych kontrahentów
Komunikaty
Dodano mechanizm sprawdzający prawidłowość wpisywanego numeru NIP w oknie danych kontrahenta oraz numeru NIP pracownika (jeżeli go używa). Pozwoli to uniknąć pomyłki przy uzupełnianiu danych w programie oraz późniejszego sporządzania ewentualnych korekt dokumentów.
01.07.2014
Import danych dotyczących szkoleń oraz badań pracowników
Zmiana funkcjonalności
W lipcowej aktualizacji została rozwinięta funkcja importu danych do programu. Obecnie można zaimportować informacje dotyczące odbytych oraz zaplanowanych szkoleń i badań. Zostaną one umieszczone w danych personalnych pracowników pod przyciskiem "Szkolenia, badania, uprawnienia". Wszystkie aktywne szkolenia i badania znajdujące się na tej liście są też brane pod uwagę przy sporządzaniu przez program wykazu przypomnień.

Okno importu można otworzyć, wchodząc do modułu "Personel" i wybierając przycisk "Import" w kolumnie przycisków po prawej stronie. Więcej informacji na temat importu danych personalnych można znaleźć w pliku pomocy do programu (na górnym pasku należy wybrać przycisk "Ważne" i następnie "Pomoc").
01.07.2014
Kopiowanie danych pracownika pomiędzy firmami obsługiwanymi w programie
Zmiana funkcjonalności
W celu ułatwienia pracy z programem oraz z uwagi na prośby użytkowników wprowadzona została opcja łatwego kopiowania danych personalnych pracownika pomiędzy obsługiwanymi w programie firmami. Rozwiązanie to powinno znacznie uprościć migrację danych w przypadku chęci założenia nowego konta dla prowadzonej firmy. Pozwala ono również na szybkie i rzetelne uzupełnienie kartoteki pracowników, kiedy jedna osoba jest zatrudniona w kilku firmach jednocześnie.

W celu podstawienia danych personalnych należy, na ekranie dodawania nowego pracownika, wybrać przycisk "Podstaw z innej firmy" widoczny obok tytułu okna w centralnej jego części. Zostanie wyświetlona lista, na której użytkownik może wyszukać odpowiednią osobę do skopiowania informacji.
01.07.2014
Przypominanie o konieczności badania pracowników po długim okresie zwolnienia lekarskiego
Zmiana funkcjonalności
W danych personalnych dodano ustawienie, które będzie przypominać o konieczności wykonania badania przed dopuszczeniem do pracy w sytuacji, gdy pracownik przebywał długo na zwolnieniu lekarskim. Stosowna informacja będzie wyświetlana na wykazie przypomnień do momentu jej wyłaczenia.

Aby umieścić przypomnienie na wykazie należy w danych personalnych wybrać "Konieczne badanie po zwolnieniu lekar.".
01.07.2014
Terminarz HACCP - poprawione działanie przy pracy przez sieć
Komunikaty
Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie Terminarzu HACCP podczas pracy programu przez sieć.
31.03.2014
Automatyczne zaznaczanie dni wolnych od pracy na karcie rocznej ewidencji obecności w pracy
Zmiana funkcjonalności
Udoskonalony został wzór Rocznej karty ewidencji obecności w pracy, który dostępny jest dla użytkowników w module "Personel" po wybraniu ze spisu dokumentów kolejno pozycji --> "W trakcie stosunku pracy" --> "Roczne karty ewidencji obecności w pracy". W celu uzyskania we wzorze dni ustawowo wolnych należy na liście po prawej zaznaczyć pożądanego pracownika, otworzyć dokument z ewidencją - na liście po lewej stronie, a następnie wcisnąć przycisk "Wstaw dane" widoczny u góry w oknie edytora tekstowego.
28.02.2014
Ujednolicono tekst rozporządzenia o zwiększonym ryzyku awarii
Zmiany w aktach prawnych
Od 14 lutego obowiązuje ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 1479, ale ujednolicenie miało charakter formalny i nie zawiera istotnych zmian. Dokument można odnaleźć w pakiecie "Ochrona środowiska".
30.01.2014
Zastąpiono tekst ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2014 wszedł w życie tekst ustawy o o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888), który zastąpił dotychczas obowiązujący akt opublikowany w Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638. Nowa ustawa cechuje się znacznie większą objętością. Jej pełny tekst wraz z załącznikami dostępny jest w grupie przepisów "Przepisy główne", w pakiecie "Pakowanie odpady".
30.01.2014
Ujednolicono tekst rozporządzenia o kontroli pasz na przejściach granicznych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 23 września 2013 r. weszła w życie ujednolicona wersja Rozporządzenia w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych, które obecnie opublikowane jest w Dz. U. z 2013 r. pod pozycją 1122, a zastępuje ono tekst archiwalny opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 863.

Nowa wersja aktu prawnego wraz z oznaczeniem zmian dostępna jest w pakiecie przepisów "Procedury importowo-celne".
03.01.2014
Zmiany w tekście ustawy o ochronie środowiska
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 4 listopada 2013 został wprowadzony ujednolicony tekst ustawy o ochronie środowiska. Dotychczasowy tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 25, poz. 150 został zastąpiony nowym - Dz. U. z 2013 r., poz. 1232. Zmiany miały charakter porządkowy.

Od nowego roku obowiązują również zmiany wprowadzone przez poniższe akty zmieniające:
- Dz. U. z 2013 r., poz. 21;
- Dz. U. z 2013 r., poz. 888;
- Dz. U. z 2013 r., poz. 1238.

Zostały one stosowanie oznaczone oraz opisane w treści ustawy, którą można obejrzeć w pakiecie "Ochrona środowiska".
05.09.2013
Zmodernizowano spis kalibracji urządzeń w module "Monitoring PP"
Zmiana funkcjonalności
Znacznie udoskonalona została lista - spis urządzeń podlegających kalibracji. Program pozwala teraz na umieszczenie znacznie większej ilości dotyczących ich informacji. Urządzenia znajdujące się na liście można łatwo filtrować, by szybko odnaleźć żądane informacje. Zmodyfikowany został wzór wydruku. Ponadto wprowadzono przypomnienia o zbliżających się terminach badań urządzeń znajdujących się na spisie "Kalibracja urządzeń".

Wspomnianą listę można otworzyć, wchodząc do modułu Monitoring Punktów Pomiarowych, wybierając pożądany punkt pomiarowy (należy go zaznaczyć i wybrać "Akceptuj" w prawym górnym rogu ekranu). W nowym oknie - w prawym dolnym rogu - należy wcisnąć "Kalibracje".
05.09.2013
Zmiany w rozporządzeniu ws. szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych
Zmiany w aktach prawnych
Od 23 marca obowiązują zmiany do rozporządzenia opublikowanego w Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1735 dotyczące norm wytwarzania soków owocowych. Wszelkie zmiany do aktu prawnego zostały oznaczone w tekście rozporządzenia, które dostępne jest w grupie przepisów "Branże art. spożywczych" w pakiecie "Inne".

Ponadto, rozporządzenie wprowadzające wspomniane zmiany (opublikowane w Dz. U. z 2013, poz. 327) określa, iż soki owocowe wyprodukowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami:
a) mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 28 października 2013 r.;
b) mogą pozostawać w obrocie do dnia 28 kwietnia 2015 r.
05.09.2013
Zmiany w rozporządzeniu ws. znakowania środków spożywczych
Zmiany w aktach prawnych
Weszło w życie rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 414), które wprowadza zmiany do przepisów w sprawie znakowania środków spożywczych opublikowanych w rozporządzeniu - Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966. Większość zmian obowiązuje od 30 czerwca, lecz niektóre, jak np. zmiany w paragrafach 20-25, obowiązują już od 29 marca. Wszelkie zmiany zostały oznaczone w tekście rozporządzenia, które dostępne jest w grupie "Przepisy główne" pakiet "Przepisy podstawowe".
05.09.2013
Zmiany w rozporządzeniu ws. znakowania środków spożywczych - zasady nazewnictwa soków
Zmiany w aktach prawnych
Od 26 kwietnia obowiązują zmiany do rozporządzenia opublikowanego w Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966. Zmiany dotyczą głównie paragrafu 29 określającego zasady nazewnictwa soków owocowych. Wszystkie ze zmian zostały oznaczone w tekście rozporządzenia, które dostępne jest w grupie "Przepisy główne" w pakiecie "Przepisy podstawowe".

Ponadto, rozporządzenie wprowadzające wspomniane zmiany opublikowane w Dz. U. z 2013, poz. 443 określa m. in., iż opakowane soki owocowe, soki owocowe z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczone soki owocowe (koncentraty owocowe, koncentraty soku owocowego), soki owocowe w proszku oraz nektary owocowe mogą być:
a) oznakowane i wprowadzane do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 28 października 2013 r.;
b) pozostawać w obrocie do dnia 28 kwietnia 2015 r.
05.09.2013
Wprowadzono nowe rozporządzenie regulujące sposób wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod ich analiz do celów urzędowej kontroli
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 czerwca w związku z postanowieniami art. 100 ustawy winiarskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, z późn. zm.) utracił moc akt prawny opublikowany w Dz. U. z 2005 r. Nr 88, poz. 748, który regulował wyrób fermentowanych napojów winiarskich oraz metody analizy tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej. Na jego miejsce wprowadzono nowe rozporządzenie regulujące te kwestie (Dz. U. z 2013 r., poz. 624). Zachęcamy do zapoznania się z tekstem aktu, który dostępny jest w grupie przepisów "Branże art. spożywczych" w pakiecie "Alkohol, tytoń".
05.09.2013
Nowe rozporządzenie ws. szczegółowych rodzajów napojów winiarskich
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 19 czerwca weszło w życie nowe rozporządzenie ws. rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, jakie powinny spełniać te napoje. Zastępuje ono akt prawny dotychczas regulujący te kwestie opublikowany pod metryką Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2696. W nowym rozporządzeniu szczegółowo omówiony został akceptowalny poziom słodkości dla różnego rodzaju alkoholi. Tekst aktu znajduje się w grupie przepisów "Branże art. spożywczych" w pakiecie "Alkohol, tytoń".
05.09.2013
Ustawienia listy przypomnień o terminach badań, szkoleń...
Przypominamy
Przypominamy naszym użytkownikom, że znajdując się w module "Personel" można poprzez wybranie przycisku "Ustaw" na górnym pasku otworzyć listę ustawień dotyczącą listy przypomnień o terminach badań i szkoleń pracowników oraz o terminach badań urządzeń podlegających kalibracji (z modułu "Monitoring PP"). Można ustawić tam pożądaną częstotliwość przypomnień oraz co program powinien umieszczać na wykazie.
28.08.2013
Poprawiono działanie identyfikatorów w Danych Personalnych pracownika
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość ustawienia własnej nazwy dla identyfikatorów dostępnych w oknie Danych Personalnych pracownika. Korzystając z tej funkcji można przypisać do każdego pracownika dwie dowolne cechy dotyczące np. wykształcenia lub obecnych zarobków. Ustawienie własnej nazwy identyfikatora poprawia czytelność i ułatwia pracę z filtrem (dostępnym w module służącym do zarządzania personelem firmy).
31.05.2013
Zmiany na ekranie Danych Personalnych pracownika - własne identyfikatory
Zmiana funkcjonalności
Dane Personalne zostały rozwinięte o możliwość opisania każdego pracownika za pomocą dwóch pól (identyfikatorów) z informacjami dowolnie wybranymi przez użytkownika. Jest to elastyczne rozwiązanie, które pozwala na wprowadzenie danych na temat np. wykształcenia, posiadanych przez pracownika uprawnień, ulg i innych. Identyfikatory znajdują się w dolnej części ekranu Danych Personalnych pod nazwą "Pole własne". Wprowadzone identyfikatory można następnie wykorzystać przy wyszukiwaniu pracowników spełniających określone kryteria ( przycisk "Filtr" przy liście personelu).
31.05.2013
Otwieranie i edycja plików generowanych w programach z rodziny Vademecum na innych komputerach
Zmiana funkcjonalności
Do dyspozycji naszych klientów oddano specjalnie przygotowaną wersję Edytora YDO, który obsługuje dokumenty generowane w programach rodziny Vademecum (format .ydo).

Dokumenty utworzone w naszym programie można teraz bezproblemowo przenosić między komputerami, nawet gdy na którymś z nich nie został on zainstalowany. Dokumenty edytuje się i drukuje w ten sam, łatwy sposób.

Edytor YDO można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: www.bhp1.pl/edytor. Stosowna informacja pojawi się również po wybraniu z górnego menu edytora: "Plik" --> "Otwórz na innym komputerze".
31.05.2013
Uproszczono instalację aktualizacji dla klientów posiadających kilka programów z serii Vademecum
Zmiana techniczna
W celu ułatwienia pracy naszym klientom, którzy posiadają więcej niż jeden program z rodziny Vademecum, zautomatyzowany został proces aktualizacji. Instalator sam wykryje, czy na komputerze użytkownika znajdują się inne programy naszej firmy oraz uzupełni je o potrzebne komponenty wymagane do poprawnego działania.
29.04.2013
Zmiany w ustawie Prawo wodne i niektórych innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
W związku z wejściem w życie przepisów o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 165), zaktualizowany został tekst Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Między innymi dodany został rozdział regulujący ochronę środowiska wód morskich (Art. 61a.-61u.). Zmiany obowiązują od 07.03.2013 r. Akt prawny można znaleźć w pakiecie "Ochrona środowiska".

Dostosowano również teksty ustaw:
- o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220),
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),
- o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287).
28.02.2013
Nowa wersja rozporządzenia ws. wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich min. ilości podlegających kontroli jakości handlowej
Zmiany w aktach prawnych
Wprowadzony została nowa wersja rozporządzenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 174). Zmiany dotyczą załącznika do aktu prawnego, który określa wykaz artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, które mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości handlowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
28.02.2013
Zmiany w ustawie o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Zmiany w aktach prawnych
Wprowadzono zmiany w Artykule 38 definiującym pojęcie"Polska Wódka". Wprowadzono również tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 144). Zmiany dotyczą Zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych i obrotu tymi napojami. Ustawa zawarta w pakiecie "Alkohol, tytoń".
31.12.2012
Zapisywanie dokumentów do edycji w MS Word
Przypominamy
Dokumenty pierwotnie wygenerowane w Edytorze YDO zapisać można w formacie rtf, który z łatwością otwiera się oraz edytuje w MS Word. W tym celu należy kliknąć "Plik" w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać należy pozycję Zapisz jako... W kolejnym kroku należy nadać nazwę dla pliku oraz wybrać lokalizację zapisu. W celu zapisania dokumentu w formacie rtf należy rozwinąć listę w pozycji "Zapisz jako typ:" (dolna część ekranu) i wybrać pozycję "Pliki RTF (*.rtf)"
31.10.2012
Zmiana w dodawaniu informacji o szkoleniu do akt pracowników
Zmiana funkcjonalności
Funkcja Do akt w module Szkolenia pozwala na umieszczenie w danych pracownika informacji o odbytym szkoleniu. Dotychczasowo operacja ta nie działała w przypadku, gdy pracownik nie miał określonej częstotliwości przeprowadzania szkoleń.
Dzięki wprowadzonym zmianom można określić za ile lat ma się odbyć następne szkolenie w przypadku pracowników, którzy nie mają przypisanej częstotliwości szkoleń.
Uwaga! Operacja ta nie powoduje wpisania częstotliwości szkoleń do danych pracownika. Wyznaczenie terminu następnego szkolenia odnosi się tylko do zapisywanego szkolenia.
31.10.2012
Wyrok TK w sprawie świąt przypadających w dzień wolny od pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. 8 października 2012 r. utracił moc Art.130 § 2'1'. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). W związku z wyrokiem każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dotychczas w przypadku, gdy święto przypadało na dzień wolny od pracy - zgodnie z przyjętym rozkładem pracy - wymiaru czasu pracy nie obniżano.
03.01.2012
Zmiany w Kodeksie Pracy
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94):
Wraz z początkiem 2012 roku wymiar urlopu ojcowskiego wydłużony został do 2 tygodni (art. 183'3' §1).
Od stycznia 2012 roku zaległy urlop pracownikowi należy udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168). Zmiana ta dotyczy także urlopu zaległego za rok 2011.
Projekt przebudowy obiektów budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy dłużej nie muszą być opiniowane przez rzeczoznawców (art. 213 §1 oraz art. 283 §2 pkt. 2).
03.01.2012
Identyfikator Podatkowy - WAŻNE
Przypominamy
W związku ze zmianami w Ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681) od stycznia 2012 r. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, a które objęte są rejestrem PESEL to właśnie numer PESEL staje się identyfikatorem podatkowym, używanym na przykład w PIT-11.
Proszę o wprowadzenie odpowiednich numerów dla każdego pracownika na ekranie Dane personalne.
W każdym przypadku po wprowadzeniu NIP będzie on traktowany jako identyfikator podatkowy.
Jeżeli dla danego pracownika wprowadzony został jedynie numer PESEL, to będzie on używany jako identyfikator podatkowy.
Jeżeli nie zostanie określony żaden z tych numerów, to przy próbie zapisu pojawi się komunikat przypominający o wprowadzeniu odpowiedniego identyfikatora podatkowego.
29.12.2011
Nowości w programie
Zmiana funkcjonalności
Za pomocą przycisku Ważne w górnej części ekranu pod pozycją Co nowego w programie? można uzyskać dostęp do okna, w którym wyświetlane są informacje o ostatnich zainstalowanych zmianach w programie. Wiadomości te można uzyskać także w menu Ustaw po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.
Zmiany te pozwalają na sprawdzenie ostatnich zmian w programie po tym, jak przestaną się automatycznie pokazywać po uruchomieniu Vademecum.
27.07.2011
Nowa pozycja na ekranie początkowym.
Komunikaty
Począwszy od niniejszej aktualizacji do ekranu początkowego dodana została kategoria Przypominamy.
W pozycji tej zawatre będą krótkie opisy tych funkcji programu, z którymi użytkownicy mogą czasami mieć kłopot, bądź nie wiedzą o ich istnieniu, czy też zastosowaniu.
27.06.2011
Zaświadczenia i oświadczenia.
Zmiany w aktach prawnych
Baza aktów prawnych została dostosowana do licznych zmian, jakie wynikają z Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622). Na mocy tej ustawy różnego typu zaświadczenia jakie wymagane były w myśl przepisów np. o Kodeksie Postępowania Administracyjnego, prawa drogowego, ordynacji podatkowej, czy podatku VAT mogą być zastąpione przez oświadczenia (np. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne zamiast takowego zaświadczenia).
17.06.2011
Nowe karty ewidencji czasu pracy
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na uwagi zgłaszane przez użytkowników programów z rodziny Vademecum wprowadzone zostały zmiany kartach ewidencji czasu pracy.
Obok karty kwartalnej wprowadzona została nowa lista, która spełnia wymogi jakie stawiane są przed ewidencją wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., a która jednocześnie służy jako lista obecności. Kartę tę można odnaleźć w dokumentach kadrowych w folderze "W trakcie stosunku pracy".
Zmianom uległa także roczna karta ewidencji czasu pracy, dzięki czemu stała się bardziej przejrzysta i łatwiejsza w użytkowaniu.
31.05.2011
Nowy przycisk - nowe funkcje
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zmieniony został pasek górnego menu w celu przystosowania go do nowej funkcji programu.
Pod przyciskiem "Informacje" uzyskują Państwo szybki dostęp do wielu interesujących stron w Internecie. Za ich pomocą można łatwo wyszukać informacje na temat przedsiębiorstw jak np. nr KRS, Regon, NIP UE, kod pocztowy, a także kursy walut, rozkłady jazdy, książki telefoniczne i wiele innych.
Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez nas przydatnymi adresami stron. Jednocześnie gorąco zachęcamy do dzielenia się propozycjami innych wartych uwagi stron, które mogą być przydatne dla użytkowników programów z rodziny Vademecum.
31.03.2011
Import danych pracowników
Zmiana funkcjonalności
Import danych w module Personel/Kadry rozbudowany został o obsługę plików typu CSV.
Informacje jakie mogą zostać zaimportowane poszerzone zostały także o pole Dodatkowe informacje. Dzięki tej funkcji możliwe staje się wczytanie na przykład identyfikatorów nadanych pracownikom, informacji o orzeczonym stopniu niepełnosprawności etc.
31.01.2011
Usprawnienie instalowania programu na 64-bitowych systemach Windows
Zmiana techniczna
Dołączyliśmy do programu nową wersję programu do tworzenia z programu "Vademecum Szefa" plików w formacie pdf. (działa ona między innymi na 64 bitowych systemach Windows)
17.12.2010
PDF Creator dla Windows 64-bitowych
Zmiana techniczna
Dołączyliśmy do programu nową wersję programu do tworzenia z programu "Vademecum Szefa" plików w formacie pdf. (działa ona między innymi na 64 bitowych systemach Windows)
17.12.2010
Wyszukiwanie informacji w załącznikach do aktów prawnych
Zmiana techniczna
W aktach prawnych wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania również w załącznikach do aktów prawnych. Wybierając wyszukiwanie wg słów można skorzystać z dodatkowej opcji "Szukaj również w załącznikach". Wpisując wybraną frazę program wyszuka ją w treści załącznika a ponadto wszystkie kolejne wystąpienia tej frazy w wybranym załączniku. Oprócz tego program został wzbogacony o możliwość wyszukiwania w załącznikach z poziomu samego załącznika. Polega to na tym że wchodząc z poziomu aktu prawnego do załącznika u góry ekranu znajduje się wyszukiwarka frazowa, powiązana dodatkowo z przyciskami "Następny" i "Poprzedni" dzięki, którym można łatwo odnaleźć kolejne wystąpienie i które ułatwiają nawigację pomiędzy wyszukanymi elementami.